Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON w Lubartowie na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Lubartowa na lata 2016-2023 – obszar 4 i 6

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

13922

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój sekretariatu i zaadresować zgodnie z rozdziałem X pkt 9 niniejszej SIWZ.
3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2019 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. 35
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia.
5. Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich pisemny wniosek.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i ewentualnie inne informacje stanowiące kryteria oceny ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Dejko Ryszard Pacuła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 707 476 605 331 861

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie multimedialnej sieci światłowodowej na obszarze 4 i 6 objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Lubartowa na lata 2016 - 2023 poprzez budowę w kanalizacji własnej i dzierżawionej od Operatora – Orange Polska S.A. kabli światłowodowych, które posłużą jako medium transmisyjne dla świadczenia usług dostępu do sieci szerokopasmowej w oparciu o rozbudowę istniejącej już infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii GPON będącej własnością Zamawiającego. Dla budynków wielorodzinnych zakończenie sieci pasywnej GPON zostało zaprojektowane w skrzynkach budynkowych, natomiast dla zabudowy rozproszonej w słupkach dostępowych ulicznych.
Budowa multimedialnej sieci światłowodowej na obszarze 4 i 6 realizowana będzie w oparciu o kanalizację własną (i dzierżawioną od Operatora Orange Polska S.A., na którą Zamawiający posiada stosowne umowy i projekty ROI z przebiegiem tras zaciągania kabli światłowodowych.
W ramach budowy multimedialnej sieci światłowodowej GPON należy uwzględnić wykonanie punktów dostępu radiowego Hot-Spot we wskazanych lokalizacjach objętych projektem wykonawczym. (dostęp do transmisji danych zapewnia Zamawiający)
Budowa multimedialnej sieci światłowodowej musi zapewnić możliwość jej dalszej rozbudowy a zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne z systemem posiadanym przez Inwestora
i zagwarantować jego bezawaryjną pracę.
Projekt budowy multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON uwzględnia częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury teleinformatyczne Zamawiającego.
Do głównych zadań przy budowie multimedialnej sieci światłowodowej w szczególności należy:
a) budowa kabli optycznych w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.,
- zaciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji
b) budowa kabli optycznych w kanalizacji kablowej SM Lubartów
- zaciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji
c) budowa słupków kablowych – ulicznych
d) budowa punktów dostępu radiowego – Hot-Spot
e) budowa zakończeń kabli optycznych
- w budynkach wielorodzinnych
- w słupkach ulicznych
f) rozbudowa węzła OLT GPON przy ul. Cichej 6
g) konfiguracja oprogramowania
h) wykonanie innych prac związanych z budową multimedialnej sieci światłowodowej
4. Roboty instalacyjne
Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcja montażu dostarczona wraz z urządzeniem. Trasy kablowe instalacji teletechnicznych należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach.
4.2. Instalacje wewnątrz budynkowej
4.3. Instalacje zewnętrzne
4.4. Instalacje sprzętu aktywnego
4.5. Instalacje przełącznic światłowodowych
5.Budowa słupków kablowych – ulicznych
6.Budowa punktów dostępu radiowego – Hot-Spot

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Lubartów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON w Lubartowie na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Lubartowa na lata 2016-2023
– obszar 4 i 6

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie multimedialnej sieci światłowodowej na obszarze 4 i 6 objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Lubartowa na lata 2016 - 2023 poprzez budowę w kanalizacji własnej i dzierżawionej od Operatora – Orange Polska S.A. kabli światłowodowych, które posłużą jako medium transmisyjne dla świadczenia usług dostępu do sieci szerokopasmowej w oparciu o rozbudowę istniejącej już infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii GPON będącej własnością Zamawiającego. Dla budynków wielorodzinnych zakończenie sieci pasywnej GPON zostało zaprojektowane w skrzynkach budynkowych, natomiast dla zabudowy rozproszonej w słupkach dostępowych ulicznych.
Budowa multimedialnej sieci światłowodowej na obszarze 4 i 6 realizowana będzie w oparciu o kanalizację własną (i dzierżawioną od Operatora Orange Polska S.A., na którą Zamawiający posiada stosowne umowy i projekty ROI z przebiegiem tras zaciągania kabli światłowodowych.
W ramach budowy multimedialnej sieci światłowodowej GPON należy uwzględnić wykonanie punktów dostępu radiowego Hot-Spot we wskazanych lokalizacjach objętych projektem wykonawczym. (dostęp do transmisji danych zapewnia Zamawiający)
Budowa multimedialnej sieci światłowodowej musi zapewnić możliwość jej dalszej rozbudowy a zastosowane urządzenia muszą być kompatybilne z systemem posiadanym przez Inwestora
i zagwarantować jego bezawaryjną pracę.
Projekt budowy multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON uwzględnia częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury teleinformatyczne Zamawiającego.
Do głównych zadań przy budowie multimedialnej sieci światłowodowej w szczególności należy:
a) budowa kabli optycznych w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.,
- zaciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji
b) budowa kabli optycznych w kanalizacji kablowej SM Lubartów
- zaciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji
c) budowa słupków kablowych – ulicznych
d) budowa punktów dostępu radiowego – Hot-Spot
e) budowa zakończeń kabli optycznych
- w budynkach wielorodzinnych
- w słupkach ulicznych
f)rozbudowa węzła OLT GPON przy ul. Cichej 6
g)konfiguracja oprogramowania
h)wykonanie innych prac związanych z budową multimedialnej sieci światłowodowej
Zamawiający stara się o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach projektu Zamawiającego pn.: „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację
społeczną mieszkańców”, (zwanego w dalszej w dalszej części „Projektem”) , który miałby być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 13.3 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV)
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3. Główne wymagania i parametry funkcjonalno użytkowe systemu to:
• transmisja sygnałów w standardzie GPON,
4. Roboty instalacyjne

