Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie mieszanki kompozytowej oraz przeprowadzenie badań jej właściwości wraz z wykonaniem testów w warunkach laboratoryjnych.

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

14919

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona w wyniku wniosków jednostek naukowych, kontaktujących się w sprawie złożenia oferty. Wnioski dotyczyły wydłużenia okresu realizacji 1 zadania w ramach zamówienia.

Było:
2.1 Badania polegające na opracowaniu mieszanki kompozytowej: 01 sierpień 2019 -31 listopad 2019

Jest:
2.1 Badania polegające na opracowaniu mieszanki kompozytowej: 01 sierpień 2019 -31 marzec 2020

W związku z powyższym zmieniono załącznik o nazwie: treść ogłoszenia

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 18 luty 2019 roku
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres:
MAWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. FABRYCZNA 10F
32-600 OŚWIĘCIM,
2. Biuro czynne do godz. 15.00 – decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: mawadotacja@gmail.com do godz. 23: 59 dnia 18 lutego 2019 roku
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mawadotacja@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Brosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501-539-382

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie mieszanki kompozytowej oraz przeprowadzenie badań jej właściwości wraz z wykonaniem testów w warunkach laboratoryjnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Zamawiający jest Wnioskodawcą składającym wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania masy kompozytowej mającej zastosowanie w produkcji kompozytowych więźb dachowych, charakteryzujących się cechami fizycznymi i mechanicznymi nie spotykanymi do tej pory w materiałach konstrukcji dekarskich” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem w ramach konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18,
2. Głównym celem projektu jest: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania masy kompozytowej i zastosowanie jej w produkcji kompozytowych więźb dachowych, które będą charakteryzowały się cechami fizycznymi i mechanicznymi nie spotykanymi do tej pory w materiałach konstrukcji dekarskich.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie mieszanki kompozytowej oraz przeprowadzenie badań jej właściwości wraz z wykonaniem testów w warunkach laboratoryjnych.

2. W ramach przeprowadzonej usługi przewiduje się:

2.1 Badania przemysłowe polegające na opracowaniu mieszanki kompozytowej:

2.1.1 Dobór mieszaniny polimerowej w dwóch wariantach:

Główne składniki kompozytu wariant I:
A. - Osnowa – blenda polimerowa (mieszanina PP i PE) z dodatkiem
kompatybilizatora,
- Modyfikator – włókna bazaltowe.
B. – Osnowa: blenda polimerowa,
- Modyfikator: napełniacz mineralny, dodatki antystarzeniowe i uniepalniacze.

Główne składniki kompozytu wariant II:
- Osnowa – blenda polimerowa (mieszanina PP i PE) z dodatkiem
kompatybilizatora,
- Modyfikator – włókna bazaltowe, dodatki antystarzeniowe i uniepalniacz.

2.1.2 Sposób przygotowania kompozytu poprzez kompaudowanie granulatu polimerowego z dodatkiem włókna bazaltowego na wytłaczarce jedno lub dwuślimakowej.

2.1.3 Podstawowe własności wytworzonego materiału:
- właściwości wytrzymałościowe porównywalne bądź wyższe od drewna:
moduł sprężystości (moduł Younga) – ok. 10 [GPa]
wytrzymałość na zginanie – ok. 20 [MPa]
moduł sprężystości – ok. 0,6 [GPa]
podwyższona odporność na temperaturę,
- ograniczenie zjawiska płynięcia materiału szczególnie w podwyższonych temperaturach,
- wzrost sztywności wytworzonego elementu przy zachowaniu bardzo dobrej przetwarzalności – wskaźnik płynięcia kompozytu porównywalny ze wskaźnikiem polimerowej osnowy.

2.1.4 Proces technologiczny:
- przygotowanie składników kompozycji,
- koekstruzja wyrobu do zaprojektowanej głowicy.

2.1.5 Kontrola jakości wyrobów gotowych.


2.2 Przeprowadzenie badań właściwości mieszanki wraz z wykonaniem testów w warunkach laboratoryjnych.

2.2.1 Zakres badań:

a. Badania podstawowych właściwości fizycznych takich jak:
- oznaczenie gęstości ,
- oznaczenia masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), zgodnie z normą
PN-EN ISO 1133:2002
- oznaczenie temperatury mięknienia Vicata, według normy PN-EN ISO 306:2002
- wyznaczenie temperatury ugięcia pod obciążeniem
- chłonność wody,
- twardość, wg PN-EN ISO2439:2000

b. Badania podstawowych właściwości mechanicznych takich jak:
- wytrzymałość na rozciąganie podczas rozciągania, wg normy PN-EN ISO 527-1:1998
- wytrzymałość na rozciąganie podczas ściskania,
- wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania, wg PN-EN ISO 178:2003
- wydłużenie przy zerwaniu
- udarność metodą Charpy’ego przeprowadza się wg PN-EN ISO 179-2:2001
- pełzanie, wytrzymałość długotrwała
- twardość
- wytrzymałość zmęczeniowa.

c. Badania odporności kompozytu na czynniki chemiczne, klimatyczne i na starzenie wg PN-C-89275:1997

d. Badania palności kompozytu wg PN-EN ISO 2440:2001

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

2.1 Badania polegające na opracowaniu mieszanki kompozytowej: 01 sierpień 2019 -31 marzec 2020
2.2 Przeprowadzenie badań właściwości mieszanki wraz z wykonaniem testów w warunkach laboratoryjnych: 1 grudzień 2019 – 31 marzec 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawcy muszą nadto spełniać następujące wymagania:
Wykonawcą usługi, mogą być tylko jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki o zasadach finansowania nauki, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2154)) i otrzymała kategorię co najmniej B (warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy jednostka naukowa posiada kategorię oceny B na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu). Posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także innych dokumentów, jeśli takie dokumenty są przez Zamawiającego wymagane.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Cena powinna być podana w złotych (PLN) lub euro (EUR) zarówno brutto jak i netto. Przeliczenie euro na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
10. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
11. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
12. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 1/2019/121/MAWARC”.
13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

Potencjał techniczny

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej warunkową umowę o zakresie wskazanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
2. Umowa zostanie sfinalizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Zamawiającego.
3. W razie nie uzyskania dofinansowania Strony nie będą miały wobec siebie żadnych roszczeń.
4. Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym.
5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
7. W umowie Strony ustalą, że za jej niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
8. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
9. Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
a. Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MAWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

FABRYCZNA 10F/nie dotyczy

32-600 Oświęcim

małopolskie , oświęcimski

Numer telefonu

501-539-382

NIP

5492453855

Numer naboru

RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 94