Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu” – Cz. II, IIA, V

Data publikacji: 24.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-02-2019

Numer ogłoszenia

14499

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Ofertę należy składać w siedzibie:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, sekretariat szkoły do dnia 01 lutego 2019r. do godz. 11

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pustułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 644 90 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu oraz narzędzi do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, w ramach projektu pn.” Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenia zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Żarnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: wirówka laboratoryjna, autoklaw, narzędzia do udzielania pierwszej pomocy tj. sondy żołądkowe, trokar, narzędzia do udzielania pierwszej pomocy porodowej tj. linki i łańcuszki porodowe, wzierniki, narzędzie chirurgiczne tj. kleszczyki hemostatyczne pęsety anatomiczne i chirurgiczne, narzędzia do pielęgnacji zwierząt tj. cążki do pazurków, narzędzia do korekcji racic i kopyt, narzędzia do wykonywania zabiegów zootechnicznych tj. kolczykownica, kolczyki do identyfikacji zwierząt, tatuownica, cęgi do obcinania kiełków, dekornizator, piłka do ciecia rogów, cęgi do kurtyzacji ogonków, narzędzia do bezkrwawej kastracji.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 15 lutego 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena – 100%

Wykluczenia

Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiazania kapitałowe bądź powiazania osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres

Krakowska 25

42-439 Żarnowiec

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 644 90 80

Fax

32 647-34-00

NIP

6371050018

Numer naboru

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ II, IIA:
LABSYSTEM S.C.
Ewa Superata, Mariusz Martini
ul. Dobrego Pasterza 100,
31-416 Karków
z ceną za realizację zamówienia: 17 859,40 zł
data złożenia oferty: 31.01.2019r.

CZĘŚĆ V
FERMO
Karol Owczarek
ul. Krzywoustego 3/17
51-165 Wrocław
z ceną za realizację zamówienia: 4 943,51 zł
data złożenia oferty: 30.01.2019r.
Liczba wyświetleń: 106