Strona główna
Logo unii europejskiej

POSTĘPOWANIE NA PROJEKT „FUNPLAY 2.0” ZNAK POSTĘPOWANIA 15/01/2019/ZESPOŁY

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2019

Numer ogłoszenia

14188

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wnioski należy składać:
a) pisemnie, na adres:
Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
z dopiskiem:
OGŁOSZENIE NA PROJEKT PT. „FUNPLAY 2.0”, znak postępowania: 15/01/2019/ZESPOŁY

lub
b) drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym na adres e-mail:
biuro@atipionier.pl

Termin składania Wniosków upływa w dniu 09.02.2019r. o godz. 23.00

2. Organizator nie przewiduje publicznego otwarcia Wniosków.
3. Organizator zamieści na Właściwych Stronach WWW informację o wyborze najkorzystniejszego Wniosku/Wniosków (wedle decyzji Organizatora).
4. W razie złożenia Wniosku po terminie Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Uczestnika i zwróci Wniosek.
5. W przypadku przesyłki nadanej za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska), za skuteczne złożenia wniosku uznaje się nadanie Wniosku w placówce operatora wyznaczonego przed terminem składania Wniosków. W przypadku wysłania Wniosku w inny sposób, za termin złożenia Wniosku uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Organizatora.
Uwaga: Złożenie Wniosków w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować niezachowaniem terminu wyznaczonego na składanie Wniosków z winy Uczestnika. Wniosek taki zostanie uznany jako złożony po terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@atipionier.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Jeszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509170525

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Postępowania jest opracowanie MVP – platformy w formie serwisu desktopowego tj. wersji webowej oraz aplikacji mobilnej dostępnej na telefony z systemami operacyjnymi iOS oraz Android.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania w postaci opisu Problemu wraz z określeniem zakresu wymagań minimalnych, został zawarty w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Postępowania jest opracowanie innowacyjnego produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez JST.

Przedmiot zamówienia

Chcąc rozwiązać problem, musimy skutecznie trafiać z naszym przekazem do młodych ludzi „wchodzimy w ich świat" tworząc platformę „FUNPLAY 2.0" do organizacji spotkań sportowych i eventów kulturalnych. W ten sposób dostarczamy motywację do aktywnego wypoczynku, zdrowej rekreacji oraz sportowej rywalizacji, komunikując się przy tym, Językiem" dzieci i młodzieży. Ujednolicony system komunikacji czyli wewnętrzny czat konkretnego wydarzenia skutkuje skróceniem w czasu potrzebnego na umówienie się na wspólną rekreacje. Jednocześnie zachęca to użytkowników do wykorzystania platformy, ponieważ przejmuje ona obowiązki organizatora a użytkownik oszczędza czas i energię. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekreacyjnych spotkań sportowych oraz eventów kulturalnych są w jednym miejscu, dostępnym z poziomu smartphona oraz przeglądarki internetowej. Specjalnie zaprojektowany system powiadomień krzyżowych (cross notification system) oraz zbiór edytowalnych filtrów sprawia, że spersonalizowana informacja „znajduje" człowieka, a nie on jej szuka (oszczędność czasu, energii i pieniędzy). Grupa docelowa to osoby młode (16 -25 lat) oraz osoby starsze (powyżej 60. roku życia). Grupa docelowa to osoby młode (16 -25 lat) oraz osoby starsze (powyżej 60. roku życia). Platforma „FUNPLAY 2.0" przejmuje obowiązki organizatora wydarzeń sportowych, poprzez spersonalizowaną informację, która trafia do zainteresowanych osób eliminując konieczność jej wyszukiwania. Funkcjonalność platformy kompleksowo odpowiada na potrzeby osób zarówno młodych, jak i starszych (m.in. system motywacyjny, obszary rywalizacji, porady dietetyczne, przyjazny interfejs, prognoza pogody, filmy rozgrzewkowe, polska wersja językowa). Platforma oferuje:
1. Organizację spontanicznych spotkań sportowych.
2. Ujednoliconą komunikację (wewnętrzny czat).
3. Rywalizację sportową (system Poziomów Rankingowych).
4. Spersonalizowany system porad zdrowotnych i dietetycznych.
5. Integracja z portalami społecznościowymi.
6. Możliwość współdzielenia się zdjęciami i filmami.
7. Instruktaż rozgrzewkowy w postaci filmów wideo.
8. System motywacyjny (wymiana spalonych kalorii na rabaty w sklepach sportowych).
9. Poziom Zaufania (wewnętrzny system weryfikacji użytkowników).
10. PLAYwall (tablica aktywności).
11. Integracja z regionalnymi systemami/platformami dla mieszkańców.

