Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno"

Data publikacji: 23.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

14466

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
na adres wskazanego poniżej Zamawiającego:
Gmina Kolno
Ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
Podając nazwę i numer postępowania w terminie do 31 stycznia 2019r. do godz. 15.00
Prosimy o opatrzenie koperty zawierającej ofertę dopiskiem „Usługi „Zielone Szkoły” w projekcie „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” i numerem referencyjnym postępowania tj. KOL/ZSz/1/2019.
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego powyżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Masłowski, Dariusz Budrowski, Adam Choiński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia:
min. 6 a max. 7 trzydniowych wyjazdów/modułów składających się z następujących elementów:
1 (jeden) wyjazd/moduł:
- min. 30 a max. 60 dzieci + 5-8 opiekunów/nauczycieli.
- 3 dni pobytu – 2 noclegi.
1 dzień: Wyjazd z gminy Kolno. Dojazd do Wyższej Szkoły Menedżerskiej (WSM) ok. godz. 11.00. Warsztaty w WSM realizowane przez Uczelnię od ok. godz. 11.00 – 18.00. W tym czasie 1 przerwa cateringowa + obiad na terenie Uczelni lub w najbliższej odległości (max. 150 metrów od Uczelni). Po warsztatach, zwiedzanie Warszawy – transport + przewodnik, przejazd do obiektu noclegowego – kolacja, czas wolny.
2 dzień: śniadanie w obiekcie noclegowym. Przejazd do WSM. Warsztaty w WSM realizowane przez Uczelnię od ok. godz. 9.00 – 16.00. W tym czasie 3 przerwy cateringowe + obiad na terenie Uczelni lub w najbliższej odległości (max. 150 metrów od Uczelni). Po warsztatach zwiedzanie Warszawy – transport + przewodnik, przejazd do obiektu noclegowego – kolacja, czas wolny.
3. dzień: śniadanie w obiekcie noclegowym. Do wyboru przez uczestników wyjazdu: kontynuacja zwiedzania Warszawy - transport + przewodnik, następnie plac zabaw/sala zabaw (odpowiedni/a dla dzieci w wieku od 13 do 16 roku życia) + 2 animatorów, 1 catering + obiad na terenie Warszawy, Powrót do Gminy Kolno.

Łącznie w ramach min. 6 a max. 7 wyjazdów usługa będzie dla min. 240 dzieci uczniów 7, 8 klas szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów + min. 36 nauczycieli.
Termin realizacji – luty- wrzesień 2019. Wyjazdy planowane są w następujących terminach:
1) od 4 do 6 lutego 2019r.,
2) od 7 do 9 lutego 2019r.,
3) od 11 do 13 lutego 2019r.,
4) od 14 do 16 lutego 2019r., lub od 4 do 6 marca 2019
5) od 18 do 20 lutego 2019r.,
6) od 25 do 27 lutego 2019r.
7) ewentualny siódmy wyjazd w przypadku nie uzyskania wskaźnika 240 dzieci i 36 nauczycieli podczas pierwszych 6 wyjazdów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Miejscowość: Kolno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na potrzeby realizacji wyjazdów w ramach projektu "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno"

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy realizacji projektu Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T109/18.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi min. 240 osób, uczniów 7, 8 klas szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów z terenu Gminy Kolno z woj. Podlaskiego . Ponadto grupę docelową stanowić będą nauczyciele/opiekunowie w ilości min. 36 osób z terenu Gminy Kolno.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa „Zielone Szkoły” obejmująca
- usługi hotelarskie
- usługi gastronomiczne
- usługi przewozu osób,
- usługi animacyjne,
- usługi wynajmu placu zabaw,
- przewodnik podczas zwiedzania

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
min. 6 a max. 7 trzydniowych wyjazdów/modułów składających się z następujących elementów:
1 (jeden) wyjazd/moduł:
- min. 30 a max. 60 dzieci + 5-8 opiekunów/nauczycieli.
- 3 dni pobytu – 2 noclegi.
1 dzień: Wyjazd z gminy Kolno. Dojazd do Wyższej Szkoły Menedżerskiej (WSM) ok. godz. 11.00. Warsztaty w WSM realizowane przez Uczelnię od ok. godz. 11.00 – 18.00. W tym czasie 1 przerwa cateringowa + obiad na terenie Uczelni lub w najbliższej odległości (max. 150 metrów od Uczelni). Po warsztatach, zwiedzanie Warszawy – transport + przewodnik, przejazd do obiektu noclegowego – kolacja, czas wolny.
2 dzień: śniadanie w obiekcie noclegowym. Przejazd do WSM. Warsztaty w WSM realizowane przez Uczelnię od ok. godz. 9.00 – 16.00. W tym czasie 3 przerwy cateringowe + obiad na terenie Uczelni lub w najbliższej odległości (max. 150 metrów od Uczelni). Po warsztatach zwiedzanie Warszawy – transport + przewodnik, przejazd do obiektu noclegowego – kolacja, czas wolny.
3. dzień: śniadanie w obiekcie noclegowym. Do wyboru przez uczestników wyjazdu: kontynuacja zwiedzania Warszawy - transport + przewodnik, następnie plac zabaw/sala zabaw (odpowiedni/a dla dzieci w wieku od 13 do 16 roku życia) + 2 animatorów, 1 catering + obiad na terenie Warszawy, Powrót do Gminy Kolno.

