Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i uruchomienie szlifierki do wałków w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 14.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

14220

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J., Słonowice 86, 28-500 Kazimierza Wielka.
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: marcin.bochnia@caffaro.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.bochnia@caffaro.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Bochnia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510394704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie szlifierki do wałków w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kazimierski Miejscowość: Słonowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy szlifierka do wałków o parametrach wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Uniwersalna szlifierka do wałków przeznaczona do szlifowania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz do szlifowania płaskich czół przedmiotów i kołnierzy.
Parametrami technicznymi charakteryzującymi szlifierkę są:
• Prędkością szlifowania dochodząca do 45m/s
• Hydrostatyczne łożyskowanie wrzeciona
Możliwości szlifierki w zakresie parametrów geometrycznych:
• Chropowatość Ra ≤ 0,16 [µm]
• Kołowość 0,0015 [mm]
• Walcowość 0,005 / 500 [mm]
• Powtarzalność szlifowania średnic ≤ 0,005 [mm]
PARAMETRY MASZYNY nie mniej niż:
• Max. Długość szlifowanego przedmiotu 1000 [mm]
• Max. Szybkość szlifowania 45 [m/s]
• Max. Średnica szlifowania zewnętrznego 280 [mm]
• Max. Masa przedmiotu szlifowanego w kłach 125 [kg]
• Max. Masa przedmiotu szlifowanego w uchwycie 20 [kg]

WRZECIENNIK ŚCIERNICY mający parametry/wymiary mieszczące się w zakresie:
• Średnica ściernicy - max./min. 400 / 260 [mm]
• Kąt skrętu wrzeciennika ściernicy ± 30 [stopnie]
• Przemieszczenie całkowite za pomocą napędu ręcznego 160 [mm]
• Przemieszczenie dodatkowe płyty suportowej 60 [mm]
• Wielkość szybkiego przesuwu hydraulicznego 50 [mm]
• Wielkość dosuwu na jeden obrót pokrętła ręcznego 1 [mm]
• Wielkość dosuwu przy obrocie pokrętła o jedną działkę elementarną 0,0025 [mm]
• Wielkość dosuwu przy obrocie pokrętła o jedną działkę elementarną mikrokorektora 0,0005 [mm]
• Zakres posuwu wgłębnego:
o - zgrubny 0,3 - 0,6 [m/min]
o - wykańczający 0,08 - 3,0 [m/min]
• Szerokość tarczy ściernej: 50 [mm]
• Średnica otworu tarczy ściernej: 127 [mm]
• Zakres automatycznych dosuwów przy nawrotach stołu 0,0025 - 0,04 [mm/skok]

WRZECIENNIK PRZEDMIOTU charakteryzujący się :
• Zakres skrętu do operatora / od operatora 30 / 90 [stopnie]
• Stożek wrzeciona przedmiotu Nr 4 [Morse'a]
• Średnica otworu we wrzecionie 22 [mm]
• Zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona 25 ÷ 500 [obr/min ]

SZLIFOWANIE WEWNĘTRZNE mające wymiary mieszczące się w zakresie:
• Max. Średnica szlifowania otworu 200 [mm]
• Max. Długość szlifowania 120 [mm]
• Zakres obrotów wrzeciona:
• Dla szerokości i średnicy: 40x250 [mm] 10000/15000/30000 [obr/min]
• Dla szerokości i średnicy: 70x250 [mm] 5700/8560/17120 [obr/min]
• Kąt skrętu w kierunku wrzeciennika ściernicy/operatora 7º / 5º [stopnie]
• Zakres prędkości posuwu stołu 75 – 4000 [mm/min]
• Wielkość minimalnego posuwu stołu 3 [mm/min]
KONIK charakteryzujący się :
• Max. wysuwem tulei 25 [mm]

Masa szlifierki z wyposażeniem normalnym: w zakresie od 2000 do 3000 [kg]

Szlifierka powinna być wyposażona w:
• Oprawa diamentu stołowa - bez diamentu
• Przyrząd czujnikowy dokładnego skrętu stołu
• Obsada ściernicy
• Ściągacz ściernicy
• Kieł do wrzeciennika przedmiotu ze stożkiem Morse’a 4:
• Konik hydrauliczny
• Kły do konika ze stożkiem Morse’a 4: 8712-4, 8730-4
• Podstawka do poziomowania ze śrubą i nakrętką
• Przystawka do szlifowania wewnętrznego
• Instalacja chłodzenia wraz ze zbiornikiem i filtrem magnetycznym
• Instalacja elektryczna wraz z silnikami na 230/400V 50Hz
• Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim

Uwagi ogólne:
• Gwarancja min 24 miesięcy
• Certyfikacja CE

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż 16 tygodni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 90 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółową ofertę ze specyfikacją techniczna odpowiadając zapisom przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowymi nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Podstawą wykonania usług dodatkowych będzie - zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i zawarta umowa na usługi dodatkowe. Za usługi dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
Kryterium WAGA (%)
Cena netto (80%)
Gwarancja (20%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – cena
P=Cn/Cob x[80]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu
Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium – gwarancja
R=Tob/Tn x[20]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję,
Tob – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej w miesiącach .
Tn – najdłuższy czas gwarancji zaoferowany w postępowaniu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów.
Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich , lub innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) W przypadku wskazania ceny w innej walucie zamawiający przeliczy wartość oferty na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia protokołu wyboru oferty.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J.

Adres

Słonowice 86

28-500 Kazimierza Wileka

świętokrzyskie , kazimierski

Numer telefonu

+48 41 352 02 08

NIP

6050067937

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fabryka Maszyn Tarnów Łukasz Świderski & Józef Świderski S.C.
REGON: 123042291 NIP: 8733252397
Wierzchosławice 42, 33-122 Wierzchosławice
Cena netto: 248 890,00 PLN
Gwarancja: 24 miesiące
Data wpłynięcia: 16.01.2019
Liczba wyświetleń: 141