Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup suwnic natorowych (2sztx10t+2sztx5t)

Data publikacji: 18.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

13443

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
-elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: biuro@grand200.pl, lub
-pocztą na adres: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna ( decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego),lub
-osobiście w siedzibie Zamawiającego (Korzenna 91,33-322 Korzenna) w godzinach od 7.00-15.00.
2. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz wszystkich załączników.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@grand200.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Bulanda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 18 441 70 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji Grand Vertical Parking w Firmie GRAND” w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,
Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup systemu suwnic natorowych (2sztx10t+2sztx5t), które będą stanowiły element linii technologicznej służący do transportu materiałów konstrukcyjnych,podzespołów oraz elementów składowych aż do finalnego montażu-wzdłuż wszystkich stanowisk ciągu technologicznego.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Korzenna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup suwnic natorowych (2szt x10t+ 2sztx5t)wraz z dostawą i montażem, przeznaczonych do transportu materiałów konstrukcyjnych,podzespołów oraz elementów składowych aż do finalnego montażu-wzdłuż wszystkich stanowisk ciągu technologicznego do wdrożenia technologii produkcji GRAND VERTICAL PARKING.Oferta powinna zawierać informacje o realizacji zamówienia przez Oferenta wraz z procedurą uzyskanie świadectwa UDT.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup suwnic natorowych:2szt 10t + 2szt x5t wraz z dostawą i montażem.
Minimalne parametry techniczne suwnic natorowych:
1. SUWNICE NATOROWE 10T-2szt
- udźwig maksymalny-10000kg
- rozpiętość ok. 18000mm(wg projektu wykonawczego hali produkcyjnej)
- zasilanie :400V,50Hz
- sterowanie droga radiową + kaseta awaryjna z niezależnym przesuwem
- zasilanie suwnic przy użyciu szynoprzewodu
- na suwnicy zamontowany elektryczny wciągnik liniowy o udźwigu 10 000kg
- wysokość podnoszenia do 6500mm
- układ antykolizyjny pomiędzy oferowanymi suwnicami oraz suwnicą istniejącą
- długość toru 132000mm
2. SUWNICE NATOROWE 5t-2szt
- udźwig maksymalny- 5000kg
- rozpiętość ok.11000mm(wg projektu wykonawczego hali produkcyjnej)
- zasilanie: 400V, 50Hz
- sterowanie droga radiową, możliwość pracy suwnic w tandemie + kaseta awaryjna z niezależnym przesuwem
- zasilanie suwnic przy użyciu szynoprzewodu
- na suwnicy zamontowany elektryczny wciągnik liniowy o udźwigu 5000kg
- wysokość podnoszenia do 6500mm
- długość toru 24000mm

Kod CPV

42414210-6

Nazwa kodu CPV

Suwnice

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny pozwalający na dostępność części zamiennych do wciągnika i napędów suwnic z magazynu producenta w terminie do 24 h.

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Wykonawce przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.Oferta powinna zawierać informacje o realizacji zamówienia przez Oferenta wraz z procedurą uzyskanie świadectwa UDT.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Dostawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie wzystkich załączników do przedmiotowego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Wartość zamówienia netto (w PLN) - 80%,
2) Czas reakcji serwisu-20%


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

ad.1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

(C min : C n) x 100 x 80%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
Oferent określa cenę ryczałtową netto przedmiotu zamówienia

ad.2)Wartość punktowa kryterium czas reakcji serwisu będzie wyliczana według wzoru:
R = powyżej 48 godzin oferent uzyska 0 pkt,
R = za od 24 do 48 godzin oferent uzyska 10 pkt
R = za 25 i mniej godzin oferent uzyska 20 pkt
Czas reakcji serwisu należy podawać w pełnych godzinach.

2. Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + R

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia
R- wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: czas reakcji serwisu

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 1, 33-322 Korzenna, NIP: 734 000 09 42. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 1 niniejszej oferty.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 4/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
2. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GRAND Andrzej Grygiel

Adres

33-322 Korzenna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

+48 18 441 70 56

Fax

+48 18 5344900

NIP

7340000942

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Budowy Urządzeń Dźwigowych "ZBUD"Sp. zo.o.
ul.Żabieńska 6
33-200 Dąbrowa Tarnowska
data wpływu oferty:20.12.2018r.
cena netto: 322 600,00zł
Liczba wyświetleń: 373