Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, opracowanie projektów i prototypów, przeprowadzenie testów oraz usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu - innowacyjnej półki sklepowej

Data publikacji: 02.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2019

Numer ogłoszenia

13991

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:

- osobiście w siedzibie firmy: Surge Cloud Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2/10, 61-127 Poznań
- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Surge Cloud Sp. z o.o., ul. Bydgoska 2/10, 61-127 Poznań, godziny otwarcia biura: 9:00-17:00
- pocztą elektroniczną na adres mailowy: zapytania@surgecloud.co
Osoba do kontaktu: Łukasz Parafianowicz, telefon 604259170, e-mail: lparafianowicz@surgecloud.co

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Jeżeli ofertę podpisze osoba nie wskazana w dokumencie rejestrowym, wymagane jest załączenie odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 10 stycznia 2019 roku do godziny 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@surgecloud.co

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Parafianowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604259170

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 etapy:

Etap I - Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego – innowacyjnej półki sklepowej.
Etap II - Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu - innowacyjnej półki sklepowej.
Etap III - Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu - innowacyjnej półki sklepowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Etap I - Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego – innowacyjnej półki sklepowej. Celem niniejszej usługi jest opracowanie niezbędnych założeń dla nowego projektu wzorniczego.

Etap II - Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu - innowacyjnej półki sklepowej. Celem usługi jest opracowanie koncepcji wzorniczej (wizualnej), koncepcji mechanicznej oraz opracowanie prototypu nowego produktu w trzech wariantach: półka dla regału zwykłego, półka dla regału chłodniczego, półka do witryny chłodniczej oraz przeprowadzeniu niezbędnych testów i obliczeń wytrzymałościowych, umożliwiających wdrożenie produktu do produkcji.

Etap III - Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu - innowacyjnej półki sklepowej. Celem niniejszej usługi jest opracowanie w zakresie wyboru technologii wytwarzania zgodnej z planem rozwoju produktu.

Przedmiot zamówienia

Etap I - W ramach niniejszej usługi planuje się przeprowadzenie:
- analizy funkcji produktu - polega na weryfikacji założonych przez wnioskodawcę funkcji produktu. Na podstawie określonej grupy odbiorców, opisie urządzenia, zakładanej cenie detalicznej, założonej wielkości i wyobrażeniu o wyglądzie urządzenia, sprawdzane są aktualne lub podobne rozwiązania istniejące na rynku, ich pozytywne oraz negatywne cechy wskazywane przez Klientów,
- analizy wykonalności - polega na określeniu możliwości wytworzenia danego produktu, bazując na aktualnych założeniach co do sposobu działania, funkcji produktu, parametrach pracy, założonej wielkości lub innych warunkach zewnętrznych w których urządzenie ma pracować,
- analizy materiałowej - polega na określeniu i wybraniu materiałów, z których mogą powstawać elementy urządzenia,
- analizy technologii wytwarzania – polega na określeniu w oparciu o założenia biznesowe w zakresie kosztu wytworzenia, liczby produkowanych urządzeń, czasu wytworzenia, parametrach fizycznych poszczególnych elementów urządzenia, niezbędnej dokładności i powtarzalności/trwałości poszczególnych elementów technologii produkcji poszczególnych elementów i możliwe/niezbędne procesy ich obróbki.
Realizacja powyższych usług doradczych stanowi podstawę, na której oparte zostaną dalsze działania projektowe. Efektem usługi jest wytypowanie odpowiednich materiałów, parametrów i funkcjonalności urządzenia, które posłużą do stworzenia szkiców koncepcyjnych oraz będą stanowić brief dla Etapu II na podstawie którego będą tworzone koncepcje wizualne.