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Opracowanie MVP oraz jego przetestowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji prac załączonym przez Uczestnika do Wniosku (Załącznik nr 5) i musi zostać zakończone do 31.12.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w Postępowaniu mogą ubiegać się:
- osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w czasie realizacji umowy nie będą prowadziły działalności gospodarczej w zakresie związanym z projektem.
- Wniosek musi zostać złożony wspólnie przez co najmniej dwie (2) osoby, z których co najmniej jedna musi być osobą biegłą w zakresie technologii komputerowo informatycznych.
- Uczestnicy wspólnie składający Wniosek nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy prawnej.
Organizator podpisze Umowę z Uczestnikami składającymi Wniosek oraz pozostałymi osobami wskazanymi we Wniosku jako skład Zespołu Interdycyplinarnego.

Wiedza i doświadczenie

Poprzez osobę biegłą w zakresie technologii komputerowo – informatycznych Organizator rozumie osobę posiadającą wykształcenie informatyczne lub doświadczenie w branży ICT lub osobę, która w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu na składanie Wniosków, brała czynny udział w co najmniej trzech (3) wydarzeniach programistycznych typu
Hackathon, Hack Days lub równoważne.
Za wykształcenie informatyczne uznaje się co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia w kierunku informatyka lub pokrewnym lub ukończone kursy przygotowujące do zawodu informatyka.
Za doświadczenie w branży ICT uznaje się przynajmniej dwa (2) lata doświadczenia w pracy na stanowisku programisty/projektanta/architekta systemowego lub równoważnym.
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie technologii komputerowo – informatycznych Uczestnik będzie musiał dołączyć do Wniosku stosowne oświadczenie.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem do postępowania "Ogłoszenie postępowania".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem do postępowania "Ogłoszenie postępowania".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wniosek musi składać się z następujących dokumentów: a) Formularz Aplikacyjny - w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Ogłoszenia); b) Wstępna koncepcja rozwiązania Problemu – w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Ogłoszenia); c) Kosztorys – w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Ogłoszenia); d) Harmonogram realizacji prac – w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Ogłoszenia); e) Oświadczenie każdego Uczestnika o braku powiązań osobowych i kapitałowych –
w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do Ogłoszenia); f) Oświadczenie Uczestnika o spełnianiu wymagań w zakresie technologii komputerowo - informatycznych – w oryginale (na Formularzu Aplikacyjnym); g) Wykaz osób – proponowany skład Zespołu Interdyscyplinarnego – w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do Ogłoszenia); h) Zgoda każdego Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – w oryginale (zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do Ogłoszenia); i) Niezbędne pełnomocnictwa do złożenia Wniosku, jeśli np. jeden z Uczestników składających Wniosek jest pełnomocnikiem pozostałych Uczestników.
Pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
- Wniosek powinien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego).
- Wniosek musi zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika.
- Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Ogłoszeniu dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
- W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Uczestnika bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- Organizator zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
- Dokumenty, dla których Organizator określił wzory w formie Załączników do Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami oraz odpowiadać ich treści.
- Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).
- Wszystkie strony Wniosku zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte etc.).
- Wszystkie strony Wniosku zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Uczestnika. Wszelkie zmiany w treści Wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Uczestnika – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie
