Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wykonania prac rozwojowych w zakresie stworzenia prototypu urządzenia zawierającego system przepływu.

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

14888

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: realresearch@realresearch.life , pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: REAL RESERACH Sp. z o.o., ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 KRAKÓW do dnia 15.02.2019

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.02.2019, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na bazie konkurencyjności.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

realresearch@realresearch.life

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych informacji udziela Marcin Krzykawski pod adresem email: realresearch@realresearch.life oraz nr telefonu: 603-984-577

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603-984-577

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup usług dla planowanego przez firmę REAL RESERACH Sp. z o.o. projektu pt.:
OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWATORSKIEJ USŁUGI BADAWCZEJ TESTOWANIA REŻIMU TERAPEUTYCZNEGO W WARUNKACH HODOWLI TRÓJWYMIAROWEJ NOWOTWORÓW.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac rozwojowych w zakresie stworzenia prototypu urządzenia zawierającego system przepływu umożliwiający podawanie zadanej ilości płynu z zasobnika do kuwety zawierającej hydrożel oraz odprowadzenie tego płynu do pojemnika zbiorczego

Przedmiot zamówienia

Definicje pojęć i nazw
a. Hodowla komórkowa - hodowla zapewniająca środowisko konieczne dla wzrostu komórek zwierzęcych lub roślinnych
b. Pompa - pompa perystaltyczna zapewniająca przepływ stałej objętości płynu w czasie
c. Kuweta - kuweta hodowlana do której należy doprowadzać płyn

Opis ogólny projektu
Projekt składa się z trzech elementów:
a. Systemu zasilającego - mającego za zadanie podawać płyn do kuwety przy pomocy pompy perystaltycznej
b. Kuwety - zapewniającej środowisko dla hodowli komórkowej
c. Aplikacji PC - pozwalającej na zarządzanie pracą systemu
2. Zadaniem systemu jest podawanie zadanej ilości płynu z zasobnika do kuwety oraz odprowadzanie płynu z wyjścia kuwety do pojemnika zbiorczego
3. Zadaniem kuwety jest zapewnienie warunków umożliwiających wzrost komórek
4. Zadaniem aplikacji jest umożliwienie wygodnego planowania eksperymentów przeprowadzanych za pomocą systemu

Projekt ma być zrealizowany w III etapach:
a. Etap I - Zestaw pozwalający na pracę z 1 kuwetą hodowlaną
b. Etap II - Zestaw pozwalający na pracę z 3 kuwetami hodowlanymi
c. Etap III - Zestaw pozwalający na pracę z 12 kuwetami hodowlanymi
2. Aplikacja PC ma powstać w etapie I prac, a następnie być dostosowywana do obsługi większej ilości pomp.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór oferty znajduje się w załączniku

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 12 miesięcy od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez podmiot zamawiający dofinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18) na projekt pn. OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWATORSKIEJ USŁUGI BADAWCZEJ TESTOWANIA REŻIMU TERAPEUTYCZNEGO W WARUNKACH HODOWLI TRÓJWYMIAROWEJ NOWOTWORÓW.

oraz
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) nie oprotestuje podpisania kontraktu z wygranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Udokumentowane doświadczenie firmy w przeprowadzaniu co najmniej 3 podobnych badań, projektów (wymienić projekty badawcze/zlecenia, w których oferent brał udział związanych z tematem zapytania ofertowego).

2. Potwierdzenie doświadczenia w produkcji seryjnej urządzeń (wymienić projekty badawcze/zlecenia, w których oferent brał udział).

Potencjał techniczny

1. Potwierdzenie posiadania przez dostawcę infrastruktury do realizacji projektu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Potwierdzenie posiadania przez dostawcę zasobów ludzkich (imię i nazwisko kluczowych wykonawców zlecenia wraz z opisem ich wykształcenia oraz doświadczenia). Wymagany kluczowy skład zespołu badawczego: kadra z wykształceniem wyższym magisterskim w dziedzinie elektrotechniki (lub pokrewne) z doświadczeniem w opracowywaniu i serwisie urządzeń laboratoryjnych.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być:
• opatrzona pieczątką firmową,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Pełną nazwę dostawcy.
2. Adres i numer telefonu Dostawcy oraz wskazaną osobę kontaktową.
3. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT.
4. Termin ważności oferty – min. 6 miesięcy.
5. Datę wystawienia oferty.
6. W przypadku braku informacji o czasie dostawy oraz ważności oferty na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
7. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych wymienionych w pkt. VI

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wystawiona na formularzu znajdującym się w załączniku

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że nie jestem powinny/na z podmiotem Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Oświadczam, że jestem związany/a naszą ofertą przez 90 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru:
1 - Cena - 100%

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Real Research Sp. z o.o.

Adres

ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

+48603984577

NIP

6762521485

Numer naboru

RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SENTISA Sp. z o.o., data wpłynięcia oferty: 15.02.2019,
Cena oferty (Etapy zgodnie z zapytaniem):
Etap I: 50 000,00 zł netto (61 500,00 zł brutto)
Etap II: 15 000,00 zł netto (18 450,00 zł brutto)
Etap III: 15 000,00 zł netto (18450,00 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 70