Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń.

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-02-2019

Numer ogłoszenia

14616

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
ul. Siennicka 6a
04-005 Warszawa
lub
2) przesłać na e-mail: wsa@wsa.art.pl

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 8.02.2019 r. do godz. 24.00.

Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Prosimy o opatrzenie koperty zawierającej ofertę dopiskiem PA - USŁUGA SZKOLENIOWA 3 KURSY i numerem referencyjnym postępowania.

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego powyżej.

Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Uwaga! Wykonawca musi wypełnić wszystkie wolne pola we wzorze oferty, w szczególności dokonać samooceny spełniania przez siebie kryteriów dostępu i wyboru oferty.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenia, wykazy lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, tzn., że Wykonawca spełnia następujące wymagania:

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wsa@wsa.art.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Jarosz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 22 621 39 65

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie szkoleń:
1. KREATYWNOŚĆ W MYŚLENIU I DZIAŁANIU PRZEDSIĘBIORCZEGO ARTYSTY
2. BUDOWANIE KREATYWNYCH ZESPOŁÓW
3. ARTYSTA – KREATOR JAKO LIDER ZESPOŁU

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę i dołączyć do niej wymagane w treści zapytania ofertowego załączniki.

Grupami docelowymi szkoleń są:
- 60 osób w wieku produkcyjnym, tj. od 18 do 60 lat, aktywnych zawodowo, zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w życiu prywatnym i zawodowym

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie szkoleń:
1. KREATYWNOŚĆ W MYŚLENIU I DZIAŁANIU PRZEDSIĘBIORCZEGO ARTYSTY
2. BUDOWANIE KREATYWNYCH ZESPOŁÓW
3. ARTYSTA – KREATOR JAKO LIDER ZESPOŁU

Przedmiot zamówienia

1) Zrealizowanie szkoleń, zgodnie z przedstawionym w zapytaniu ofertowym ramowym harmonogramem szkoleń, programem szkoleń, wymiarem liczby godzin szkoleń i zapewnienie osiągnięcia opisanych poniżej efektów kształcenia, to jest zapewnienie przeprowadzenia właściwych dla danego szkolenia testów sprawdzających kompetencje uczestników w zakresie zbieżnym z programem szkolenia na wejściu i wyjściu ze szkolenia.
2) Zamawiajacy zapewni sale szkoleniowe na szkolenia w swojej siedzibie, chyba że w opisie przy danym szkoleniu znajdzie się informacja o lokalizacji w innym miejscu, w szczególności ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich środków technicznych dla jego przprowadzenia. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany zarówno do zapewnienia sali szkoleniowej (położonej w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego), jak i niezbędnych środków technicznych.
3) Zamawiający będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników szkoleń.
4) Wykonawca będzie zobowiązany ustalać harmonogram szkoleń nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy w formie pisemnej, przy czym pierwsze szkolenie objęte danym harmonogramem nie może rozpocząć się wcześniej niż 7 dni od daty uzgodnienia przez obie strony harmonogramu szkoleń na dany kwartał kalendarzowy, chyba że strony postanowią inaczej.
5) W przypadku trwania danego szkolenia w danym dniu przez dłużej niż 4 godziny lekcyjne, Zamawiający zapewni wszystkim uczestnikom szkoleń przerwę kawową (kawa, herbara, napoje chłodne, ciasteczka kruche, paluszki, itp.); a w przypadku trwania danego szkolenia w danym dniu przez dłużej niż 6 godzin lekcyjnych, Zamawiający zapewni wszystkim uczestnikom szkoleń przerwę kawową i lunch (dwa dania).
6) Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania uczestnikom każdego szkolenia materiałów szkoleniowych, przynajmniej w formie elektronicznej (plik w formacie PDF przesłany na adres e-mailowy uczestników szkolenia).
7) Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego dokumentowania przeprowadzenia szkoleń, tj. do prowadzenia list obecności, raportów trenerów ze szkoleń, ankiet ewaluacyjnych, testów kompetencyjnych na wejściu i wyjściu ze szkolenia, raportów kwartalnych i końcowego, dokumentacji fotograficznej i filmowej ze szkoleń. Wzory ww. dokumentów Wykonawca ustali z Zamawiajacym przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia jako załącznika do oferty szczegółowego programu szkoleń i efektów kształcenia Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do fakturowania wykonanej usługi w okresach kwartalnych. Podstawą płatności faktury będzie protokolarne odebranie raportu kwartalnego, a wprzypadku ostatniego etapu – kwartalnego i końcowego.