przepisów Kodeksu Cywilnego, Ogłoszenia oraz odpowiednich postanowień Regulaminu
Projektu.
2. Postępowanie wykorzystuje formułę zamówień przedkomercyjnych, tj. celem Postępowania jest opracowanie innowacyjnego produktu w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez JST.
3. Do Postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.
4. Postępowanie ma charakter otwarty i jest prowadzone w języku polskim.
5. Postępowanie wszczyna się z momentem upublicznienia Ogłoszenia na Właściwych Stronach WWW. 6. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Uczestników.
7. Organizator przewiduje otwarte spotkanie z osobami zainteresowanymi złożeniem Wniosków w celu udzielenia wyjaśnień związanych z ich przygotowaniem. Spotkanie jest planowane w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10.00 i będą do niego dopuszczone wszystkie osoby zainteresowane składaniem Wniosków, które zgłoszą chęć udziału najpóźniej w dniu 22.01.2019r. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu spotkania lub zorganizowania dodatkowych spotkań, zamieszczając informację o tym na Właściwych Stronach WWW z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
8. Oceny Wniosków dokona Komitet Inwestycyjny powołany przez Organizatora.
9. Uczestnicy, z którymi Organizator podpisze Umowę otrzymają dofinansowanie na realizację prac w wysokości wskazanej w złożonym Wniosku względnie przyjętej w wyniku negocjacji, o których mowa w rozdz. XVIII. 10. Organizator zawrze Umowę z Uczestnikiem, którego Wniosek otrzymał największą liczbę punktów w kryteriach oceny Wniosków.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy również z kolejnymi najwyżej ocenionymi Uczestnikami, których Wnioski zdobyły w kryterium Innowacyjność rozwiązania Problemu co najmniej 20 pkt. Decyzja o liczbie Uczestników, z którymi Organizator zawrze Umowę należy do Organizatora. Podstawą decyzji Organizatora o zawarciu dodatkowych
Umów będzie, zgłoszona we Wniosku, szczególna innowacyjność wstępnej koncepcji
rozwiązania Problemu.
12. Organizator może zdecydować, że zawrze Umowy z Uczestnikami, których Wnioski otrzymały nie mniej niż 20 punktów w kryterium oceny Wniosków: „Innowacyjność
rozwiązania Problemu”. Do oceny kryterium „Innowacyjność rozwiązania Problemu”
Organizator przyjmuje definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo (OECD, 2005),
zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub
usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Organizator będzie uwzględniał w ocenie:  innowację produktową oznaczającą wprowadzenie na rynek nowego towaru lub usługi,
lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich
charakterystyk lub przeznaczenia;  innowację procesową oznaczającą wprowadzenie do praktyki nowych, lub znacząco
ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
13. Uczestnikom, nie przysługuje roszczenie o zawarcie Umowy.
14. Uczestnikowi, którego Wniosek został wybrany jako najkorzystniejszy oraz innym
Uczestnikom, z którymi Organizator zdecydował się zawrzeć Umowę, zostanie przekazany
projekt Umowy do dalszych uzgodnień.
15. Organizator może zakończyć Postępowanie w każdym czasie, bez podania przyczyn, nie dokonując wyboru Wniosków, ani nie podpisując Umowy. Organizator zakończy Postępowanie, jeśli w Postępowaniu nie zostanie złożony żaden Wniosek, bądź wszystkie złożone Wnioski będą podlegały odrzuceniu.
16. Informację o zakończeniu Postępowania Organizator zamieści na Właściwych Stronach WWW. 17. Z przebiegu Postępowania Organizator sporządzi protokół Postępowania. Organizator udostępni protokół na wniosek Uczestnika, który złożył Wniosek w Postępowaniu, z wyłączeniem części Wniosków oznaczonych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.).
Dodatkowe informacje zgodnie z załącznikiem do postępowania "Ogłoszenie postępowania".

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

AKCELERATOR TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH PIONIER SP. Z O.O. ul. Ligocka 103

Adres

Chorzowska 44b/pok. 208

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

+48 575 007 179

NIP

6342871161

Numer naboru

POPC.03.03.00-IP.01-00-001/16

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Liczba wyświetleń: 161