Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badania właściwości materiałów w tym badania wytrzymałości materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w zakresie prób ściskania oraz zginania i badania ścieralności w zakresie tarcia suchego jak i mokrego, z możliwością swobodnego doboru materiału przeciwpróbki lub zawiesiny ściernej

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

14868

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W polu "Przedmiot zamówienia" wprowadzono zapis:
"Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby próbek, dla której wykonywane będą badania jeżeli zmiana ta będzie wynikała z aktualnych wyników prac badawczych w ramach projektu. W takim przypadku cena końcowa całego zamówienia zostanie ustalona w oparciu o wyliczenie ilorazu ceny jednostkowej dla 1 próbki (cena złożonej oferty/60) oraz liczby docelowej próbek."

Z uwagi na fakt, iż zakres wprowadzonych zmian nie ma wpływu na możliwość przygotowania oferty, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
INNERCO sp. z o.o.
ul. Jadwigi Majówny 43A
30-298 Kraków

Termin składania ofert mija z dniem: 18.02.2019 r. o godz. 24:00

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e-mail na adres: bartosz.badowski@innerco.pl lub w formie pisemnej osobiście / pocztą / za pomocą kuriera na adres INNERCO Sp. z o.o., ul. Jadwigi Majówny 43A, 30-298 Kraków. W celu dochowania terminu składania ofert liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub dostarczenia oferty za pomocą wiadomości e-mail. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy. W przypadku ofert przesłanych w formie e-mail konieczne jest załączenie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty.

1. Oferty niepodpisane lub bez pieczęci firmowej zostaną odrzucone.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
3. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Cena oferty powinna być podana w PLN.
6. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w zakresie złożenia oferty.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni kalendarzowych).
9. Oferta powinna zawierać opis proponowanych warunków i terminów płatności - Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczkowania.
10. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
11. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
12. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartosz.badowski@innerco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Badowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 694 474 547

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badania właściwości materiałów w tym badania wytrzymałości materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w zakresie prób ściskania oraz zginania i badania ścieralności w zakresie tarcia suchego jak i mokrego, z możliwością swobodnego doboru materiału przeciwpróbki lub zawiesiny ściernej
Zakres usługi będzie obejmował następujące etapy:
1. Przeprowadzenie testów przy temperaturze od 273K - 1273K, z możliwością wykorzystania atmosfery ochronnej;
2. Przeprowadzenie badań materiałów o dużej twardości umożliwiającej pracę w zakresie od mikro obciążeń do 10T, z torami pomiarowymi umożliwiającymi rejestrację przemieszczenia od 0,1 mikrona.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z planowaną realizacją projektu badawczego pn. „Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu”, potencjalnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem oraz obowiązkiem dokonywania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma Innerco Spółka z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badania właściwości materiałów w tym badania wytrzymałości materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w zakresie prób ściskania oraz zginania i badania ścieralności w zakresie tarcia suchego jak i mokrego, z możliwością swobodnego doboru materiału przeciwpróbki lub zawiesiny ściernej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badania właściwości materiałów w tym badania wytrzymałości materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w zakresie prób ściskania oraz zginania i badania ścieralności w zakresie tarcia suchego jak i mokrego, z możliwością swobodnego doboru materiału przeciwpróbki lub zawiesiny ściernej.

Zakres usługi obejmuje:
1. Przeprowadzenie testów przy temperaturze od 273K - 1273K, z możliwością wykorzystania atmosfery ochronnej dla 60 próbek;
2. Przeprowadzenie badań materiałów o dużej twardości umożliwiającej pracę w zakresie od mikro obciążeń do 10T, z torami pomiarowymi umożliwiającymi rejestrację przemieszczenia od 0,1 mikrona dla 60 próbek.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby próbek, dla której wykonywane będą badania jeżeli zmiana ta będzie wynikała z aktualnych wyników prac badawczych w ramach projektu. W takim przypadku cena końcowa całego zamówienia zostanie ustalona w oparciu o wyliczenie ilorazu ceny jednostkowej dla 1 próbki (cena złożonej oferty/60) oraz liczby docelowej próbek.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wstępnie zakłada, iż czas trwania realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy, a jego początek ustala się na 1 marca 2019 r. Niniejsze ramy czasowe oraz termin realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od ostatecznego terminu realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu aparatury badawczej stanowiącego część formularza oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, wg formuły "spełnia - nie spełnia". Wykonawcy niespełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania.

W ramach prowadzonych badań Wykonawca powinien posiadać następującą aparaturę badawczo naukową:
• Aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań wytrzymałości materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w zakresie prób ściskania oraz zginania w warunkach sprecyzowanych w zapytaniu ofertowym
• Aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań ścieralności w zakresie tarcia suchego jak i mokrego, z możliwością swobodnego doboru materiału przeciwpróbki lub zawiesiny ciernej w warunkach sprecyzowanych w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca powinien dysponować zespołem badawczym złożonym z co najmniej 2 naukowców ze stopniem naukowym doktora, o kompetencjach i specjalnościach pozwalających na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
2. Członkowie zespołu badawczego muszą być zatrudnieniu na umowę o pracę w podmiocie wykonawcy (na dzień złożenia oferty).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie imiennego wykazu kadry zespołu badawczego w formularzu oferty wg formuły "spełnia - nie spełnia". Wykonawcy niespełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega, iż na etapie oceny ofert może wystąpić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji każdego z warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty uzupełniające Wykonawcy powinni wnosić w terminie do 12 godzin od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia złożonej oferty (sposób przekazywania dokumentów uzupełniających odbywać się będzie drogą elektroniczną). W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień lub przedstawienie dokumentów, które w oczywisty sposób nie potwierdzają treści i prawdziwości złożonych oświadczeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy o dofinansowanie,
d) otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
e) niepodpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach, którego planowana jest realizacja przedmiotowej usługi,
f) uzyskania takich cząstkowych wyników prac realizowanych w poszczególnych etapach zamówienia, które uniemożliwiają kontynuację realizacji w/w projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego Wykonawcy z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

Jeżeli na etapie realizacji umowy wystąpi konieczność udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających będą one udzielone zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny, które będzie stanowiło 100% wagi przy obliczaniu punktacji końcowej poszczególnych ofert.

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:
Cena – cena netto za wykonanie usługi wraz z honorarium za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn/Cr *100

gdzie:
Pc – otrzymane punkty w kategorii ceny
Cn – najniższa cena netto spośród złożonych ważnych ofert
Cr – cena netto oferty rozpatrywanej

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w ramach tego kryterium: 100.

3. Wyniki ocen punktowych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające warunki i wymogi formalne opisane w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający zaproponuje wybranemu Wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
6. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu pn. „Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu”.
7. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania umowy warunkowej z winy Wykonawcy, do realizacji zamówienia wybierany jest kolejny Wykonawca, zgodnie z największą liczbą uzyskanych punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INNERCO sp. z o.o.

Adres

Jadwigi Majówny 43A

30-298 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6772369777

Numer naboru

RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Instytut Techniki, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, data wpłynięcia oferty: 14.02.2019
Liczba wyświetleń: 92