Łącznie w ramach min. 6 a max. 7 wyjazdów usługa będzie dla min. 240 dzieci uczniów 7, 8 klas szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów + min. 36 nauczycieli.
Termin realizacji – luty- wrzesień 2019. Wyjazdy planowane są w następujących terminach:
1) od 4 do 6 lutego 2019r.,
2) od 7 do 9 lutego 2019r.,
3) od 11 do 13 lutego 2019r.,
4) od 14 do 16 lutego 2019r., lub od 4 do 6 marca 2019
5) od 18 do 20 lutego 2019r.,
6) od 25 do 27 lutego 2019r.
7) ewentualny siódmy wyjazd w przypadku nie uzyskania wskaźnika 240 dzieci i 36 nauczycieli podczas pierwszych 6 wyjazdów.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
92331210-5 - Usługi animacji dla dzieci
92000000 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji – luty- wrzesień 2019. Wyjazdy planowane są w następujących terminach:
1) od 4 do 6 lutego 2019r.,
2) od 7 do 9 lutego 2019r.,
3) od 11 do 13 lutego 2019r.,
4) od 14 do 16 lutego 2019r., lub od 4 do 6 marca 2019
5) od 18 do 20 lutego 2019r.,
6) od 25 do 27 lutego 2019r.
7) ewentualny siódmy wyjazd w przypadku nie uzyskania wskaźnika 240 dzieci i 36 nauczycieli podczas pierwszych 6 wyjazdów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym licencji na przewóz osób samochodem, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę w treści oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje wystarczającym zasobami osobowymi:
a) (min. 2 osób: animatorów do realizacji zajeć z dziećmi w wynajętym placu zabaw/sali zabaw)
(dowód: oświadczenie wykonawcy dot. osób wskazywanych do realizacji usługi o gotowość udziału w realizacji usługi)
b) osobami zdolnymi do wykonania transportu osób tj. - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do przewozu osób.
(dowód: oświadczenie wykonawcy dot. osób wskazywanych do realizacji usługi)

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: środki transportu wykorzystywane do wykonania usługi muszą:
a) Być sprawne technicznie i spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz.U z 2017r. poz. 2200 z późn zm.)
b) Posiadać odpowiednie oznaczenie, że przewożone są nimi osoby niepełnosprawne – jeżeli dotyczy,
c) Spełniać wymogi sanitarne
d) Posiadać odpowiednie ogrzewanie oraz klimatyzację,
e) Być objęte ubezpieczeniem OC i NNW.
Zamawiający musi posiadać minimum trzy środki transportu spełniające wymagania opisane powyżej w tym przynajmniej jeden dostosowany do przewozu min 2 osób niepełnosprawnych na wózkach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia (dowód: aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, wydane nie później niź 3 miesiące przed datą składania ofert)

Dodatkowe warunki

Wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem, tzn. w zakresie:
Kompleksowa realizacja usług – hotelarskie, gastronomiczne, transportowe.
Doświadczenie w co najmniej 4 usługach, których przedmiotem była komleksowa usługa hotelarska, gastronomiczna, transportowa dla min 30 os. każda.
(dowód: referencje/ oświadczenie).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego,
w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy;
• konieczne stanie się wydłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadań szkoleniowych w ramach Projektu – na okres ww. przedłużenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do maksymalnej wartości 50% zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę łączną realizacji całości Części Zamówienia – waga 80%

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C = Nc/Bc * 80

C liczba punktów badanej oferty za cenę
Nc najniższa cena złożonej oferty
Bc cena badanej oferty

W – Wartość techniczna / jakość oferowanej usługi - waga 20%

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się następującymi podkryteriami:
A. Jakość oferowanej usługi mierzona liczbą kierowców oddelegowanych do realizacji jednego wyjazdu:
- 1 Kierowca – 0 pkt.
- 2 Kierowców – 10 pkt.

B. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula społeczna), tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• starsze osoby samotne,
• osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
Kwalifikacja do jednej z ww. grup odbywa się na podstawie dokumentów/oświadczenia przedstawionych przez Wykonawcę.

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 80% + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W łączna liczba punktów (suma) uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Kolno

Adres

Wojska Polskiego 20/-

18-500 Kolno

podlaskie , kolneński

Numer telefonu

86 278 91 20

Fax

86 278 91 20

NIP

2910188119

Numer naboru

POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO, ul. Wojska Polskiego 88/32, 12-200 Pisz - Lider Konsorcjum, data wpływu: 31.01.2019r., cena oferty: 147 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 466