Należy pamiętać aby prace instalacyjne wykonywane były według określonych norm oraz wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym.
Trasowanie
4.1. Instalacja szafki budynkowe
4.2. Instalacje wewnątrz budynkowe
4.3. Instalacje zewnętrzne
4.4. Instalacje sprzętu aktywnego
4.5. Instalacje przełącznic światłowodowych
5.Budowa słupków kablowych – ulicznych
6.Budowa punktów dostępu radiowego – Hot-Spot

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Po rozstrzygnięciu przetargu Wykonawca przedstawi harmonogram prac – który będzie załącznikiem do umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

posiadania wiedzy i doświadczenia;
W zakresie warunku określonego:
1) w pkt V.1.2) SIWZ wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali minimum 2 inwestycje w zakresie robót telekomunikacyjnych (a w szczególności
z budowy multimedialnej sieci światłowodowej) o łącznej wartości robót co najmniej 500.000,00 zł.

Potencjał techniczny

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
a) posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością, obejmującego ryzyka związane z pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia,
b) posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1 do SIWZ.
2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.
3. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu zał. nr. 2 do SIWZ.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 do SIWZ
5. Wykaz robót budowlanych zał. nr 4 do SIWZ, potwierdzonych dołączonymi referencjami.
6. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami przez Wykonawcę – zał. nr 5 do SIWZ,
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia – zał. nr 6 do SIWZ,
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru zał. nr 7 do SIWZ.
9. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy polisa zawarta jest na okres krótszy niż czas realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć polisę ubezpieczenia OC na kolejne okresy obejmujące łącznie czas realizacji zamówienia.
10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci otwarcia wobec Wykonawcy likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu składania ofert.
13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cenę ofertową należy obliczyć za realizację całości zamówienia.
2. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, tzn. że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w związku z tym Wykonawca obliczając cenę ofertową winien uwzględnić wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia w tym wszelkie prace wynikające z technologii wykonania i zakresu zamawianych robót, koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na faktyczny rozmiar prac oraz ich cenę i wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których zamówienia nie można by należycie wykonać biorąc pod uwagę także koszty ewentualnych formalności dotyczących robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, w tym koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót.
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż załączone do SIWZ przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy obliczania przez Wykonawców ceny ofertowej. Zamawiający zaleca samodzielne sprawdzenie przez Wykonawców w terenie zakresu zamówienia, a także wszelkich okoliczności i warunków jego realizacji.
3. Cena ofertowa (ryczałtowa) jest ceną brutto wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, Wykonawca zobowiązany jest jednakże w formularzu ofertowym zamieścić także cenę netto, oraz stawkę i wysokość podatku VAT, z dodatkowym wskazaniem części ceny jaka dotyczyła będzie budowy punktów dostępu radiowego – Hot-Spot. Wykonawca poda cenę z dokładnością do grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku).
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli sposobu kalkulacji ceny ofertowej.
5. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom, iż według posiadanych przez niego informacji z uwagi na to, że prace dotyczą robót w zakresie robót telekomunikacyjnych, podlegać powinny one 23% stawce podatku VAT, którą Zamawiający traktował będzie jako stawkę prawidłową, chyba że oferent dysponował będzie w tym zakresie aktualną obowiązującą go interpretacją podatkową, z której wynikał będzie obowiązek zastosowania przez oferenta innej stawki VAT niż wskazana powyżej.
6. Zamawiający stara się o dofinansowanie realizacji zamówienia w ramach projektu Zamawiającego pn.: „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”, (zwanego w dalszej w dalszej części „Projektem”) , który miałby być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 13.3 - „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena – waga kryterium 95%;
b) Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem (z zastrzeżeniem, iż ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego).W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy) – waga kryterium 5%.

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:


a) Cena:
C = x 95%
gdzie:
C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w tym kryterium
Cn - najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert
Cob - cena ofertowa badanej oferty
95% - waga kryterium

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium ceny i kryterium okresu gwarancji.

b) Udzielona gwarancja na roboty:
x 5%

G – liczba punktów przyznanych wykonawcy w tym kryterium
Gob – oferowany termin gwarancji oferty ocenionej (w pełnych miesiącach - z zastrzeżeniem, iż ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 60 miesięcy i nie dłuższa niż 120 miesięcy. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy).
Gn – najkorzystniejszy oferowany termin gwarancji w ofertach (w pełnych miesiącach – z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 120 miesięcy)
5% - waga kryterium

Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru
Lp = C+G
gdzie:
Lp - liczba punktów
C - punkty przyznane w kryterium cena
G – punkty przyznane w kryterium gwarancje

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim, wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu informując ich także o liczbie punktów przyznanych pozostałym ofertom, oraz o ofertach odrzuconych. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać przesłane faksem, Zamawiający zamieści je również na stronie internetowej www.smlubartow.pl
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Adres

Cicha 6

21-100 Lubartów

lubelskie , lubartowski

Numer telefonu

81 463 90 01

NIP

7140200033

Numer naboru

RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 405