Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala Jednego Dnia.

Data publikacji: 21.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

14318

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 05.02.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na zapytania wykonawców.


W dniu 07.02.2019r. nastąpiła zmiana zaproszenia do złożenia oferty.
Zmianie uległy:
1. Termin złożenia oferty.
2. Zmieniono OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik Nr 1: Specyfikacja techniczna z dn.07.02.2019)
3. Zmieniono załączniki:
Załącznik Nr 1: Specyfikacja techniczna z dn.07.02.2019
Załącznik Nr 2: Wzór formularza oferty z dn.07.02.2019

4. Uaktualniono opisy do kodów CPV:
Kod: 33162100-4
Opis: Urządzenia używane na salach operacyjnych

Kod: 33168000-5
Opis: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Kod: 33161000-6
Opis: Urządzenia elektrochirurgiczne

Kod: 33169000-2
Opis: Przyrządy chirurgiczne

Kod: 33111000-1
Opis: Aparatura rentgenowska

Kod: 33170000-2
Opis: Aparatura do anestezji i resuscytacji

Kod: 33167000-8
Opis: Lampy chirurgiczne

Kod: 33190000-8
Opis: Różne urządzenia i produkty medyczne

Kod: 33182100-0
Opis: Defibrylatory

Zmiany w zaproszeniu ofertowym oraz załącznikach zostały naniesione kolorem niebieskim.

W dniu 07.02.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na zapytania wykonawców.

W dniu 09.02.2019 r. zamieszczono odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji mogą być składane w formie pisemnej i elektronicznej.
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego (decyduje data wpływu) tj.: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY Zbigniew Majczak, ul. Świętego Piątka 37, 22-400 Zamość
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami) na adres e-mail: stopy@stopy.com.pl w tytule wiadomości należy wskazać: „Oferta na dostawę urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala Jednego Dnia - na Zadanie Nr 1, Nr 2 itp.”

Oferty z ceną należy składać w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 12.00 zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty (załącznik Nr 2 z dn.07.02.2019)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stopy@stopy.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Majczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508249622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala Jednego Dnia zgodnie ze specyfikacją techniczną z Załącznika Nr 1 z dn.07.02.2019

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem dostawy objętej zamówieniem jest utworzenie SZPITALA JEDNEGO DNIA.

Objęte zamówieniem dostawy dotyczą realizacji projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - POMOC ZWROTNA - Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Zadanie nr 1 - TOR WIZYJNY Z TECHNOLOGIĄ 4K
Zadanie nr 2 - POMPA Z FUNKCJĄ ZARÓWNO DO ENDOSKOPII KRĘGOSŁUPA JAK I ARTROSKOPII Z ZESTAWEM DRENÓW WIELORAZOWYCH
Zadanie nr 3 - NAPĘD - KONSOLA STERUJĄCA Z FUNKCJĄ ZARÓWNO DO ENDOSKOPII KRĘGOSŁUPA JAK I ARTROSKOPII
Zadanie nr 4 - UCHWYT NAPĘDOWY - SHAVER Z FUNKCJĄ ZARÓWNO DO ENDOSKOPII KRĘGOSŁUPA JAK I ARTROSKOPII
Zadanie nr 5 - ZESTAW DO ENDOSKOPII KRĘGOSŁUPA - DO STENOZ
Zadanie nr 6 - ZESTAW DO DENERWACJI W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA
Zadanie nr 7 - RADIODIATERMIA (4MHZ) Z KOMPLETEM ELEKTROD
Zadanie nr 8 - ZESTAW DO ARTROSKOPII
Zadanie nr 9 - POMPA ARTROSKOPOWA DWUROLKOWA
Zadanie nr 10 - OSTRZA DO ARTROSKOPII WIELORAZOWEGO UŻYTKU
Zadanie nr 11 - ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA ESMARCHA
Zadanie nr 12 -ZESTAW NARZĘDZI (ZABIEGI ARTROSKOPOWE, HALUXY, MAŁA TRAUMA)
Zadanie nr 13 - APARAT RTG DO ŚRÓDOPERACYJNEJ DIAGNOSTYKI TZW. RAMIĘ C
Zadanie nr 14 - UŻYWANY APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO
Zadanie nr 15 - UŻYWANY STÓŁ OPERACYJNY
Zadanie nr 16 - LAMPA OPERACYJNA LED DWUCZASZOWA
Zadanie nr 17 - DEFIBRYLATOR SZPITALNY
według specyfikacji technicznej z załącznika Nr 1 z dn.07.02.2019.

