Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Data publikacji: 16.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1487

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wyjaśnienie z dnia 24.07.2018
Zamawiający Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach wyjaśnia, że Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków osiedla Michalskiego w Katowicach zamieszczona została jedynie w celach informacyjnych i zakres robót zniej wynikający nie jest przedmiotem postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach”. Określone w przedmiotowej ekspertyzie zalecenia zostaną wykonane przez Zamawiającego poza w/w postępowaniem. W związku z powyższym Modyfikacja Zapytania Ofertowego, która została zamieszczona w dniu 20 lipca 2018 r. jest bezprzedmiotowa i przy wycenie ofertowej nie należy jej uwzględniać.
Wyjaśnienie z dnia 20.07.2018
Zamawiający Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach modyfikuje zapytanie ofertowe w następujący sposób:
1. Na końcu pkt. 9 Zapytania Ofertowego dodaje się zapis następującej treści: „W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dokonać wzmocnienia konstrukcji dachów budynku, na których zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne w sposób wynikający z ekspertyzy technicznej stanowiącej załącznik nr 4”.
2. W pkt. 1.6.6 Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w podpunkcie „Zakres prac budowlanych obejmuje:” na początku dodaje się zapis o treści: „- wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachów”.
3. W spisie załączników dodaje się na końcu załącznik nr 4: Ekspertyza techniczna.

Załącznik do niniejszej modyfikacji stanowi Ekspertyza Techniczna.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w formie pisemnej (podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji) listownie, kurierem, lub osobiście na adres Zamawiającego: Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gliwicka 65, 40-853 Katowice. Na kopercie należy wpisać:
Oferta na „Budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego na podany wyżej adres w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

mgr inż. Ryszard Poradzisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 606-17-50 wew.70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w obrębie budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (łącznie 7 budynków) mieszczących się w Katowicach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w obrębie budynków wielorodzinnych
na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach.
Zidentyfikowane efekty dodane projektu to:
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach na terenie Katowic,
- obniżenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych,
- zmniejszenie niskiej emisji na terenie Katowic.
Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła
energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie
4.1.1. Odnawialne źródła energii–ZIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii ZIT SC.
Oczekiwane produkty i rezultaty projektu:
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) [ MWe ] - 0.06528;
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ] – 7;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ] - 35.65800;
-Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE [ MWhe/rok] - 59.51200
- Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ] - 0.00380
Zamówienie realizowane jest w ramach osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT., o którego dofinansowanie Zamawiający się ubiega.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w obrębie budynków mieszkaniowych wielorodzinnych (łącznie 7 budynków) mieszczących się w Katowicach przy ulicach:
- Grzegorzka 14a,14b - instalacja o mocy 8,16 kW,
- Grzegorzka 18a, 18b - instalacja o mocy 8,16 kW,
- Grzegorzka 18c, 18d - instalacja o mocy 6,12 kW,
- Grzegorzka 14c, 14d – instalacja o mocy 6,12 kW,
- Le Ronda 16d, 16e, 16f – instalacja o mocy 10,2 kW,
- Strzelców Bytomskich 21a, 21b, 21c, 21d – instalacja o mocy 21,4 kW,
- Strzelców Bytomskich 23a, 23b, 23c – instalacja o mocy 5,1 kW.
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pt. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych na terenie Osiedla Konstantego Michalskiego w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020


Zamawiający, w sytuacji, gdyby nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.
Budowa instalacji fotowoltaicznej obejmuje zakup i montaż oraz włączenie do sieci i uruchomienie instalacji modułów fotowoltaicznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji. Typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano w Dokumentacji projektowej dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować, jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. Zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie świadectwa, deklaracje, certyfikaty dopuszczające je do użytku oraz montażu na terenie RP.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Pozostałe kody CPV:
09332000-5 – instalacje słoneczne
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71314100-3 Usługi elektryczne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
44112110-5 Konstrukcje dachowe
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.10.2018 r. Przed podpisaniem umowy na realizację prac objętych niniejszym zapytaniem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia z podziałem na poszczególne budynki. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zaakceptuje przedłożony harmonogram. W przypadku braku akceptacji przedstawi pisemnie Wykonawcy uwagi do przedłożonego harmonogramu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
1) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, liczonych przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 podobne prace (zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia). Przez podobne prace należy rozumieć wykonanie prac z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc wykonanych instalacji (dowolna ilość) – min. 60 kW (musi być większa bądź równa).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
1) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 17 i 20 Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
1) posiadać OC w zakresie działalności związanej z projektem:
Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku z punktu 1) Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
- kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Oferenta) na kwotę nie 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.
- oświadczenie według załącznika nr 1 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wyboru tego Oferenta.
- W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona
na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Wykonawca na okres udzielonej gwarancji wniesie zabezpieczenie należytego usuwania wad i usterek ( załącznik do umowy) w wybranej formie, tj.
a) gwarancji ubezpieczeniowej,
b) gwarancji bankowej,
c) gotówki
Kwotę zabezpieczenia ustala się w wysokości 2,5% od końcowej wartości robót netto.

Dodatkowe warunki

1) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 10 000 złotych na rachunek bankowy zamawiającego w PKO BP SA I O/Katowice nr 41 1020 2313 0000 3102 0019 5917 . zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej, lub ubezpieczeniowej.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

2) Rażąco niska cena
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert oraz kosztorysu inwestorskiego, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-wypełniony druk oferty,
- oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- dowód wniesienia wadium
- kopia polisy OC

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - 90%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 90%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty; C min - cena z oferty z najniższą ceną; C of - cena z oferty ocenianej;
2) gwarancja dla instalacji (panele fotowoltaiczne) – 5%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 5%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty; G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach, przy czym czas gwarancji za który uznany zostanie jako najdłuższy i za który zostanie przyznana najwyższa punktacja wynosi 180 miesięcy, zaś wymagana minimalna gwarancja wynosi 156 miesięcy ; G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;
3) czas reakcji serwisowej (przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili przybycia ekipy serwisowej) - 5%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
T = (T min / T of) * 5%, gdzie:
T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty; T min - najkrótszy zaoferowany czas reakcji; T of - czas reakcji z oferty badanej.
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
2) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
3) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .
4) Oferenci wobec których na dzień składania oferty toczy się postępowanie karne lub prokuratorskie
Z postępowania prowadzonego w trybie zapytanie ofertowego, wyklucza się Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

Adres

Gliwicka 65

40-853 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

(32) 606-17-38

NIP

9540018095

Numer naboru

RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16

Inne źródła finansowania

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.1 „odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 „odnawialne źródła energii – ZIT”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PVTEC Sp. z o.o.
Ostrów 49A
33-122 Wierzchosławice
Data wpłynięcia oferty - 06.08.2018
Liczba wyświetleń: 609