Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i Obrońców Poczty Gdańskiej 79 w Zawierciu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2020

Numer ogłoszenia

14135

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono nr naboru, termin składania ofert oraz harmonogram realizacji zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail biuro@sm-hutnik.pl lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020 r. do godziny 10:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub nadania).
Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków”.
2. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli, a w przypadku kserokopii dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
6. Zamawiający informuje o tym, iż posiada Regulamin obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. W świetle tego Regulaminu, niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „Przetarg nieograniczony”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.sm-hutnik.pl
7. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego, w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

techniczny@sm-hutnik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Gajek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 67 219 13 wewn. 261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i Obrońców Poczty Gdańskiej 79 w Zawierciu
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z istniejącym ociepleniem i unieszkodliwienie odpadów, w tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: W ramach inwestycji wyroby zawierające azbest muszą być składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych.
2. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych materiałem izolacyjnym o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04 W/m*K, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie termomodernizacji w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta, poprzez usunięcie zagrożenia stwarzanego przez wyroby zawierające azbest oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i Obrońców Poczty Gdańskiej 79 w Zawierciu polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA) wraz z dociepleniem loggi, renowacją balustrad, wymianą rynien i rur spustowych, wymianą instalacji odgromowej oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z istniejącym ociepleniem i unieszkodliwienie odpadów, w tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: W ramach inwestycji wyroby zawierające azbest muszą być składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych.
2. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych materiałem izolacyjnym o grubości 15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04 W/m*K, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Wszystkie załączniki określające przedmiot zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.sm-hutnik.pl w zakładce dotyczącej niniejszego zamówienia: http://sm-hutnik.pl/aktualnosci/35/zalacznik-do-zapytania-ofertowego
Uwaga:
1. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego ceny lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 robót (w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej) obejmujących zakresem:
- docieplenie dachu min. 200 m2,
- docieplenie elewacji min. 1000 m2,
- demontaż płyt azbestowych z elewacji budynku min. 5 Mg
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, by wykonać zamówienie.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 PLN.

Warunki zmiany umowy

A. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opadów deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrznej poniżej 5°C. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę Wykonawcy o liczbę dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę Wykonawcy o ilość dni, w których Wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia za wykonane prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 10% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje również możliwość zmiany terminu wykonania prac – przedłużenie o ilość dni potrzebnych do wykonania prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym.
D. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. Wypełniony Formularz Ofertowy - zał. nr 1 do Zapytania ofertowego oraz kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych RMS /robocizna, materiał, sprzęt/
B. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego
C. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego
D. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4 do Zapytania Ofertowego
E. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 PLN. (słownie: milion złotych)
F. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
G. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
H. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
I. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium – cena 80%
Kryterium – gwarancja 15%
Kryterium – referencje 5%
A. Kryterium cena Pc.
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 80 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 80 pkt.
Gdzie:
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Co – cena (brutto) badanej oferty
B. Kryterium jakość Gw
Za kryterium gwarancja można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
48 miesięcy gwarancji – Gw = 5 pkt
60 miesięcy gwarancji – Gw= 10 pkt
Powyżej 60 miesięcy gwarancji – Gw = 15 pkt
UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało jaki okres gwarancji na przedmiot zamówienia udziela Wykonawca, Zamawiający przyzna 0 punktów za kryterium jakość.
C. Kryterium referencje Ref
Za kryterium referencje można otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
3-5 referencji – Ref = 3 pkt
6 i więcej referencji – Ref = 5 pkt
D. Ostateczna ocena punktowa
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie Po zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku i zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = Pc + Gw + Ref
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania w ofercie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę.
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (36 miesięcy) do oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
E. Sposób obliczania / ustalania ceny oferty
• Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
• Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto i brutto – cyfrowo i słownie, wg Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
• Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy w oparciu o przedmiar robót i dokumentację techniczną, z uwzględnieniem innych kosztów niezbędnych do wykonania robót w pełnym zakresie. Cena winna uwzględniać wszystkie roboty z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.
• Ceny powinny obejmować łącznie wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, a także uwzględniać warunki wynikające z wizji lokalnej. Oferent pokrywa koszty zużycia energii i wody.
F. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
• Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) w pieniądzu w terminie do dnia 30.12.2019 r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 26 1050 1591 1000 0008 0072 5137 z adnotacją „Wadium" lub w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Brak wpływu środków (kwoty wadium) na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 30.12.2019 r. skutkuje tym, że dana oferta zostanie odrzucona.
• Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
• Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Oświadczenie Zamawiającego w sprawie odstąpienia od podpisania umowy remontowej w przypadku nie otrzymania dotacji ze środków unijnych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania ostatecznej umowy remontowej z Wykonawcą wybranym w trakcie prowadzonej procedury wyboru oferenta, w przypadku nie otrzymania środków na dofinansowanie projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków”, w ramach działania 5.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, o które się ubiega.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”
Adres
ul. Rataja 31A
42-400 Zawiercie
Numer telefonu
(32) 67 219 13 wewn. 221
NIP
6490005627
Tytuł projektu
Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego, lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”

Adres

Rataja 31A

42-400 Zawiercie

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

(32) 67 219 13 wewn. 221

NIP

6490005627

Numer naboru

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19
Liczba wyświetleń: 1052