Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu wdrożenie do oferty innowacyjnych w skali świata produktów opartych na bazie dezynfektantów o rozszerzonej aktywności przeciwwirusowej

Data publikacji: 10.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2019

Numer ogłoszenia

14904

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana treści ogłoszenia w zakresie jednego ze związków. Zmiana z "Triklosan" na "roztwór sulforafanu w 70% etanolu".

Zmianie ulegają pozycje:
1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Z:
"Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i triklosanu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II).
Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu.

Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian."


Na:

"Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i roztworu sulforafanu w 70% etanolu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II).
Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu.

Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian."

oraz analogicznie:
2.Przedmiot zamówienia:

Z:
"Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i triklosanu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II).
Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu.

Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian."

Na:
"Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i roztworu sulforafanu w 70% etanolu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II).
Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu.

Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian."

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć:
- osobiście pod adres: Kameleon Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Śląska 151 , 32-080 Zabierzów , w godzinach pracy biura od 9:00 do 17:00.
- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Kameleon Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, decyduje data wpływu
- pocztą elektroniczną na adres mailowy: lukasz.golik@kameleon-group.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.golik@kameleon-group.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Golik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48790666108

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i roztworu sulforafanu w 70% etanolu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II).
Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu.

Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Zabierzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje zadania w ramach prac badawczych oraz rozwojowych nad recepturami innowacyjnych dezynfektantów do rąk i podług oraz ścian o działaniu przeciwwirusowym (szczególnie przeciw biofagom)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i roztworu sulforafanu w 70% etanolu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II).
Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu.

Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

W ramach projektu przewidziano następujące prace B+R (Zakres badań oraz ich prognozowany czas):
1.Potwierdzenie analitycznie i eksperymentalnie krytycznych koncepcji technologii dezynfektantów do rąk i do powierzchni (TRL 3) od 01.06.2019 do 31.07.2019

2.Przygotowanie prototypów doświadczalnych - walidacja nowej technologii dezynfektantów do rąk i do powierzchni w warunkach laboratoryjnych (TRL 4) od 01.08.2019 do 30.09.2019
3.Przygotowanie prototypów doświadczalnych - walidacja technologii dezynfektantów do rąk i do powierzchni w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (TRL 5) od 01.10.2019 do 30.11.2019
4.Końcowa walidacja technologii dezynfektantów do rąk i do powierzchni w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (TRL 6) od 01.12.2019 do 31.01.2020
5.Walidacja nowej technologii dezynfektantów do rąk i do powierzchni w środowisku naturalnym (TRL 7) od 01.02.2020 do 30.03.2020

6.Walidacja ostatecznej nowej technologii dezynfektantów do rąk i do powierzchni (TRL 8) od 01.04.2020 do 30.05.2020
7.Badania kończące i przygotowanie do uruchomienia produkcji na skalę przemysłową (TRL 9) od 01.06.2019 do 30.06.2020

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia,
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach,
4) Dysponowanie kadrą naukową składającą się z co najmniej 2 osób, z których każda spełnia wszystkie poniższe warunki:
 Posiada wykształcenie wyższe przedmiotowo związane z zakresem prac,
 Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu prac badawczych w zakresie chemii lub innym zgodnym z tematyką projektu,
 Posiada umiejętność oceny i interpretacji wyników badań.
5) Posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań zgodnych z przedmiotem projektu, w szczególności w ramach projektów badawczych i innowacyjnych tematycznie związanych z zakresem projektu;
6) Oferent powinien dysponować zapleczem naukowo – badawczym, analitycznym i technologicznym

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien:
Dysponować kadrą naukową składającą się z co najmniej 2 osób, z których każda spełnia wszystkie poniższe warunki:
 Posiada wykształcenie wyższe przedmiotowo związane z zakresem prac,
 Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu prac badawczych w zakresie chemii i innym zgodnym z tematyką projektu,
 Posiada umiejętność oceny i interpretacji wyników badań.
Posiadać co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu badań zgodnych z przedmiotem projektu, w szczególności w ramach projektów badawczych i innowacyjnych tematycznie związanych z zakresem projektu

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać następujący potencjał techniczny:

1. Podstawowe laboratorium mikrobiologiczne a nim urządzenia umożliwiające:
- mikroskop konfokalny z możliwością wykonania pomiarów techniką
spektorskopii korelacji fluorescencji oraz korelacji obrazu
rastrowego.
- HPLC sprzężone z techniką analizy dyspersji Taylora
- elektrochemiczne metody analizy fizykochemicznej.

2. Urządzenia do precyzyjnych pomiarów stężeń substancji

3. Doświadczenie w pracy z bakteriofagami

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Nie może być w postępowaniu naprawczym, układowym lub upadłościowym

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 60 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy;
e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

W przypadku opóźnienia realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Każdy z elementów składowych oferty posiada maksymalną ilość punktów do zdobycia
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100 pkt

a) cena - 60 punktów
b) termin realizacji - 30 punktów
c) doświadczenie w podobnych badaniach - 10 punktów

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Kameleon Group Sp. z o.o.S.K.

Adres

Śląska 151/-

32-080 Zabierzów

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

+48790666108

NIP

9522126420

Numer naboru

RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 90