Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja dwóch obiektów Fundacji KANA zlokalizowanych w Jaworznie, przy ul. Chopina 40

Data publikacji: 10.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-09-2019

Numer ogłoszenia

14187

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres e mail: szkola@kana.edu.pl lub złożyć w sekretariacie Fundacji w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r. do godziny 12:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub nadania). Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący: „Termomodernizacja dwóch obiektów Fundacji KANA zlokalizowanych w Jaworznie, przy ul. Chopina 40”.
2. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
3. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli, a w przypadku kserokopii dokumentu powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent
6. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego, w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kana@kana.sosnowiec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Paweł Brańka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 363 10 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 2 budynków przy ul. Chopina 40 w Jaworznie.
Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych:
• dla ścian głównych materiałem izolacyjnym o grubości 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem,
• dla ścian w gruncie (dotyczy budynku szkolnego) materiałem izolacyjnym o grubości 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035W/m*K,
2. Wykonanie izolacji termicznej stropodachów od zewnątrz materiałem izolacyjnym o grubości 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K, pokrycie papą,
3. Wymianę okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 0,9 W/m2K,
4. Wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,3 W/m2K

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie termomodernizacji w celu poprawy efektywności energetycznej budynków

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 2 budynków przy ul. Chopina 40 w Jaworznie polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką- mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA), dociepleniu ścian zewnętrznych w gruncie, dociepleniu stropodachów oraz wymianie okien i drzwi.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych:
• dla ścian głównych materiałem izolacyjnym o grubości 16 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem,
• dla ścian w gruncie (dotyczy budynku szkolnego) materiałem izolacyjnym o grubości 13 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035W/m*K,
2. Wykonanie izolacji termicznej stropodachów od zewnątrz materiałem izolacyjnym o grubości 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K, pokrycie papą,
3. Wymianę okien na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 0,9 W/m2K,
4. Wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,3 W/m2K
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Projekt Budowlany oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
Wszystkie załączniki określające przedmiot zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.kana.edu.pl w zakładce dotyczącej niniejszego zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Uwaga:
1. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego ceny lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 robót (w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej) obejmujących zakresem:
– docieplenie dachu min. 200m2,
– docieplenie elewacji min. 500m2.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności kierownikiem budowy / robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, by wykonać zamówienie.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.000 000 PLN.

Warunki zmiany umowy

A. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opadów deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrznej poniżej 5 st. C. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia za wykonane prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 10% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje również możliwość zmiany terminu wykonania prac – przedłużenie o ilość dni potrzebnych do wykonania prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym.
D. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu – zał. nr 4 do Zapytania Ofertowego
B. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 5 do Zapytania Ofertowego
C. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych – zał. nr 6 do Zapytania Ofertowego
D. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3.000 000 PLN. (słownie: trzy miliony złotych)
E. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
F. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
G. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
H. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego oraz kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych RMS (robocizna, materiał, sprzęt) - załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego
I. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium – cena 80%
Kryterium – gwarancja 15%
Kryterium – referencje 5%

A. Kryterium cena Pc.
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 80 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 80 pkt.
Gdzie:
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Co – cena (brutto) badanej oferty

B. Kryterium jakość Gw
Za kryterium gwarancja można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
48 miesięcy gwarancji – Gw = 5 pkt
60 miesięcy gwarancji – Gw= 10 pkt
Powyżej 60 miesięcy gwarancji – Gw = 15 pkt
UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało jaki okres gwarancji na przedmiot zamówienia udziela wykonawca, zamawiający przyzna 0 punktów za kryterium jakość.
C. Kryterium referencje Ref
Za kryterium referencje można otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
3-5 referencji – Ref = 3 pkt
6 i więcej referencji – Ref = 5 pkt
D. Ostateczna ocena punktowa
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie Po zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku i zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = Pc + Gw + Ref
Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania w ofercie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy, zamawiający odrzuci ofertę.
Jeżeli wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji, zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (36 miesięcy) do oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
E. Sposób obliczania/ ustalania ceny oferty
• Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
• Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto i brutto – cyfrowo i słownie, wg Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
• Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy w oparciu o przedmiar robót i dokumentację techniczną, z uwzględnieniem innych kosztów niezbędnych do wykonania robót w pełnym zakresie. Cena winna uwzględniać wszystkie roboty z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.
• Ceny powinny obejmować łącznie wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz projektu budowlanego - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego a także uwzględniać warunki wynikające z wizji lokalnej (oświadczenie załączone do oferty). Oferent pokrywa koszty zużycia energii i wody.
F. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
• Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł( trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w pieniądzu w terminie do dnia 25.09.2019 r. na konto Fundacji z adnotacją „Wadium – Termomodernizacja dwóch obiektów Fundacji KANA zlokalizowanych w Jaworznie, przy ul. Chopina 40" lub w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Brak wpływu środków ( kwoty wadium) na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 27.09.2019 r. skutkuje tym, że dana oferta zostanie odrzucona.
• Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
• Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, jeśli wartość inwestycji wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekroczy planowaną wartość inwestycji.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego, lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Fundacja KANA

Adres

Legionów 10

41-200 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

32 363 10 30

Fax

32 363 10 30

NIP

6443430180

Numer naboru

RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18
Liczba wyświetleń: 608