Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa dwóch nowych stalowych walców drogowych niezbędnych do realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii ograniczającej degradację nawierzchni drogowych.

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

14825

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czarki 60, 90-200 Sieradz
Sposób składania ofert:
W formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwa lub drogą mailową.
Oferta musi być ważna w ciągu 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@prdim.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Świniarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 456 782

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych stalowych walców drogowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Czartki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach: Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych stalowych walców drogowych
Wymagane parametry i wyposażenie dla walca stalowego:
- ciężar roboczy min. - 7,5Mg,
- szerokość bębna min. - 1,5m,
- mechanizm zagęszczania wibracyjnego na przednim bębnie (dwie częstotliwości i dwie amplitudy),
- mechanizm zagęszczania oscylacyjnego na tylnym bębnie (amplituda styczna minimum 1,2mm, częstotliwość oscylacji min 35Hz, siła oscylacji minimum 95kN)
- czujnik temperatury zagęszczanej warstwy,
- czujnik poziomu zagęszczenia warstwy,
- wyposażony w system zraszaczy bębnów z regulowana wydajnością.
- wyposażony w zamkniętą kabinę ROPS z klimatyzacją,
- możliwość przesunięcia bębnów (psi chód),
- wyposażony w hydraulicznie regulowany nóż do fazowania/obcinania krawędzi zagęszczanej warstwy,
- wyposażony w pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych i w oświetlenie robocze,
- wyposażony w przesuwny, obracany i komfortowy fotel operatora,
- posiadający możliwość automatycznego włączania i wyłączania mechanizmu wibracji i oscylacji podczas zmiany kierunku jazdy,
- wyposażony w "kogut" sygnalizacyjny na dachu i sygnał cofania,
- załączona instrukcja obsługi w języku polskim,
- urządzenie musi spełniać wymagania dyrektyw Unii Europejskiej - posiadać znak CE.

Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zapytania ofertowego w zakresie zmiany specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

43312400-7

Nazwa kodu CPV

Walce drogowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania zapytań dotyczących oferty do 20.03.2019
Termin składania ofert 31.05.2019 - termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu 30 dni od terminu składania ofert.
Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone w Bazie Konkurencyjności w terminie 7 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawarcie umowy z dostawcą jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.
Planowany termin dostawy do dnia 30.11.2019
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zapytania ofertowego w zakresie zmiany w/w terminów.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Dostępność serwisu w promieniu 250 km od siedziby Przedsiębiorstwa.
Czas reakcji serwisu 24h w dniach roboczych.
Dostawca musi okazać się 3 referencjami w języku polskim na sprzedaż tożsamej maszyny na terytorium Unii Europejskiej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
a) Cena netto – 90 pkt.
b) Okres gwarancji - 10 pkt.

Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:
Cena netto – obliczanie proporcjonalne, liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj / Co) x 90
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ofert,
Co - cena podana przez Dostawcę dla którego wynik jest obliczany.

Okres gwarancji – minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy lub 1000 mth w zależności co upłynie pierwsze, dodatkowe punkty za wydłużenie tego okresu obliczane będą wg poniższych kryteriów:
- Udzielony okres gwarancji od 24 miesięcy do 35 miesięcy lub 2000 mth w zależności co upłynie pierwsze - 5 punktów
- Udzielony okres gwarancji 36 miesięcy i więcej lub 3000 mth w zależności co upłynie pierwsze - 10 punktów

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania
Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej
kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
z najniższą ceną netto.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Adres

Czartki 60

98-200 Czartki

łódzkie , sieradzki

Numer telefonu

43 822 40 05

NIP

8271873187

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18
Liczba wyświetleń: 177