Strona główna
Logo unii europejskiej

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NA DOSTAWĘ LAPTOPA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM OPERACYJNYM I BIUROWYM

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2019

Numer ogłoszenia

14797

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w
siedzibie firmy:
Czanieckie Makarony Sp. z o. o. z siedzibą w Czańcu, przy ul. Krajobrazowej 5,
43-354 Czaniec
Adres mail:
dotacje@czaniecki.pl
Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.
Oferty częściowe nie będą podlegać rozpatrzeniu

Termin składania ofert:
od 07-02-2019 do 12-03-2019
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Termin wykonania umowy nie później niż:
do 19-04-2019

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@czaniecki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leokadia Nalborczyk, telefon 517123 405

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

telefon 517123 405

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Laptop wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym - 3 sztuki o minimalnych parametrach:
• Ekran – 15,6’’ Full HD
• Procesor klasy Intel Core i7–4 Core / 2,6 Ghz
• Pamięć RAM - 16 GB DDR4
• Dyski twarde: 1 x 256 GB SSD
1 x 1 TB HDD
• MS Office 2016 Home & Business PL lub nowszy
• MS Windows 10 Professional lub równorzędny
• Stacja dokująca
• Klawiatura + mysz Wireless

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenie i jego elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto rozwiązanie (sprzęt) konkretnego producenta, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania (sprzęt) równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności, jakości czy też producenta np. Dell, HP, Lenovo, IBM.

Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV 30213100-6 Komputery przenośne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: CZANIEC

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym - 3 sztuki o minimalnych parametrach:
• Ekran – 15,6’’ Full HD
• Procesor klasy Intel Core i7–4 Core / 2,6 Ghz
• Pamięć RAM - 16 GB DDR4
• Dyski twarde: 1 x 256 GB SSD
1 x 1 TB HDD
• MS Office 2016 Home & Business PL lub nowszy
• MS Windows 10 Professional lub równorzędny
• Stacja dokująca
• Klawiatura + mysz Wireless

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenie i jego elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto rozwiązanie (sprzęt) konkretnego producenta, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania (sprzęt) równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności, jakości czy też producenta np. Dell, HP, Lenovo, IBM.
Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV 30213100-6 Komputery przenośne

Przedmiot zamówienia

Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym - 3 sztuki o minimalnych parametrach:
• Ekran – 15,6’’ Full HD
• Procesor klasy Intel Core i7–4 Core / 2,6 Ghz
• Pamięć RAM - 16 GB DDR4
• Dyski twarde: 1 x 256 GB SSD
1 x 1 TB HDD
• MS Office 2016 Home & Business PL lub nowszy
• MS Windows 10 Professional lub równorzędny
• Stacja dokująca
• Klawiatura + mysz Wireless

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenie i jego elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Spełnione muszą być powyższe parametry techniczne lub równoważne.
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto rozwiązanie (sprzęt) konkretnego producenta, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania (sprzęt) równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności, jakości czy też producenta np. Dell, HP, Lenovo, IBM.
Nazwa i kod przedmiotu umowy określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: CPV 30213100-6 Komputery przenośne

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert:
od 07-02-2019 do 12-03-2019
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Termin wykonania umowy nie później niż:
do 19-04-2019

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Miejsce dostarczenia przedmiotu oferty:
CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec

Ogłoszenie wyników postępowania
1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania, informacja ta zostanie podana na stronie internetowej : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, w zakładce ogłoszenia postępowania.
2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
4. W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który z pośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Oferta cenowa
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 RODO

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
4. Nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
5. Nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
6. Posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
7. Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
8. Każdy z oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązuje się do akceptacji kar/odszkodowań za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, wyraża zgodę na ich potrącenie przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz akceptuje fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, zgodnie z treścią poniżej:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
• za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia w postaci systemu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego z tytułu danego wydatku, z tytułu którego nastąpi opóźnienie, naliczane za każdy 1 dzień opóźnienia,
• za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto z tytułu łącznego przedmiotu zamówienia.
b. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego w/w kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c. Wykonawca akceptuje fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje całości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
Wobec powyższego każdy z oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenia zapisu powyższej treści do umowy na wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o podpisane oświadczenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta lub załączoną do oferty dokumentację.
Brak spełnienia przez Oferenta w/w warunku udziału w postępowaniu powoduje automatyczne odrzucenie jego oferty oraz brak jej uwzględnienia w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z ofertą techniczną
2. odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
(w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, po-legające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.


Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy.

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 4 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Termin wykonania umowy nie później niż:
do 19-04-2019

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z ofertą techniczną
2. odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
3. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym
(w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, po-legające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty

Zamówienia uzupełniające

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Kryterium Opis kryterium Punktacja

Cena *
najniższa - 20 pkt
najwyższa - 1 pkt

Warunki finansowania
Brak zaliczki - 20 pkt
Zaliczka do 10% - 10 pkt
Zaliczka powyżej 10% - 5 pkt

Warunki płatności
Płatność powyżej 90 dni od wystawienia faktury - 35 pkt
Płatność od 61 do 90 dni od wystawienia faktury - 20 pkt
Płatność od 31 do 60 dni od wystawienia faktury - 10 pkt
Płatność do 30 dni - 5 pkt

Termin dostawy (w tygodniach)
1 tydzień i mniej 20 pkt
2 tygodnie 10 pkt
3 tygodnie i więcej 1 pkt

Gwarancja (w miesiącach)
36 miesięcy 20 pkt
24 miesiące 10 pkt
12 miesięcy 1 pkt

Czas reakcji serwisu (w godzinach)
do 6h - 20 pkt
od 7 do 48h - 10 pkt
powyżej 48h - 1pkt

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie proporcji
Oferta najlepsza / oferta badana X najwyższe punkty w kryterium

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

KRAJOBRAZOWA 5

43-354 CZANIEC

śląskie , bielski

Numer telefonu

517 123 405

NIP

9372322762

Numer naboru

RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VITASOFT COMPANY
GRZEGORZ WITEK
32-650 KĘTY, UL. WIDOK 11E
Liczba wyświetleń: 222