Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup platformy transportowej do długich elementów

Data publikacji: 17.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

13494

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
-elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: biuro@grand200.pl, lub
-pocztą na adres: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna ( decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego),lub
-osobiście w siedzibie Zamawiającego (Korzenna 91,33-322 Korzenna) w godzinach od 7.00-15.00.
2. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz wszystkich załączników.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@grand200.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Bulanda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 18 441 70 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji Grand Vertical Parking w Firmie GRAND” w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,
Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup specjalistycznej platformy transportowej do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego transportu długich elementów, w tym konstrukcji maszyny GRAND VERTICAL PARKING.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Korzenna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup specjalistycznej platformy transportowej do długich elementów. Platforma stanowić będzie element ciągu technologicznego do wdrożenia technologii produkcji GRAND VERTICAL PARKING.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej platformy transportowej do długich elementów; surowców, konstrukcji GRAND VERTICAL PARKING, o minimalnych wymiarach:
- długość min.16 mb z możliwością rozsuwania
- możliwość podłączenia naczepy do typowych ciągników siodłowych
- konstrukcja nośna naczepy jednobelkowa, skrzyniowa, belka główna wykonana ze stali gatunku S690 QL
- osie z hamulcem bębnowym o nośności min.11.000 kg
- podłoga naczepy wykonana częściowo z twardego drewna pochodzenia afrykańskiego (np. Bongossi)
- oświetlenie naczepy wykonane w technologii LED, lampy tylne okrągłe
- najazdy tylne proste hydrauliczne, długość ok 3000 mm, szerokość ok 800 mm, ocynkowane ogniowo, przesuwane na boki przy użyciu siłowników hydraulicznych
- pompa elektryczno hydrauliczna do zasilania najazdów
- oś trzecia samoskrętna
- homologacja producenta
- dopuszczalna masa całkowita-min.45 000kg
Rysunek techniczny GRAND VERTICAL PARKING został zakodowany hasłem. Jeżeli jesteście Państwo
zainteresowani współpracą z firmą GRAND prosimy o odesłanie podpisanej Umowy o zachowaniu poufności- wzajemne ujawnianie (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 3/2018) na adres e-mail: biuro@grand200.pl, a hasło dekodujące zostanie do Państwa dostarczone na wskazany w umowie adres e-mail osoby kontaktowej.

Kod CPV

34223000-6

Nazwa kodu CPV

Przyczepy i naczepy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , który posiadają wiedze i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym doświadczenie min.5 lat w produkcji naczep niskopodwoziowych do przewozu maszyn oraz elementów o długości przekraczającej 15000 mm.

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Wykonawce przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Dostawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie wzystkich załączników do przedmiotowego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Wartość zamówienia netto (w PLN) - 80%,
2) Termin realizacji-20 %
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

(C min : C n) x 100 x 80%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
Oferent określa cenę ryczałtową netto przedmiotu zamówienia

Ad.2) Wartość punktowa kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie wyliczana według wzoru:
T = za 61 dni i więcej terminu realizacji oferent uzyska 0 pkt,
T = za od 31 do 60 dni terminu realizacji oferent uzyska 10 pkt
T = za 30 i mniej terminu realizacji oferent uzyska 20 pkt
Termin realizacji należy podawać w pełnych dniach.

2. Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + T

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia
T- wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: termin realizacji

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 1, 33-322 Korzenna, NIP: 734 000 09 42. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 1 niniejszej oferty.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 3/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
2. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GRAND Andrzej Grygiel

Adres

33-322 Korzenna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

+48 18 441 70 56

Fax

+48 18 5344900

NIP

7340000942

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"BODEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,Spółka Komandytowa
ul.Racławicka 13, 53-149 Wrocław
data wpływu oferty:27.12.2018r.
cena netto: 187 700,00zł
Liczba wyświetleń: 458