Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie nowej kolekcji bielizny funkcjonalnej o innowacyjnych parametrach użytkowo-eksploatacyjnych.

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2019

Numer ogłoszenia

14025

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać mailowo na adres mjzukowska@esotiq.com wraz z wypełnionymi formularzami w załączniku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mjzukowska@esotiq.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jawoszek-Żukowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607593499

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na wykonanie;
-usługi wzorniczej związanej z opracowaniem projektów na 7 modeli bielizny
-opracowanie projektów na 3 modeli aplikatorów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie pod względem wzorniczym i graficznym bielizny funkcjonalnej wraz z projektami aplikatorów do tej bielizny.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Usługa projektu wzorniczo-graficznego bielizny funkcjonalnej. Kolekcja będzie się składać z 7 następujących modeli:
-długie getry
-szorty sportowe
-szorty bezszwowe na noc
-biustonosz sportowy typu bokserki
-biustonosz sportowy klasyczny
-biustonosz tradycyjny
-biustonosz bezszwowy na noc.
Projekt każdego modelu będzie opracowany w pięciu rozmiarach (S-XXL) zgodnie z tabelą rozmiarów w postaci projektów graficznych wraz z wykrojnikami i wytycznymi dotyczącymi wyboru tkanin oraz kolorystyki.
Wykonawca przedstawi przynajmniej 3 propozycje wstępne na każdy model w formie rysunków i grafik 3D na podstawie których Zamawiający dokona wstępnego wyboru najlepszych propozycji, które zostaną włączone do ostatecznej kolekcji.
Efektem końcowym będzie gama 7 projektów wzorniczo-graficznych na pełną rozmiarówkę każdy wraz z dokładnym opisem dotyczącym realizacji wraz z wykrojnikami i prototypami. (łącznie 35szt)
2. Usługa projektu graficznego 3 aplikatorów kosmetyków stanowiących uzupełnienie i pasujących do modeli bielizny funkcjonalnej z punktu 1. Gama aplikatorów będzie składała się z 3 modeli, z czego każdy w pięciu rozmiarach (S-XXL) zgodnie z tabelą rozmiarów z przeznaczeniem na:
-biust
-pośladki
-uda
Wykonawca przygotuje wersje próbne aplikatorów i dokona testowania użytkowania na potencjalnej grupie min 30 kobiet.
Ostateczny projekt będzie zawierał instrukcję stosowania aplikatorów oraz dokładny opis technologiczny, a także prototypy w pełnej rozmiarówce na każdy model (łącznie 15szt), zostanie dołączony również raport szczegółowy z testowania.
Uwaga; Do testowania Wykonawca użyje kosmetyków marki ESOTIQ & HENDERSON.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z uwagi na to, że zawiera ona informacje techniczne mające wartość gospodarczą, nieujawnione do wiadomości publicznej.
Specyfikacja zostanie udostępniona każdemu zainteresowanemu Wykonawcy po kontakcie Wykonawcy z Zamawiającym, za pośrednictwem wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem poufności treści Specyfikacji. Specyfikacja zostanie przekazana Wykonawcy wyłącznie do jego wiadomości w celu umożliwienia Wykonawcy złożenia oferty w postępowaniu. Wykonawca przed otrzymaniem Specyfikacji zostanie poproszony o podpisanie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca kontaktując się z Zamawiającym może od razu przesłać do Zamawiającego skan podpisanego zobowiązania do zachowania w poufności tych informacji. Zobowiązanie do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy. Treść zobowiązania do zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

18300000-2

Nazwa kodu CPV

Części garderoby

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zapewni realizację zamówienia najpóźniej w terminie 180 dni liczonym od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego do odpowiedniego wykonania zamówienia na wysokim poziomie.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
a) Cena – maksymalna ilość punktów: 90
b) Termin realizacji – maksymalna ilość punktów: 10
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cn /Co) x 90
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 90.

2) Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji” będą liczone wg następującego wzoru:
T1 = (Tnaj : To) x 10
gdzie:
T1 - liczba punktów przyznana danej ofercie za termin realizacji,
Tnaj – najkrótszy termin zaoferowany w postępowaniu, przy czym ewentualny termin zaoferowany poniżej 90 dni, zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęty i podstawiony do wzoru jako 90 dni,
To - termin podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, przy czym ewentualny termin zaoferowany poniżej 90 dni, zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęty i podstawiony do wzoru jako 90 dni.
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „termin realizacji”, wynosi 10.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ESOTIQ & HENDERSON S.A.

Adres

Szybowcowa 8A

80-298 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

607593499

NIP

5833117220

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 186