Wybranemu Wykonawcy zostanie zapewnione powierzenie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie z obowiązującym prawem i posiadanymi przez Beneficjenta upoważnieniami. W konsekekwencji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zgodności swych działań w tym zakresie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższa usługi będzie realizowana na rzecz Projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie. Przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zrealizowany w okresie realizacji projektu.
Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w zapytaniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do maksymalnej wartości 50% zamówienia podstawowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zrealizowany w okresie do 30.06.2020r., przy czym umowa z Wykonawcą zostanie zawarta najpóźniej do 5 marca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

1) Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym (biuro, min. 1 stanowisko komputerowe i linia telefoniczna) i zasobami osobowymi (min. 1 osoba do organizacji szkoleń) do świadczenia usług objętych postępowaniem (dowód: oświadczenie z wykazem zasobów technicznych i ludzkich).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szkolenia nr 1, 2, 3:
Wykonawca dysponuje wystarczającymi zasobami osobowymi w wymienionych poniżej zakresach (łącznie):
1./ co najmniej 5-cioma trenerami dedykowanymi do projektu, co zapewni potencjalną możliwość prowadzenia równolegle 5 grup szkoleniowych (wykaz trenerów, deklaracje)
Dowód: wykaz trenerów dyspozycyjnych w okresie realizacji zamówienia wraz z ich deklaracjami gotowości udziału w realizacji zamówienia)

2./ co najmniej 3-ech z dedykowanych trenerów posiada min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich (oświadczenia trenerów i biogramy zawodowe)
Dowód: oświadczenia trenerów i biogramy zawodowe

3./ min. 1 z wiodących trenerów posiada uznany na rynku szkoleń certyfikat/dyplom szkoły trenerskiej (dokument potwierdzający)
Dowód: kopia certyfikatu/dyplom

4./ min. 1 z wiodących trenerów posiada min. 5-cio letnie doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i badania potencjału zawodowego
Dowód: oświadczenia trenerów i biogramy zawodowe

5./ co najmniej 1-go trenera dedykowanego do projektu posiadającego jednocześnie certyfikat coacha wydany przez międzynarodową organizację, np. ICC (dokumenty potwierdzające)
Dowód: kopia certyfikatu/dyplomu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia (dowód: aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, wydane nie później niź 3 miesiące przed datą składania ofert).

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego,
w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy;
• konieczne stanie się wydłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na przedłużenie okresu realizacji Projektu – na okres ww. przedłużenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wg wzoru
2. Załączniki zgodnie z treścią zapytania

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do maksymalnej wartości 50% zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę łączną realizacji Całości Zamówienia – waga 60%

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C = Nc/Bc * 60%

C liczba punktów badanej oferty za cenę
Nc najniższa cena złożonej oferty
Bc cena badanej oferty

W – Wartość techniczna / jakość oferowanej usługi - waga 40%

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się następującymi podkryteriami:
A. Jakość oferowanej usługi mierzona liczbą zrealizowanych usług o identycznym lub podobnym charakterze zrealizowanych w okresie 3 lat:
Po 1 pkt za każdą usługę, nie więcej niż 5 pkt
Dowód: wykaz usług
B. Zapewnienie min. 5 osób (trenerów) do realizacji usługi, w tym 3 trenerów z min. 5–letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich (oświadczenia trenerów i biogramy zawodowe)
Dowód: oświadczenia trenerów i biogramy zawodowe
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
C. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula społeczna), tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• osoby w wieku „50+”,
• starsze osoby samotne,
• osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych.
TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Kwalifikacja do jednej z ww. grup odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, w tym na podstawie życiorysu wskazanej osoby i dokumentów urzędowych, np. zaświadczeń, a także jej oświadczeń. Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji przez siebie danej osoby do realizacji usługi, w przypadku jej braku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania innej kwalifikującej się do ww. grup osoby.
D. Zapewnienie do realizacji usługi trenerów posiadających jednocześnie certyfikat coacha wydany przez międzynarodową organizację, np. ICC (dokumenty potwierdzające)
Dowód: kopia certyfikatu/dyplomu
Po 4 pkt za każdego trenera, nie więcej niż 20 pkt.

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W łączna liczba punktów (suma) uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.
Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

W przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę podjęte będę negocjacje (rokowania) dotyczące obniżenia ceny. Jeśli odmówi on udziału w ww. negocjacjach (rokowań) prowadzi się je z kolenymi Wykonawcami wg stopnia korzystności oferty. Jeśli nie przyniosą one rezultatu albo żadne wykonawca nie przystąpi do negocjacji (rokowań), postępowanie unieważnia się w danej Części Zamówienia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

Adres

Siennicka 6/a

04-005 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48 22 621 39 65

NIP

7010160418

Numer naboru

POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie unieważnione z powodu niespójności w dokumentacji zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 181