Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawę i uruchomienie wtryskarki w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Data publikacji: 27.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2019

Numer ogłoszenia

13874

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J., Słonowice 86, 28-500 Kazimierza Wielka. Za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, In Post itp) lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: marcin.bochnia@caffaro.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.bochnia@caffaro.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Bochnia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48510394704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wtryskarki w ramach projektu: „Dostawę i uruchomienie wtryskarki w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kazimierski Miejscowość: Słonowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy wtryskarki o parametrach wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wtryskarki o nastepujacych minimalnych parametrach:

1. jednostka plastyfikująca do przetwarzania tworzyw termoplastycznych
2. Maszyna hydrauliczna z kolanowym układem zamykania.
3. Siła zwarcia minimalnie 800kN, Maksymalnie 1300kN
4. Średnica ślimaka 45mm
5. Minimalna odległość między kolumnami 460 mm x 460 mm.
6. Sterowanie rdzeniami hyd. ( 2szt.)
7. Zawory powietrzne ( 2 szt.)
8. Funkcja pomiaru zużycia energii elektrycznej
9. Ślimak i cylinder o podwyższonej odporności na ścieranie i korozje do 40%GF
10. łożyska liniowe dojazdu agregatu oraz płyty ruchomej
11. sterownik dotykowy
12. silnik ustalający zapobiegający niekontrolowanym ruchom płyty ruchomej
13. Wyświetlanie i zapis historii alarmów
14. Historia zmian wprowadzanych parametrów
15. Funkcja statystyki procesu
16. Sterowanie wielojęzyczne (m.in. Polski, Angielski)
17. Złącze robota EMP-67
18. Czujnik poziomu oleju hydraulicznego
19. Kontrola temperatury oleju hydraulicznego
20. Alarm zbyt wysokiej temperatury oleju hydraulicznego
21. Liczniki produkcji
22. Układ automatycznego smarowania mechanizmu zamykania
23. Zsypnia dla odbioru detali
24. 5 etapów kontroli prędkości otwierania i zamykania formy wtryskowej
25. 5 etapów kontroli ciśnienia otwierania i zamykania formy wtryskowej
26. 2 etapy kontroli ciśnienia i prędkości ruchów wyrzutnika
27. Wyświetlanie pozycji formy
28. Funkcja automatycznej regulacji wysokości formy wtryskowej
29. Wyświetlanie pozycji wyrzutnika
30. Złącze rdzenia hydraulicznego
31. Układ zdmuchiwania pneumatycznego
32. Układ bezpieczeństwa hydraulicznego i elektrycznego
33. 5 etapów kontroli procesu wtrysku
34. 5 etapów kontroli procesu docisku
35. 3 etapy kontroli przeciwciśnienia plastyfikacji
36. Dekompresja przed dozowaniem
37. Dekompresja po dozowaniu
38. Wyświetlanie obrotów ślimaka w czasie plastyfikacji
39. Układ kontroli temperatury PID
40. Alarm przekroczonego czasu plastyfikacji
41. Zabezpieczenie przed wykonaniem ruchów zimnym ślimakiem
42. Tygodniowy zegar włączania grzania układu plastyfikacji

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków – załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółową ofertę ze specyfikacją techniczna odpowiadając zapisom przedmiotu zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym zapytaniem ofertowymi nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Podstawą wykonania usług dodatkowych będzie - zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i zawarta umowa na usługi dodatkowe. Za usługi dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o formularz ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie
Kryterium WAGA (%)
Cena netto (80%)
Gwarancja (20%)

Sposób oceny ofert:
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
Kryterium – cena
P=Cn/Cob x[80]
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu
Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium – gwarancja
R=Tob/Tn x[20]
gdzie:
R – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za gwarancję,
Tob – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej w miesiącach .
Tn – najdłuższy czas gwarancji zaoferowany w postępowaniu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów.
Wygrywa oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich , lub innej walucie. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) W przypadku wskazania ceny w innej walucie zamawiający przeliczy wartość oferty na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia protokołu wyboru oferty.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto określoną w formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J.

Adres

Słonowice 86

28-500 Kazimierza Wileka

świętokrzyskie , kazimierski

Numer telefonu

+48 41 352 02 08

NIP

6050067937

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Woojin PLAIMM Co. LTD.Przedstawicielstwo w Polsce,
REGON:­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 361110594 NIP: 2050004395
ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, prokurent Youngkun JUNG
Woojin PLAIMM Co. LTD. / 100, Woojinplaimm-ro, Jangan-myeon, Boeun-gun,
Choongchungbuk-do, Republika Korei Południowej
Cena netto: 47.630,00 EUR
Gwarancja: 24 miesiące

Data wpłynięcia: 02.01.2019
Liczba wyświetleń: 207