Strona główna
Logo unii europejskiej

udzielenie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zaprojektowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych oraz rewitalizacja terenów zielonych okalających Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, znajdujące się na działce ewidencyjnej 279/20 w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński w ramach projektu pn. „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Przysieku na terenie parkowym okalającym Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku”

Data publikacji: 18.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2019

Numer ogłoszenia

14328

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

17.06.2019
Zmiana ogłoszenia polegała na zmianie wszystkich załączników. Ograniczono przedmiot zamówienia do jednej działki - 279/20 w miejscowości Przysiek. Adekwatnie zmieniono wszystkie załączniki w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. Poprawiono omyłkę obliczeniową na stronie 8 PFU.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godz. 24:00.
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Fundacja WERWA, Rogowo 48, 87-162 Lubicz.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

prezes@fundacjawerwa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Jankowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Generalnego Wykonawcy zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu dwóch ścieżek edukacyjnych oraz rewitalizacji terenów zielonych okalających Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, znajdujące się na działce ewidencyjnej 279/20 w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński w ramach projektu pn. „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Przysieku na terenie parkowym okalającym Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku”
2. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:
• opracowania dokumentacji projektowej;
• opracowania w układzie kosztorysowym przedmiarów robót;
• wykonania kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych;
• realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Przysiek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Generalnego Wykonawcy zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu dwóch ścieżek edukacyjnych oraz rewitalizacji terenów zielonych okalających Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku, znajdujące się na działce ewidencyjnej 279/20 w miejscowości Przysiek, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński w ramach projektu pn. „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Przysieku na terenie parkowym okalającym Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Dzienny Dom Pomocy w Przysieku”

Przedmiot zamówienia

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:
• opracowania dokumentacji projektowej;
• opracowania w układzie kosztorysowym przedmiarów robót;
• wykonania kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych;
• realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją.
Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień:
74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 - Roboty ziemne
45233200-2 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Zakres przedmiotu zamówienia (zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego):
a) Wykonanie ścieżek dydaktycznych na terenach zielonych okalających Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Dzienny Dom Pomocy w Przysieku. Planuje się, że w ramach projektu wytyczone zostanie nie mniej niż 100 m ścieżek edukacyjnych
b) Wykonanie elementów towarzyszących tj.: ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjno-edukacyjne (w liczbie nie mniejszej niż 20 sztuk), nasadzenia roślin (krzewów i drzew)

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest procedować w imieniu Zamawiającego postępowania o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, porozumień i wszystkich innych niezbędnych do należytego zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym, jak i redakcyjnym.
Projekt budowlany ma być zgodny z zasadą uniwersalnego projektowania, z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis znajduje się w niniejszym Zapytaniu, PFU oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego, które łącznie stanowią szczegółową specyfikację zamówienia, dostępną dla wszystkich potencjalnych oferentów.
W szczególności, projekt zostanie wykonany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018r.
9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Kod CPV

45233161-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: 02.01.2020 r.
Termin zakończenia realizacji Umowy: 31.08.2020 r.
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w miejscowości Przysiek (87-134).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami pkt IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami pkt IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami pkt IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami pkt IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami pkt IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami pkt IX. DODATKOWE INFORMACJE zapytania ofertowego oraz wzoru umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami pkt IV. INFORMACJE O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) 80% cena brutto (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia).

Cena minimalna ze złożonych ofert
---------------------------------------------- x 80 (waga kryterium cena)
Cena oferty badanej

a) 20% okres gwarancji

Czas trwania gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej
----------------------------------------------------------------------- x 20 (waga kryterium gwarancja)
Najdłuższy czas trwania gwarancji (liczba miesięcy)

Zamawiający zastrzega, ze minimalny ofertowany przez dostawcę okres gwarancji nie może być mniejszy niż 24 miesiące – oferty z podanym krótszym okresem gwarancyjnym (niż 24 miesiące) będą odrzucane.

Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane w ramach kryterium a) - b). Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami pkt IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WYMOGÓW zapytania ofertowego

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Fundacja WERWA

Adres

Rogowo 48

87-162 Rogowo

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

794140516

NIP

8792694369

Numer naboru

RPKP.04.06.03-IZ.00-04-244/18
Liczba wyświetleń: 526