Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty budowlane mające na celu utworzenie SZPITALA JEDNEGO DNIA, w budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu

Data publikacji: 30.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Numer ogłoszenia

14602

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 05.02.2019r. Zmianie uległy zapisy w zapytaniu ofertowym:
1. Termin złożenia oferty.
2. Usunięto zapis : Ww. roboty zgodnie z Ustawą Prawo budowlane nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia budowy, a także wykonania dokumentacji technicznej.
3. Dodano załączniki: Opracowanie projektowe /branża technologiczna/ oraz Projekt ochrony radiologicznej - obliczenia osłon stałych
4. Uzupełniono dodatkowe przedmioty zamówienia:
Kod: 45440000-3
Opis: Roboty malarskie i szklarskie

Kod: 45430000-0
Opis: Pokrywanie podłóg i ścian

Kod: 45410000-4
Opis: Tynkowanie

Kod: 45420000-7
Opis: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod: 45330000-9
Opis: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod: 45310000-3
Opis: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod: 45343000-3
Opis: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Zmiany w zaproszeniu ofertowym zostały naniesione kolorem niebieskim co przedstawia załącznik: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-05.02.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji mogą być składane w formie pisemnej i elektronicznej. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego (decyduje data wpływu do zamawiającego) tj.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY Zbigniew Majczak,
ul. Świętego Piątka 37, 22-400 Zamość. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Oferta na roboty budowlane dot. SZPITALA JEDNEGO DNIA, w budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu.”
Za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami) na adres e-mail: stopy@stopy.com.pl w tytule wiadomości należy wskazać: „Oferta na roboty budowlane dot. SZPITALA JEDNEGO DNIA, w budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu.”

Oferty z ceną należy składać w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 12.00 zgodnie
z załączonym wzorem formularza oferty (załącznik Nr 2)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stopy@stopy.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Majczak Zbigniew

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508249622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane mające na celu utworzenie SZPITALA JEDNEGO DNIA, w budynku przy ul. Świętego Piątka 37 w Zamościu, dot. realizacji projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - POMOC ZWROTNA - Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prac objętych zamówieniem jest dostosowanie go do wymagań określonych typem prowadzonej działalności oraz dostosowanie go do utworzenia SZPITALA JEDNEGO DNIA. Zamówienie, na które składają się wyszczególnione prace, obejmuje również zakup materiałów i przedmiotów niezbędnych do ich ukończenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Zadanie polega na utworzeniu SZPITALA JEDNEGO DNIA, w ramach którego zostaną zakupione roboty budowlane związane z przystosowaniem części istniejących pomieszczeń budynku Przychodni do funkcji SZPITALA. Zakres prac obejmuje wykonanie w części pomieszczeń nowych ścianek działowych, zamontowanie niezbędnej armatury sanitarnej. W sali zabiegowo operacyjnej wykonane zostanie zabezpieczenie radiologiczne. W nowych wydzielonych pomieszczeniach zostanie wykonane oświetlenie halogenowe. Całość zostanie pomalowana farbami zmywalnymi oraz zawierającymi komponenty bakteriostatyczne dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. Wszystkie materiały wykończeniowe muszą spełniać wymagania dla obiektów służby zdrowia. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń - 93,90m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót oraz w opracowaniu projektowym /branża technologiczna/ i Projekcie ochrony radiologicznej - obliczenia osłon stałych, stanowiącym załączniki do przedmiotowego zaproszenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod: 45440000-3
Opis: Roboty malarskie i szklarskie

Kod: 45430000-0
Opis: Pokrywanie podłóg i ścian

Kod: 45410000-4
Opis: Tynkowanie

Kod: 45420000-7
Opis: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod: 45330000-9
Opis: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod: 45310000-3
Opis: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod: 45343000-3
Opis: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku, gdy wyjaśnienia Wykonawcy okażą się niedostateczne, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najwyżej ocenionej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na zamówienie.
Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający wezwie Wykonawcę do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wybraniu jego oferty w celu podpisania umowy. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, lub nie stawi się w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie i miejscu, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Ceną oferty jest cena brutto za wykonanie całości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jak również do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów ustalonych na podstawie kryteriów oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z żądaniem o złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę w sprawie niejednoznacznych elementów oferty na każdym etapie postępowania.
Rozlicznie umowy – faktury wystawione na podstawie protokolarnego odbioru częściowego lub końcowego robót.
Kary umowne za:
1. opóźnienie w wykonaniu robót –w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 3% wartości zamówienia;
2. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie lecz nie więcej niż 3% wartości zamówienia;
3. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lecz nie więcej niż 3% wartości zamówienia.

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu robót budowlanych po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoby zainteresowane udziałem w wizji lokalnej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy. Dopuszczalne są zmiany w niżej wymienionych przypadkach:
a) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie odbywać się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość innych zmian Umowy, pod warunkiem że zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i łączna wartość zmian nie przekracza 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2.
Do oferty należy załączyć:
1) Kosztorys ofertowy przygotowany w oparciu o przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 1 i stanowiący podstawę skalkulowania ceny ryczałtowej oferty;
2) parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3),
3) podpisane Oświadczenia (Załączniki nr 4 i 5),
4) dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę (KRS, pełnomocnictwo i inne).

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1) Cena (C) o wadze 80%
2) Okres gwarancji (G) o wadze 10%
3)Termin rozpoczęcia realizacji (T) o wadze 10%


Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin * 80pkt / Co,
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej. W tym kryterium można uzyskać maksimum 80 pkt.


Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najkrótszy możliwy Okres gwarancji to 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego
• Okres gwarancji 24 miesiące– 0 punktów
• Okres gwarancji 36 miesiące – 5 punktów
• Okres gwarancji 48 miesiące i dłużej– 10 punktów
Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy Okres gwarancji tj. 24 miesięcy. Okres gwarancji stanowi zobowiązanie Wykonawcy, stanowiące integralny element umowy.

Kryterium „Termin rozpoczęcia realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu rozpoczęcia realizacji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najkrótszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w ciągu 2 tygodni, licząc od daty zakończenia postępowania.
• termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w ciągu 2 tygodni – 10 punktów
• termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w ciągu 3 tygodni – 5 punktów
• termin rozpoczęcia realizacji zamówienia powyżej 3 tygodni – 0 punktów
Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy termin rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. powyżej 3 tygodni.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, obliczona na podstawie poniższego wzoru: P = C + G + T
gdzie: P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Okres gwarancji”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Termin rozpoczęcia realizacji” Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę złożenie zamówienia.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY Zbigniew Majczak

Adres

Świętego Piątka 37

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

508249622

NIP

9211365134

Numer naboru

RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18

Inne źródła finansowania

Projekt w procedurze oceny do otrzymania dofinansowania.
Planowane źródło finansowania - EFRR oraz środki własne Wnioskodawcy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1
EKO-GIPS Usługi Budowlane, Grząśko Wojciech, Robert, ul. Weteranów 14, 22-400 Zamość – wpłynęła 22.02.2019 o godz. 8.20
Cena całkowita brutto: 170 000,00 zł;
Cena całkowita netto: 138 211,38 zł
Liczba wyświetleń: 394