Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wypalarki plazmowej CNC z głowicą 3D

Data publikacji: 13.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2018

Numer ogłoszenia

13385

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
-elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: biuro@grand200.pl, lub
-pocztą na adres: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna ( decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego),lub
-osobiście w siedzibie Zamawiającego (Korzenna 91,33-322 Korzenna) w godzinach od 7.00-15.00.
2. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz wszystkich załączników.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@grand200.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Bulanda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 18 441 70 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji Grand Vertical Parking w Firmie GRAND” w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,
Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup plazmowej wypalarki CNC z głowicą 3D do precyzyjnego wycinania profili z grubych blach stalowych wraz z dostawą, montażem i szkoleniem . Urządzenie będzie stanowiło element linii technologicznej służący do cięcia stalowych elementów konstrukcji takich jak grube blachy stalowe.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Korzenna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup plazmowej wypalarki CNC z głowicą 3D przeznaczonej do precyzyjnego wycinania profili z grubych blach stalowych wraz z dostawą, montażem i szkoleniem. Wypalarka stanowić będzie element ciągu technologicznego do wdrożenia technologii produkcji GRAND VERTICAL PARKING.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wypalarki plazmowej CNC z głownicą 3 D wraz z dostawą, montażem i szkoleniem. Minimalne parametry techniczne wypalarki plazmowej CNC z głowicą 3D:
- wymiary stołu roboczego min. 6000x2000 mm
-głowica 3D do cięcia kątowego i fazowania
- możliwość zamiennego palenia blachy palnikiem gazowym(tlenowym)i plazmowym
- agregat plazmowy minimum 300 amper w technologii HD
- możliwość trasowania przy pomocy palnika plazmowego także podczas cięcia palnikiem tlenowym
- przystawka do rur i profili o średnicy od 150mm do 600 mm wraz z oprogramowaniem dla technologów
- regulacja odległości palnika plazmowego przez pomiar natężenia łuku plazmowego z dokładnością regulacji odległości od blachy 0,1 mm
- podwójny układ antykolizyjny palnika plazmowego (elektryczny i mechaniczny)
- automatyczna konsola gazowa wraz z elektrozaworami proporcjonalnymi dla palników tlenowych
- automatyczna konsola gazowa wraz z elektrozaworami proporcjonalnymi dla palnika plazmowego
- niezależny układ jezdni od stołu roboczego
- stół odciągowy o wymiarach min.2100mm x 62000 mm
- sterowanie sekcjami stołu z poziomu CNC
- portal stalowy
- tory jezdne oparte na szynach kolejowych S49
- wskaźnik laserowy położenia palnika w osi X i Y
- system sterowania oparty na Windows 10
- panel dotykowy sterownika
- dwurdzeniowy procesor sterownika
- zdalna diagnoza sterownika, napędów i agregatu plazmowego przez internet
- harmonogram konserwacji maszyny na sterowniku maszyny
- niezależny wybór kompensacji cięcia dla konturu zewnętrznego, otworów oraz małych otworów
- oprogramowanie technologiczne do projektowania rozkrojów
- układ wentylacji stołu roboczego

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , który posiadają wiedze i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym doświadczenie w produkcji i sprzedaży wypalarek plazmowych CNC- min.5 lat .Warunek ten zostanie uznany za spełniony po przedstawieniu stosownych referencji.
2. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w sprzedaży maszyn z głowicami plazmowymi 3D . Warunek ten zostanie uznany za spełniony po przedstawieniu min.10 referencji potwierdzających sprzedaży maszyn z głowicami plazmowymi 3D.

Dodatkowe warunki

1. Złożona oferta wiąże Wykonawce przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Dostawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie wzystkich załączników do przedmiotowego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Wartość zamówienia netto (w PLN) - 80%,
2) Okres gwarancji przedmiotu zamówienia, przy czym wymagany minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy– 10%
3) Czas reakcji serwisu-10%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

(C min : C n) x 100 x 80%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
Oferent określa cenę ryczałtową netto przedmiotu zamówienia

Ad.2) Wartość punktowa kryterium okres gwarancji przedmiotu zamówienia będzie wyliczana według wzoru:
T = do 12 miesięcy gwarancji oferent uzyska 0 pkt,
T = za od 13 do 24 miesięcy gwarancji oferent uzyska 5 pkt
T = za 25 i więcej miesięcy gwarancji oferent uzyska 10 pkt
Okres gwarancji należy podawać w pełnych miesiącach. Brak zaoferowania okresu gwarancji minimum 12 miesięcy lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Ad.3) Wartość punktowa kryterium czas reakcji serwisu będzie wyliczana według wzoru:
R=powyżej 48 godzin oferent uzyska 0 pkt
R=za od 24 do 48 godzin oferent uzyska 5 pkt
R=za 23 i mniej godzin oferent uzyska 10 pkt

2. Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + T + R

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia,
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: okres gwarancji
R- wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: czas reakcji serwisu

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 1, 33-322 Korzenna, NIP: 734 000 09 42. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 1 niniejszej oferty.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 2/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
2. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GRAND Andrzej Grygiel

Adres

33-322 Korzenna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

+48 18 441 70 56

Fax

+48 18 5344900

NIP

7340000942

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ECKERT A.S. Sp. zo.o.
ul.Pawicka 4a, 59-220 Legnica
Cena: 560 000,00zł netto
Liczba wyświetleń: 452