Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oraz montaż instalacji technologicznej w celu wdrożenia nowej technologii - w projekcie pt. „Nowa technologia destrukcji i odzyskiwania re-surowców, z zużytych urządzeń chłodniczych, ( w tym frakcji pouliretanowych jako surowca do wytwarzania „Eko-sorbentu olejowego”) oraz wykorzystania odzyskanego gazu jako surowca energetycznego w procesie kogeneracji – oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu”,

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

15101

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do dnia 20 marca 2018 r. do godziny 23:59 (decyduje data wpływu dokumentu).
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 15C
20-234 Lublin
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Email: witek@pkrecykling.pl

FORMAT OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona
w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również innym języku.
Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym
i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu postępowania opisanego i odwoływać się do: „specyfikacji szczegółowej w opisie przedmiotu zamówienia”.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty co najmniej 60 dni i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone
w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 2, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

witek@pkrecykling.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Witold Chemperek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601303002

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej instalacji technologicznej do przetwarzania, (destrukcji i odzyskiwania re-surowców) zużytych urządzeń chłodniczych, (w tym frakcji pouliretanowych jako surowca do wytwarzania "Eko-sorbentu olejowego") oraz wykorzystania odzyskanego gazu jako surowca energetycznego w procesie kogeneracji. - zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 ("Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia”), stanowiącym immanentny składnik niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących dostawy oraz montażu instalacji technologicznej w celu wdrożenia nowej technologii - w projekcie pt. „Nowa technologia destrukcji i odzyskiwania re-surowców, z zużytych urządzeń chłodniczych, ( w tym frakcji pouliretanowych jako surowca do wytwarzania „Eko-sorbentu olejowego”) oraz wykorzystania odzyskanego gazu jako surowca energetycznego w procesie kogeneracji – oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu”, który będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałania 3.2.1 („Badania na rynek”) oraz 3.2.2. („kredyt na innowacje technologiczne”);

Przedmiot zamówienia

A/ Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej instalacji technologicznej do przetwarzania, (destrukcji i odzyskiwania re-surowców) zużytych urządzeń chłodniczych, (w tym frakcji pouliretanowych jako surowca do wytwarzania "Eko-sorbentu olejowego") oraz wykorzystania odzyskanego gazu jako surowca energetycznego w procesie kogeneracji. - zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 ("Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia”) stanowiącym immanentny składnik niniejszego zapytania ofertowego.

B/ SKŁADAJĄC OFERTĘ NA URZĄDZENIE NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.
C/ W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
D/ W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
E/Wymagania dla Instalacji technologicznej dotyczącej wdrożenia nowej technologii, będącej przedmiotem niniejszego zapytania zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 „Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia”

F/ Zważywszy, iż niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wdrożenia nowej, innowacyjnej technologii, w tym, informacji stanowiących przedmiot tajemnicy przedsiębiorstwa, (zgodnie z rozumieniem zawartym w art . 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 2018, poz. 419 ze zmianami), WARUNKIEM UDOSTĘPNIENIA , (PRZESŁANIA NA WSKAZANY ADRES MAILOWY), POTENCJALNYM OFERENTOM - ZAŁĄCZNIKA NR 1, (ZAWIERAJĄCEGO „SPECYFIKACJĘ SZCZEGÓŁOWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ) jest złożenie oświadczenia według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego, (załącznik nr 3) przez odpowiednio umocowanego do reprezentowania oferenta przedstawiciela. (przedstawicieli, w przypadku reprezentacji wieloosobowej);
G/ Załącznik nr 1 „Specyfikacja szczegółowa przedmiotu zamówienia” zostanie przesłana na wskazany adres mailowy, w terminie do 3 (trzech) dni, od otrzymania przez Zamawiającego od potencjalnego Oferenta, prawidłowo złożonego oświadczenia w zakresie ochrony informacji poufnych, zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentem, z którego wynika prawo i sposób reprezentacji Oferenta.

Kod CPV

42914000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do recyklingu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: maksymalnie 30 tygodnii od podpisania umowy.
Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres.
Terminy montażu, uruchomienia oraz optymalizacji, maksymalnie 22 tygodnie od daty dostawy.
Adres dostawy:
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
ul. Metalurgiczna 15C
20-234 Lublin

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
Każdy Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
WARUNKI FORMALNE
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej.
W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału
w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co, do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki powstępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania
w Bazie konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena oferty netto [Co] - 80%
2. Termin dostawy [Td] - 20%
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:
P= (Co * 80%) + (Td * 20%)

Gdzie:
Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania i dostarczenia ocenianego przedmiotu zamówienia,
W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (80 pkt.) a każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena netto oferty
Cena = ---------------------------------------- x 80 pkt
cena netto oferty ocenianej

Ad.2 Dla kryterium „termin dostawy” (w rozumieniu określonym w ust. 5 niniejszego zapytania ofertowego), punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin dostawy
Liczba przyznanych punktów
Do 20 tygodnia od podpisania umowy - 20 pkt.
Do 24 tygodni od podpisania umowy - 15 pkt.
Do 30 tygodni od podpisania umowy - 0 pkt.

Wykluczenia

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP),
nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

Adres

Metalurgiczna 15C

20-234 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

601303002

NIP

9462513135

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

URT Umwelt-und Recyclingtechnik GmbH, Am Hammersteig 5a, 97753 Karlstadt, Niemcy, oferta wpłynęła 14.03 2019;
cena 13.084.365,00 (trzynaście milionów, osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych, 00/100)
Liczba wyświetleń: 171