Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenia o postępowaniu nr 16/01/2019 na projekt pt. "Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki"

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

15031

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wnioski należy składać:
a) pisemnie, na adres:
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
z dopiskiem:
OGŁOSZENIE NA PROJEKT PT. „Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki”, znak postępowania: 16/01/2019/ZESPOŁY
lub
b) drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym na adres e-mail: biuro@atipionier.pl
Termin składania Wniosków upływa w dniu 21.02.2019r. o godz. 24.00
2. Organizator nie przewiduje publicznego otwarcia Wniosków.
3. Organizator zamieści na Właściwych Stronach WWW informację o wyborze najkorzystniejszego Wniosku/Wniosków (wedle decyzji Organizatora).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@atipionier.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Jeszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509170525

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Postępowania jest opracowanie MVP – systemu wspierającego Gminę w świadczeniu usług opieki/teleopieki nad osobami starszymi.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania w postaci opisu Problemu wraz z określeniem zakresu wymagań minimalnych, został zawarty w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie MVP oraz jego przetestowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji prac załączonym przez Uczestnika do Wniosku (Załącznik nr 5) i musi zostać zakończone do 31.12.2019 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Postępowania jest opracowanie MVP – systemu wspierającego Gminę
w świadczeniu usług opieki/teleopieki nad osobami starszymi.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania w postaci opisu Problemu wraz z określeniem
zakresu wymagań minimalnych, został zawarty w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Harmonogram realizacji zamówienia

Postępowanie składa się z następujących etapów:
Etap 1 – ogłoszenie Postępowania, złożenie Wniosków przez Uczestników, wybór
najkorzystniejszego Wniosku / Wniosków (wedle decyzji Organizatora), przekazanie
Uczestnikom, których Wniosek / Wnioski okazały się najkorzystniejsze projektu Umowy do
dalszych uzgodnień.
Etap 2 – zawarcie Umowy z Uczestnikami.
Etap 3 – przygotowanie propozycji rozwiązania Problemu [zał. nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia] przez Uczestników (szczegółowa koncepcja).
Etap 4 – opracowanie MVP, które zostaną poddane testom.
Etap 5 – testy MVP.
Opracowanie MVP oraz jego przetestowanie zostanie przeprowadzone zgodnie
z harmonogramem realizacji prac załączonym przez Uczestnika do Wniosku (Załącznik nr 5)
i musi zostać zakończone do 31.12.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Potencjał techniczny

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Dodatkowe warunki

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wniosków, Organizator kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) Wysokość oczekiwanego dofinansowania – waga 30% (C)
Liczona według następującego wzoru:
C = 30 x ( Cn / Co),
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych rozpatrywanemu Wnioskowi,
Cn - oznacza najniższą wysokość oczekiwanego dofinansowania za realizację Przedmiotu
Postępowania,
Co - oznacza wysokość oczekiwanego dofinansowania w rozpatrywanym Wniosku za
realizację Przedmiotu Postępowania.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 30 pkt.
2) Innowacyjność rozwiązania Problemu – waga 30% (I)
W ramach kryterium sprawdzane jest czy zaoferowana Wstępna koncepcja rozwiązania
Problemu zakłada:
- wprowadzenie technologii nieznanej i niestosowanej dotychczas – 30 pkt
- wprowadzenie technologii znanej, ale niestosowanej dotychczas – 20 pkt
- 16 -
- wprowadzenie technologii znanej i stosowanej, ale znacząco ulepszonej – 10 pkt
- wprowadzenie technologii znanej i stosowanej – 0 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 30 pkt.
3) Jakość uzasadnienia przedstawionych wydatków – waga 20% (W)
W ramach kryterium sprawdzane jest czy w Kosztorysie dokonano uzasadnienia
przedstawionych wydatków w oparciu o mierzalne oraz obiektywne kryteria techniczne,
ekonomiczne i funkcjonalne:
- wszystkie wydatki zostały właściwie uzasadnione – 20 pkt
- niektóre wydatki nie zostały odpowiednio uzasadnione – 10 pkt
- większość wydatków (wartościowo) nie została odpowiednio uzasadniona – 0 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 20 pkt.
4) Zagrożenia realizacji Projektu – waga 10% (R)
W ramach kryterium sprawdzane jest czy we Wstępnej koncepcji rozwiązania Problemu
Kosztorysie zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu wraz z propozycja
minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń:
- zostały przedstawione nie budzące zastrzeżeń wyjaśnienia opisujące brak zagrożeń
realizacji Projektu – 10 pkt
- zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu i przedstawione propozycje minimalizacji
ryzyka, które nie budzą zastrzeżeń – 10 pkt
- zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu, bez podania propozycji minimalizacji
ryzyka wystąpienia zagrożeń lub przedstawione propozycje minimalizacji ryzyka
wystąpienia zagrożeń budzą zastrzeżenia – 5 pkt
- nie zostały opisane zagrożenia realizacji Projektu lub przedstawione wyjaśnienia
opisujące brak zagrożeń realizacji projektu budzą zastrzeżenia – 0 pkt
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
5) Oferowany okres realizacji Przedmiotu Postępowania – waga 10% (H)
Liczony według następującego wzoru:
H = 10 x ( Hn / Ho),
H - oznacza liczbę punktów przyznanych rozpatrywanemu Wnioskowi,
Hn - oznacza najmniejszą deklarowaną ilość tygodni przewidzianą na realizację
Przedmiotu Postępowania,
Ho - oznacza deklarowaną ilość tygodni przewidzianych na realizację Przedmiotu
Postępowania w rozpatrywanym Wniosku.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
Organizator zsumuje punkty za poszczególne kryteria (C+I+W+R+H) i na tej podstawie
ustali kolejność Wniosków złożonych w Postępowaniu.
2. Dla potrzeb oceny Wniosków, Organizator obliczy przyznane Uczestnikom punkty
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych
zgodnie z zasadami arytmetyki.

Wykluczenia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

AKCELERATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH PIONIER SP. Z O.O. ul. Ligocka 103

Adres

Chorzowska 44b/pok. 208

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

+48 575 007 179

NIP

6342871161

Numer naboru

POPC.03.03.00-IP.01-00-001/16

Inne źródła finansowania

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania stanowi załącznik "Ogłoszenia postępowania".
Liczba wyświetleń: 91