Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja plotera frezującego.

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

15119

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 15.03.2019r. do treści zapytana ofertowego dodano załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych dostaw.
W związku z mało istotną zmianą ogłoszenia termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
a. w formie papierowej osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopercie z podaniem nazwy, adresu Zamawiającego oraz tytułu: Ploter frezujący na adres: Białka 620, 34-220 Maków Podhalański
LUB
b. w formie elektronicznej należy przesłać na adres: dorotapieczara@electris.pl w tytule wiadomości wpisując: Ploter frezujący

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dorotapieczara@electris.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Pieczara

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

571444968

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja plotera frezującego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: suski Miejscowość: Maków Podhalański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja plotera frezującego w związku z realizacją projektu pt. „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII OBRÓBKI I KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW MIEDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM” nr POIR 03.02.02-00-1588/18 w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja plotera frezującego zgodnie z wymaganiami technicznymi wskazanymi w treści załącznika - zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
Sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami, posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na terytorium RP.
Nie spełnienie któregoś z wymaganych parametrów technicznych przez oferenta będzie skutkować odrzuceniem danej oferty.
Jeżeli w toku oceny ofert, które napłynęły, w związku z niniejszym zapytaniem, pojawią się wątpliwości co do spełniania wymogów technicznych oferowanego urządzenia, spółka ELECTRIS zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów przed ostatecznym wyborem oferenta.
Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu dostawy do miejsca realizacji projektu, instalacje, uruchomienie.
Cena musi zawierać:
- Wszystkie elementy składowe urządzenia
- Transport do miejsca instalacji
- Instalacje i uruchomienie
Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Miejsce realizacji zamówienia: ELECTRIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k., Białka 620, 34-220 Maków Podhalański

Kod CPV

42642500-3

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent wraz z ofertą powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania dostawy w ostatnich 3 latach min. 3 maszyn o podobnych parametrach.
Oferty spełniające wszystkie wymagania i parametry obowiązkowe podlegają dalszej ocenie. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć warunków zmiany terminu zamówienia.

Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:
 z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
 z powodu przedłużenia się zakończenia wcześniejszych etapów projektu od których uzależniona może być realizacja przedmiotu zamówienia tj. roboty remontowo-budowlane, instalacja i uruchomienie pozostałych środków trwałych;
 z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Oferta techniczno-handlowa.
b. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy /załącznik nr 1.
c. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań / załącznik nr 2.
d. Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach dostaw - załącznik nr 3
e. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi jednoznacznie w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania tej oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Zamówienia uzupełniające

Przewiduje się możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego o wartości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium dostępu:
Oferent wraz z ofertą powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania dostawy w ostatnich 3 latach min. 3 maszyn o podobnych parametrach.
Oferty spełniające wszystkie wymagania i parametry obowiązkowe podlegają dalszej ocenie. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Parametry techniczne: 0/1 (niespełnienie któregoś z wymaganych parametrów technicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty)
Cena: 60 pkt.
Termin dostawy: 40 pkt. (liczony w tygodniach)
Łącznie: 100 pkt.

Punktacja:
w kryteriach Cena, Termin dostawy, punktacja wyliczona zostanie wg. następującego wzoru:


3. Potwierdzenie zrealizowania min. 3 dostaw maszyn o tej klasie w ostatnich 3 latach należy przedstawić w formie wypełnionego i podpisanego załącznika zgodnie ze wzorem dołączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 3).
4. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem.
5. W kryterium „Termin dostawy” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem. Termin dostawy liczony będzie od momentu złożenia zamówienia lub podpisania umowy (liczony w tygodniach).
6. Certyfikat CE zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Liczby punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
8. Za najkorzystniejszą będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po ich zsumowaniu oraz która spełni wszystkie wymagane parametry techniczne.
9. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
10. Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu NBP sprzedaży danej waluty z dnia sporządzenia protokołu wyłonienia dostawcy.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ELECTRIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Adres

Białka 620

34-220 Maków Podhalański

małopolskie , suski

Numer telefonu

571444968

NIP

5492052010

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N43/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

nazwa i adres: TEKNOLOGIKA S.R.L Unipersonale, ul. Viale Dei Partigiani, 61121 Pesaro
data wpłynięcia oferty: 18.03.2019
cena: 193 960,00 EURO netto
Liczba wyświetleń: 194