Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i uruchomienie hamowni podwoziowej w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 14.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

14173

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J., Słonowice 86, 28-500 Kazimierza Wielka.
2. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: marcin.bochnia@caffaro.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.bochnia@caffaro.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Bochnia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510394704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie hamowni podwoziowej w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kazimierski Miejscowość: Słonowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy hamowni podwoziowej o parametrach wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie hamowni podwoziowej o następujących minimalnych parametrach:
Charakterystyka:
Instalacja w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenie do pomiaru mocy i momentu obrotowego w trybie inercyjnym jak i obciążeniowym oraz do przeprowadzania symulacji jazdy (w tym przeprowadzania tzw. cykli jazdy, włącznie z tworzeniem własnych charakterystyk) w pojazdach osobowych z napędem na obie osie.
Instalacja obejmuje montaż oraz podłączenie urządzenie do istniejących instalacji (elektrycznej, pneumatycznej), próbne uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
Opis przedmiotu – parametry:
- urządzenie składa się z dwóch ram głównych (przedniej oraz tylnej), przy czym rama tylna jest ramą ruchomą, umożliwiającą dopasowanie urządzenia do różnych rozstawów osi mierzonych pojazdów
- urządzenie umożliwia pomiar pojazdów z rozstawem osi w przedziale od 2,30 do 3,30m i rozstawem kół od 0,9 do 2,2m
- urządzenie wyposażone jest w mechaniczny system synchronizacji prędkości obrotowej rolek przedniej i tylnej ramy. System synchronizacji wyposażony jest w centralne sprzęgło (sterowane z pulpitu kontrolnego) umożliwiające aktywację/dezaktywację systemu (połączenia)
- urządzenie wyposażone jest w 2 hamulce elektrowirowe (po jednym na każdą ramę / oś pomiarową) o łącznym momencie hamującym co najmniej 1000Nm/oś
- sterownik hamulca pracujący w rozdzielczości co najmniej 10bit
- pomiar prędkości obrotowej rolek za pomocą czujnika Halla i rejestrowany przez kartę wejściową o samplowaniu co najmniej 96kHz
- urządzenie wyposażone w kartę pomiarową o samplowaniu co najmniej 1Mhz i rozdzielczości 16bit, o co najmniej 6 wejściach analogowych. Możliwość rejestracji i analizy sygnałów z czujników analogowych
- maksymalny błąd pomiaru to 0,1%
- maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu na rolkach urządzenia ti 300km/h
- oprogramowanie umożliwia jednoczesne wyświetlanie i analizę do 4 charakterystyk jednostek napędowych (pomiarów) z możliwością analiza wyników jako funkcja kursora z numerycznym wskazaniem wartości pomiarowych na pozycji kursora
- przeliczanie wyników pomiarów wg norm: DIN70020, EWG 80/1269, ISO1585, JIS D 1001, SAE J 1349
- eksport wyników do formatu csv i png
- nieograniczony zoom pozwalający na precyzyjną analizę wybranych obszarów wykresu
- możliwość zdalnej obsługi (kontroli) urządzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi i dedykowanego oprogramowania
- komputer sterujący o parametrach co najmniej: CPU - Intel i3, RAM – 4GB, system operacyjny - Windows 10, monitor – LCD 21”
Wyposażenie dodatkowe:
- 2szt. wentylatorów chłodzących o parametrach co najmniej: moc 5.5kW, maksymalna wydajność 20000m3/h
Informacje dodatkowe:
- gwarancja na urządzenie - 24 miesiące

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż 12 tygodni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Za posiadającego wiedzę i doświadczenie uznaje się wykonawcę, który w okresie 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 5 dostaw urządzeń do badania mocy i momentu obrotowego o wartości nie niższej niż 200.000 złotych każda, termin realizacji zamówienia – do 10 tyg. od daty podpisania umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 90 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółową ofertę ze specyfikacją techniczna odpowiadając zapisom przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowymi nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Podstawą wykonania usług dodatkowych będzie - zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i zawarta umowa na usługi dodatkowe. Za usługi dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
Kryterium WAGA (%)
Cena netto (80%)
Gwarancja (20%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – cena
P=Cn/Cob x[80]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu
Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium – gwarancja
R=Tob/Tn x[20]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję,
Tob – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej w miesiącach .
Tn – najdłuższy czas gwarancji zaoferowany w postępowaniu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów.
Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich , lub innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) W przypadku wskazania ceny w innej walucie zamawiający przeliczy wartość oferty na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia protokołu wyboru oferty.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J.

Adres

Słonowice 86

28-500 Kazimierza Wileka

świętokrzyskie , kazimierski

Numer telefonu

+48 41 352 02 08

NIP

6050067937

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

V-tech Tuning s.c. Tomasz Pirowski, Piotr Owca
REGON: 357087527 NIP: 6751220662
ul. Bieżanowska 71, 30-812 Kraków
Cena netto: 232.200 PLN
Gwarancja: 24 miesiące
Data wpłynięcia: 18.01.2019
Liczba wyświetleń: 126