Strona główna
Logo unii europejskiej

Projekt zabudowy i realizacjia zabudowy stoiska na targach w Dubaju.

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

14736

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę zawierającą wstępny projekt stoiska należy składać na formularzu stanowiącym załąznik do niniejszego zapytania pocztą na adres:
Aleje Jerozolimskie 136, 9 piętro, 02-305 Warszawa
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.kozon@laboratoriumnaturella.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka.kozon@laboratoriumnaturella.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kozon

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695655644

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projekt stoiska targowego, realizacja stoiska wg projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego, montaż i demontaż stoiska narożnego na powierzchni 21m2 na targach Beautyworld Middle East , odbywających się w terminie 15-17.04.2019 w Dubaju.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prezentacja oferty firmy Laboratorium Naturella na targach w Dubaju.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie projektu stoiska firmy Laboratorium Naturella, dla powierzchni 21m2 ( 7 m szerokość, 3m głębokość), uwzględniającego panele boczne zgodne z założeniami wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, opisane pod adresem https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/350237/PPE_PL_MPG%20panel%20promocyjny%20na%20strone.pdf i w załączniku do zapytania.
Projekt powinien bezpośrednio nawiązywać do realizacji stoiska targowego ze sklejki, którego zdjęcia znajdują się w załączniku do zapytania oraz zawierać wszystkie elementy wyposażenia stoiska, w tym elementy służące do ekspozycji kosmetyków, ladę, stoliki i siedziska, oświetlenie, schowek gospodarczy.
Wykonanie elementów wyposażenia stoiska zgodnie z projektem zaakceptowanym przez zamawiającego, montaż stoiska przed 15.04.2019. i demontaż po zakończeniu imprezy, zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez organizatora.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczenie wstępnego projektu (minimum 1 wersja) stoiska wraz z ofertą do 18.02.2019.
Montaż stoiska przed 15.04.2019.
Demontaż stoiska po 17.04.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

Dodatkowe warunki

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta może zawierać 1 lub więcej wersji projektu wstępnego wraz z wyceną każdego wariantu.
4. Projekt wstępny musi zawierać informację o materiałach użytych do realizacji zabudowy.
5. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1. projekt - można uzyskać 0-60 pkt
2. Cena netto (PLN) – można uzyskać 0-40 pkt.,

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą łączną ilość punktów za oba kryteria, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
- za kryterium "projekt" można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
- za kryterium „cena netto (PLN)” można uzyskać maksymalnie 40 pkt.
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 40 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 40, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Wykluczenia

Oferentami nie mogą być podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Laboratorium Naturella Sp. z o.o.

Adres

Aleje Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

695-655-644

NIP

9562303561

Numer naboru

POIR.03.03.03-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ze względu na brak w zapytaniu informacji istotnych dla prawidłowej kalkulacji oferty, postępowanie zostało zakończone bez rozstrzygnięcia. W najbliższym czasie zamawiający opublikuje ponownie zapytanie ofertowe.
Liczba wyświetleń: 182