Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 12.02.2019

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2019

Numer ogłoszenia

14976

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć:
a) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego: Piekarnia Graczyk, 98-320 Osjaków, ul. Częstochowska 68

Termin składania ofert:
Dostarczenie ofert- do 19.02.2019
Otwarcie ofert- <20.02.2019 godzina 9:00 rano>

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piekarnia.graczyk@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kostrzycka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793301407

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Piekarnia Graczyk ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie zakupu pro rozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu . Prace prowadzone w firmie Wnioskodawcy przez IOB mają wesprzeć firmę we wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych, których zastosowanie w firmie Wnioskodawcy pomoże w rozwoju i wzroście konkurencyjności firmy na rynku. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Piekarnia Graczyk jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu
 Podziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 Piekarnia Graczyk wszczyna postępowanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Osjaków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem planowanego zamówienia jest uzyskanie usługi doradczej w zakresie : zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu . Prace prowadzone w firmie Wnioskodawcy przez IOB mają wesprzeć firmę we wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych, których zastosowanie w firmie Wnioskodawcy pomoże w rozwoju i wzroście konkurencyjności firmy na rynku. Rozwijanej aktualnie przez Piekarnię Graczyk / innowacji

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa w obszarze zakup pro rozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu. Prace prowadzone w firmie Wnioskodawcy przez IOB mają wesprzeć firmę we wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych, których zastosowanie w firmie Wnioskodawcy pomoże w rozwoju i wzroście konkurencyjności firmy na rynku. Zakres prac obejmuje działania zmierzające do rozwoju firmy Wnioskodawcy i wzrostu jej konkurencyjności na rynku wyrobów piekarniczych w regionie.

Kod CPV

79411100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa 1
Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług
Okres: 07-12.2019 r.

Usługa 2
Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług
Okres: 10-03.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Wykonawcą usługi/usług może być wyłącznie podmiot który:
• spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (weryfikacji dokonuje się na podstawie statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego oraz oświadczenia wykonawcy),
• posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,
• świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR),
• posiada potencjał umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu (w świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi. W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy. Wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców).

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie
Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy:
1) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji co najmniej 10 usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt. 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich).
2) Przedstawią, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzony okres działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub są w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów doradczych zakończonych wdrożeniem innowacji.
3) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym spełniającym na chwilę złożenia oferty poniższe wymagania:
• posiadają niezbędne doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów,
• posiadają kadrę umożliwiającą rzetelne wykonanie usług doradczych i minimum jedna jest pracownikiem wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu usługi,
• w świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy, wówczas w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod uwagę także potencjał podwykonawców,
• w przypadku kluczowej kadry wykonawcy, wyznaczonej do realizacji usługi/usług, należy opisać wg poniższego schematu wiedzę i doświadczenie:
Imię i nazwisko pracownika wykonawcy
Nazwa usługi / usług objętych projektem, świadczonych przez pracownika
Wiedza
Doświadczenie:
nazwa podmiotu, w ramach którego świadczono usługę
forma zaangażowania (umowa o pracę / umowa zlecenie / własna działalność gosp. etc.)
rodzaj usługi
zakres usługi (cel, usługi, główne działania podejmowane w ramach usługi)
charakterystyka odbiorców usługi (osoby fizyczne / mśp/ duże firmy / inne rodzaje podmiotów, branża etc.)
okres realizacji usługi
• jeżeli w świadczeniu usługi będą uczestniczyć podwykonawcy, należy podać ich nazwę oraz opisać ich potencjał.

Spełnienie warunku weryfikowane jest na podstawie listy projektów dokumentującej spełnienie przedmiotowych wymogów, załączonych do oferty oraz listy osób zdolnych do wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta. Zmiany te mogą dotyczyć:
1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:
– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
- w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta wraz z listą projektów dokumentującą spełnienie warunku nr 1 i 2 udziału w postępowaniu oraz listą osób zdolnych do wykonania zamówienia dokumentującą spełnienia warunku nr 3 udziału w postępowaniu.
Oferta powinna zawierać:
a. Nazwę i adres siedziby Oferenta, numer NIP
b. Datę sporządzenia oferty
c. Szczegółową wycenę poszczególnych usług

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

1. Stawka godzinowa netto - waga 50%, liczba punktów 0-50
2. Wartość merytoryczna oferty– waga 50%, liczba punktów 0-50

Oferty będą oceniane według zależności:

KRYTERIUM 1. Średnia stawka godzinowa netto
Liczba punktów = (najniższa średnia stawka godzinowa netto wśród badanych ofert) / (średnia stawka godzinowa netto badanej oferty) x 50
Średnia stawka godzinowa netto = A1/(A1+A2+A3)*B1+A2/(A1+A2+A3)*B2+A3/(A1+A2+A3)*B3
Oceniana będzie średnia stawka godzinowa netto w PLN według wzoru zamieszczonego powyżej.
Weryfikacja kryterium odbywa się̨ na podstawie oferty złożonej przez Oferenta.

KRYTERIUM 2. Wartość merytoryczna oferty: maksymalnie 50 pkt.
W ramach kryterium oceniana będzie wartość merytoryczna zaproponowanej metodyki oraz pracochłonność przewidzianych do realizacji prac. Punkty w ramach oceny ofert będą przyznawane w następujący sposób:
• zaproponowana metodyka i harmonogram prac nieadekwatne do przedmiotu zamówienia: 0 pkt
• zaproponowana metodyka, harmonogram prac i pracochłonność usługi adekwatne do przedmiotu zamówienia: 25 pkt
• zaproponowana metodyka zawiera innowacyjne lub autorskie metody i narzędzia: 25 pkt


Oferty zostaną̨ sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę̨ punktów, Zamawiający przeprowadzi z oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo

Wykluczenia

Wykluczenia
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta załączonego do oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Piekarnia Graczyk Mateusz Graczyk Joanna Kostrzyca s. c.

Adres

ul. Częstochowska 68/brak

98-320 Osjaków

łódzkie , wieluński

Numer telefonu

793301407

Fax

brak

NIP

8322081971

Numer naboru

RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 108