Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nowego wielofunkcyjnego nośnika urządzeń niezbędnego do realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii ograniczającej degradację nawierzchni drogowych.

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

14819

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
Czarki 60, 90-200 Sieradz
Sposób składania ofert:
W formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwa lub drogą mailową.
Oferta musi być ważna w ciągu 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@prdim.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Świniarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 456 782

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wielofunkcyjnego nośnika urządzeń

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Czartki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach: Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wielofunkcyjnego nośnika urządzeń
Podstawowe wyposażenie i parametry jakie powinien posiadać wielofunkcyjny nośnik urządzeń:
- dwuosiowe podwozie kołowe,
- układ kierowniczy: dwie osie skrętne lub konstrukcja przegubowa,
- wyposażony w widły,
- wyposażony w łyżkę dzieloną 4 w 1,
- wysięgnik na podstawie obrotowej, trzy razy łamany,
- zasięg wysięgnika minimum 6,0 m mierzony od osi obrotu na wysokości mocowania wysięgnika,
- udźwig na widłach z możliwością transportu minimum 2 Mg
- wyposażony w lemiesz i/lub podpory stabilizujące,
- napęd na obie osie,
- moc silnika w zakresie 70 - 95 kW,
- masa maszyny w zakresie 9 - 12 Mg,
- promień obrotu tylnej części maksimum 150 cm,
- minimalna prędkość przejazdu 30 km/h,
- wyposażony w szybkozłącze do osprzętu,
- wyposażony w dodatkową linię hydrauliczna do zasilania osprzętu np. typu zamiatarka (minimalny przepływ oleju 35 l/min przy ciśnieniu 150bar),
- przeszklona kabina wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację,
- wyposażony w pakiet oświetlenia do ruchu na drogach publicznych i w oświetlenie robocze,
- wyposażony w "kogut" sygnalizacyjny na dachu i sygnał cofania,
- wyposażony w system centralnego smarowania,
- zewnętrzny promień skrętu do 5,0 m,
- załączona instrukcja obsługi w języku polskim,
- urządzenie musi spełniać wymagania dyrektyw Unii Europejskiej - posiadać znak CE.
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zapytania ofertowego w zakresie zmiany specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

43261000-0

Nazwa kodu CPV

Koparki mechaniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania zapytań dotyczących oferty do 20.03.2019
Termin składania ofert 31.05.2019 - termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu 30 dni od terminu składania ofert.
Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone w Bazie Konkurencyjności w terminie 7 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawarcie umowy z dostawcą jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.
Planowany termin dostawy do dnia 30.11.2019
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści zapytania ofertowego w zakresie zmiany w/w terminów.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Dostępność serwisu w promieniu 250 km od siedziby Przedsiębiorstwa.
Czas reakcji serwisu 24h w dniach roboczych.
Dostawca musi okazać się 3 referencjami w języku polskim na sprzedaż tożsamej maszyny na terytorium Unii Europejskiej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
a) Cena netto – 90 pkt.
b) Okres gwarancji - 10 pkt.

Sposób obliczenia kryteriów oceny ofert:
Cena netto – obliczanie proporcjonalne, liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj / Co) x 90
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ofert,
Co - cena podana przez Dostawcę dla którego wynik jest obliczany.

Okres gwarancji – minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy lub 1500 mth w zależności co upłynie pierwsze, dodatkowe punkty za wydłużenie tego okresu obliczane będą wg poniższych kryteriów:
- Udzielony okres gwarancji od 24 miesięcy do 35 miesięcy lub 3000 mth w zależności co upłynie pierwsze - 5 punktów
- Udzielony okres gwarancji 36 miesięcy i więcej lub 4500 mth w zależności co upłynie pierwsze - 10 punktów

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania
Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej
kryteriach, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
W przypadku równych wyników decyduje cena tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
z najniższą ceną netto.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

Adres

Czartki 60

98-200 Czartki

łódzkie , sieradzki

Numer telefonu

43 822 40 05

NIP

8271873187

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18
Liczba wyświetleń: 193