Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 3 szt ośmioosobowych łodzi żaglowych

Data publikacji: 06.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2019

Numer ogłoszenia

14781

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do 14.02.2019 r. do godziny 10.00 na adres Biura Zarządu Relavia Sp. z o.o. 20-485 Lublin, ul. Jana Samsonowicza 53 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Termin wyboru ofert ustalono na 14.02.2019 r. na godz. 10:40 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.cabon@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Caboń, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508142453

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ośmioosobowych łodzi żaglowych. Długość łodzi powyżej 8,2m, powierzchnia żagli ok. 37,5m2
Łodzie powinny być wyposażone w toalety ze zbiornikiem na fekalia, trzy zamykane kabiny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leski Miejscowość: Polańczyk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 3szt łodzi żaglowych.

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ośmioosobowych łodzi żaglowych. Długość łodzi powyżej 8,2m, powierzchnia żagli ok. 37,5m2
Łodzie powinny być wyposażone w toalety ze zbiornikiem na fekalia, trzy zamykane kabiny.
Łodzie powinny być także wyposażone w ławeczki i stolik w kokpicie, kieszenie w kokpicie, instalację 230V, kable marynistyczny ok. 20mb, zbiornik wody pitnej ok. 80l, kambuz z blatem i zlewem (odpływ do zbiornika), kuchenka dwupalnikowa gazowa, szfki, roler foka za sztywnym sztagiem,

Dodatkowe informacje:
- dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii
- dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy,
- Wykonawca dostarczony łodzie do Polańczyka nad Jeziorem Solińskim,
- wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie produktów, oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą,
- jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
- dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem.

Kod CPV

34522100-3

Nazwa kodu CPV

Łodzie żaglowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 10.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Wykazanie dowodów na realizację dostaw co najmniej 8 podobnych łodzi żaglowych o wartości min. 150.000 zł brutto w przeciągu ostatnich 3 lat.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza dodatkowych warunków

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Kupujący dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego jeżeli są one korzystne dla Kupującego. Dotyczy to w szczególności obniżenia ceny, poszerzenia zakresu zamawianego asortymentu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz cenowy oferty
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku realizacji co najmniej 8 podobnych łodzi żaglowych o wartości min. 150.000 zł brutto w przeciągu ostatnich 3 lat.

Zamówienia uzupełniające

Kupujący dopuszcza możliwość dokonania zamówień uzupełniających wyposażenia łodzi o wartości do 20% wartości umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto –100%,
W przypadku jednakowej ceny, długość gwarancji.
W przypadku jednakowej ceny i jednakowej długości gwarancji, ilość realizacji dostaw łodzi o podobnym zakresie dostawy o wartości min. 150.000 zł brutto w przeciągu ostatnich 3 lat.
Maksymalnie można otrzymać 100 punktów

Wykluczenia

Wyklucza się z postępowania Wykonawców, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunku realizacji co najmniej 8 podobnych łodzi żaglowych o wartości min. 150.000 zł brutto w przeciągu ostatnich 3 lat..

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Relavia Sp. z o.o.

Adres

ul. Jana Samsonowicza 53

20-485 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462519675

Numer naboru

RPPK.01.04.01-IZ.00-18-004/18

Inne źródła finansowania

Zamówienie realizowane w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: NORTHMAN Krzysztof Stępniak, ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo
Data wpłynięcia: 13.02.2019
Cena brutto: 536.013,09 PLN
Cena netto: 435.783,00 PLN
Liczba wyświetleń: 69