Etap II - Działania będą polegały na opracowaniu koncepcji wzorniczej (wizualnej), koncepcji mechanicznej oraz opracowanie prototypu nowego produktu w trzech wariantach: półka dla regału zwykłego, półka dla regału chłodniczego, półka do witryny chłodniczej oraz przeprowadzeniu niezbędnych testów i obliczeń wytrzymałościowych, umożliwiających wdrożenie produktu do produkcji.
Etap ten będzie obejmował następujące usługi doradcze:
- opracowanie koncepcji technologicznej i materiałowej zestawu produktów dla 3 wariantów półek,
- przygotowanie szkiców koncepcyjnych,
- przygotowanie wizualizacji koncepcyjnych – minimum 2 koncepcje dla każdego wariantu,
- opracowanie polityki materiałowej dla wybranych koncepcji,
- przygotowanie realistycznych wizualizacji "hero shots" dla wybranych koncepcji,
- opracowanie prototypów funkcjonalnego/mechanicznego dla każdego z trzech rodzajów półek,
- testy rozwiązania,
- stworzenie dokumentacji technicznej w postaci modelu 3D w formacie STEP, IGS, XT lub dokumentacji technicznej w postaci rysunków technicznych 2D, umożliwiających wdrożenie produktu do produkcji.

Etap III - W ramach niniejszej usługi zostanie określona najbardziej optymalna technologia wytwarzania pod kątem zarówno jakościowym jak i kosztowym.

Kod CPV

79415200-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji Etapu I:
do 28.02.2019

Przewidywany termin realizacji etapu II:
do 31.12.2019

Przewidywany termin realizacji etapu III:
do 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

- Zrealizowanie minimum 2 usług o zbliżonym zakresie (pod względem technologii, efektu, branży, zakresu prac) w okresie ostatnich 3 lat o łącznej wartości usług 200 tyś. zł.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym poprzez:

- Dysponowanie oprogramowaniem niezbędnym do realizacji usług w postaci, oprogramowania CAD 3D lub równoważnym, zapewniającym dostarczenie efektu usługi w postaci dokumentacji technicznej - modelu 3D w jednym z formatów: STEP, IGS, XT
- Dysponowanie sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi wytwarzanie prototypów oraz elementów prototypów tj.: drukarka 3D, frezarka CNC, piły do cięcia elementów konstrukcyjnych, technologii odlewów nisko-seryjnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez:

- Dysponowanie personelem niezbędnym do realizacji usług:
Minimalny wymagany skład zespołu: 2 osoby przypisane do realizacji projektu
Członkowie zespołu posiadają doświadczenie w realizacji minimum 2 projektów z obszaru wzornictwa przemysłowego o łącznej wartości min. 200 tyś. zł realizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożą oświadczenie na ofercie o braku występowania powiązań (wzór oświadczenia w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
- wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
- zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
209 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
5 225 000 euro – w przypadku zamówień na roboty budowlane,
i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- Złożenie oferty na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym wypełniono wszystkie dane obligatoryjne.
- Złożenie wykazu spełnienia warunków dostępu – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
- Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści, których wzory znajdują się w Załączniku nr 1 do Zapytanie ofertowego:
Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert na wszystkie elementy zapytania ofertowego:

a) cena netto w PLN/waluta obca*
Waga: 60%
Maksymalna liczba punktów: 60
b) termin realizacji zamówienia w dniach od dnia podpisania umowy
Waga: 5%
Maksymalna liczba punktów: 5
c) ilość osób dedykowanych do realizacji usługi
Waga: 20%
Maksymalna liczba punktów: 20
d) ilość spotkań konsultacyjnych
Waga: 15%
Maksymalna liczba punktów: 15

* w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Punkty z oceny kryterium a) – d) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Surge Cloud Spółka z o. o.

Adres

Bydgoska 2/10

61-127 Poznań

wielkopolskie , Poznań

NIP

7831734984

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MINDSAILORS SP. Z O.O.
ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las

Data wpłynięcia: 03.01.2019
Cena brutto: 580 560,00 zł
Liczba wyświetleń: 434