W celu spełnienia swojego przeznaczenia i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, urządzenia medyczne: Napęd - konsola sterująca z funkcją zarówno do endoskopii kręgosłupa jak i artroskopii (zadanie nr 3) Uchwyt napędowy - Shaver z funkcją zarówno do endoskopii kręgosłupa jak i artroskopii (zadanie nr 4), zestaw do endoskopii kręgosłupa - do stenoz (zadanie nr 5) oraz ostrza do artroskopii wielorazowego użytku (zadanie nr 10) muszą być ze sobą kompatybilne.
oraz
Zestaw do denerwacji w obrębie kręgosłupa( zadanie nr 6) musi być kompatybilny z radiodiatermią (min 4 MHZ) z kompletem elektrod (zadanie nr 7).

Kody CPV:
Kod: 33162100-4
Opis: Urządzenia używane na salach operacyjnych

Kod: 33168000-5
Opis: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Kod: 33161000-6
Opis: Urządzenia elektrochirurgiczne

Kod: 33169000-2
Opis: Przyrządy chirurgiczne

Kod: 33111000-1
Opis: Aparatura rentgenowska

Kod: 33170000-2
Opis: Aparatura do anestezji i resuscytacji

Kod: 33167000-8
Opis: Lampy chirurgiczne

Kod: 33190000-8
Opis: Różne urządzenia i produkty medyczne

Kod: 33182100-0
Opis: Defibrylatory

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Dostarczenie i przekazanie przedmiotu umowy tj. zadań od Nr 1- do Nr 17, w terminie do dnia 30.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku, gdy wyjaśnienia Wykonawcy okażą się niedostateczne, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najwyżej ocenionej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na zamówienie.
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.
Zamawiający wezwie Wykonawcę do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o wybraniu jego oferty w celu podpisania umowy. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, lub nie stawi się w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie i miejscu, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Ceną oferty jest cena brutto za wykonanie całości zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jak również do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów ustalonych na podstawie kryteriów oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z żądaniem o złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę w sprawie niejednoznacznych elementów oferty na każdym etapie postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy. Dopuszczalne są zmiany w niżej wymienionych przypadkach:
a) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
b) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
c) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności w razie wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie odbywać się z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość innych zmian Umowy, pod warunkiem że zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i łączna wartość zmian nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 z dn. 07.02.2019 r.
Do oferty należy załączyć:
1) parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3),
2) podpisane Oświadczenia (Załączniki nr 4 i 5),
3) dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę/osoby podpisujące ofertę (KRS, pełnomocnictwo i inne). ,
4) podpisane Oświadczenie (Załącznik Nr 6) - dotyczy ofert dla zadań Nr 14 i Nr 15
ponadto:
- warunki dostawy (w tym koszt transportu oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia): do ceny oferty należy dodać koszt dostawy oraz montażu/ instalacji i szkolenia pracowników, którą zapewni Wykonawca/ w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie wyznaczonej osoby w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
- formę płatności (przelew), w ciągu 15 dni licząc od dnia następującego po dniu otrzymania faktury

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:

Lp Kryterium Waga (%)
1 Cena 90
2 Gwarancja 10


Na potrzeby oceny ofert w kryterium „cena”, Zamawiający przyjmie cenę całkowitą brutto.
Zastosowany wzór do obliczenia punktacji w kryterium „cena”:

najniższa cena brutto
C = ———————----------------------- x 90% x 100
cena brutto badanej oferty


Zastosowana skala w kryterium „Gwarancja”:

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Gwarancja” w następujący sposób:

Dla urządzeń/maszyn fabrycznie nowych – zadania Nr 1,Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13,
Nr 16, Nr 17:
Gwarancja udzielona na okres min. 24 m-ce - 0 pkt,
Za każde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 10.

Lp Gwarancja miesiącach Liczba punktów
1 30 2,00
2 36 4,00
3 42 6,00
4 48 8,00
5 powyżej 48 10,00

Gwarancję można wyrazić wyłącznie w miesiącach stanowiących skok co 6 miesięcy rozpoczynając od 24 m-cy (np. 24 m-ce, 30 m-cy, 36 m-cy, 42 m-ce, 48 m-cy itd.). Gwarancja 24 m-ce = 0,00 pkt.

Dla urządzeń/maszyn używanych – zadania Nr 14, Nr 15:
Gwarancja udzielona na okres min. 3 m-cy - 0 pkt,
Za każde dodatkowe 6 –m-cy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie przyznawał 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „gwarancja” wynosi 10.

Lp Gwarancja miesiącach Liczba punktów
1 9 2,00
2 15 4,00
3 21 6,00
4 27 8,00
5 powyżej 27 10,00

Gwarancję można wyrazić wyłącznie w miesiącach stanowiących skok co 6 miesięcy rozpoczynając od 3 m-cy (np. 9 m-cy, 15 m-cy, 21m-cy c, 27 m-cy itd.). Gwarancja 3 m-ce = 0,00 pkt.

Obliczenia punktacji w obydwu kryteriach oceny ofert, jak również punktacji całkowitej będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największą ilością punktów z uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru: O = C + G
gdzie:
O - oznacza całkowitą ilość punktów uzyskanych przez ofertę,
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja”.

W przypadku wyrażenia ceny w EUR zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia/upublicznienia zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOPY Zbigniew Majczak

Adres

Świętego Piątka 37

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

508249622

NIP

9211365134

Numer naboru

RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18

Inne źródła finansowania

Projekt w procedurze oceny do otrzymania dofinansowania.
Planowane źródło finansowania - EFRR oraz środki własne Wnioskodawcy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca na zadania:
Zadanie nr 1, 8, 9, 12 – data złożenia oferty: 28.02.2019 e-mail

ARTHREX Polska Sp. Z o.o.
ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
NIP 701 033 01 45

Zadanie nr 1 na kwotę: 124 308,00 zł brutto
Zadanie nr 8 na kwotę: 56 592,00 zł brutto
Zadanie nr 9 na kwotę: 19 980,00 zł brutto
Zadanie nr 12 na kwotę: 43 200,00 zł brutto

Wybrany wykonawca na zadania:
Zadanie nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 – data złożenia oferty: 01.03.2019 (Pocztex)

MEDEN- INMED Sp. Z o.o.
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin
NIP 669 22 55 563

Zadanie nr 2 na kwotę: 55 141,02 zł brutto
Zadanie nr 3 na kwotę: 24 224,40 zł brutto
Zadanie nr 4 na kwotę: 26 568,54 zł brutto
Zadanie nr 5 na kwotę: 104 868,59 zł brutto
Zadanie nr 6 na kwotę: 24 784,27 zł brutto
Zadanie nr 7 na kwotę: 108 950,40 zł brutto
Zadanie nr 10 na kwotę: 4 222,80 zł brutto
Zadanie nr 11 na kwotę: 31 706,53 zł brutto

Wybrany wykonawca na zadanie:
Zadanie nr 13 – data złożenia oferty: 4.03.2019 godz. 09:18:16 e-mail

TIMKO Sp. z o.o.
ul. Syrokomli 30
03-335 Warszawa
NIP 524 010 38 31

Zadanie nr 13 na kwotę: 314 928,00 zł brutto

Wybrany wykonawca na zadania:
Zadanie nr 14,15,16 – data złożenia oferty: 4.03.2019 godz. 11:00:30 e-mail

PPHU „PRAISTON”
Mariusz Prais
ul. Górowska32
64-100 Leszno
NIP 697 201 32 98

Zadanie nr 14 na kwotę: 69 999,00 zł brutto
Zadanie nr 15 na kwotę: 32 000,00 zł brutto
Zadanie nr 16 na kwotę: 52 000,00 zł brutto


Wybrany wykonawca na zadanie:
Zadanie nr 17 – data złożenia oferty: 21.02.2019 godz.12:26

AGM MITKA ŁABZA SP.J
ul. Balicka 116B lok.G
30-149 Kraków
NIP 677 240 82 53

Zadanie nr 17 na kwotę: 16 200,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 893