Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcynej i rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne

Data publikacji: 13.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2018

Numer ogłoszenia

13368

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać:
- elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: biuro@grand200.pl, lub
- pocztą na adres: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego),lub
- osobiście w siedzibie Zamawiającego (Korzenna 91,33-322 Korzenna) w godzinach od 7.00-15.00.
1. Składający ofertę są zobowiązani do zapoznania się z treścią dokumentacji oraz wszystkich załączników do zapytania ofertowego. Załączony do postępowania szkic sytuacyjny jest tylko poglądowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@grand200.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Bulanda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 18 441 70 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji Grand Vertical Parking w Firmie GRAND” w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,

Zamawiający zaprasza do składania ofert na :
1. Budowę hali produkcyjnej P1
2. Rozbudowę istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne PM1

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Korzenna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej P1 oraz rozbudowa istniejącej hali magazynowej PM1 wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne dla wdrożenia technologii produkcji GRAND VERTICAL PARKING w firmie GRAND.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Budowa hali produkcyjnej P1
Projekt zakłada budowę nowej hali produkcyjnej P1, w której realizowany będzie proces obróbki ubytkowej oraz spawania. Zakres robót obejmuje budowę hali przemysłowej o powierzchni zabudowy ok.1700 m2 połączonej z istniejącymi obiektami. Obiekt hali nie obejmuje powierzchni administracyjnych, biurowych oraz magazynowych (w zakresie wyrobów gotowych). Hala wykonana będzie z płyty warstwowej na konstrukcji stalowo-żelbetowej, obudowana płytami warstwowymi. W hali zamontowane zostaną planowane do zakupu w projekcie maszyny/urządzenia. Rozmiar hali uwzględnia niezbędną ilość miejsca do obsługi nowej technologii, a konstrukcja dachu będzie przystosowana do zainstalowania paneli fotowoltaicznych. Budynek wyposażony zostanie w instalacje: elektryczne, wentylacji mechanicznej, ogrzewania i wodno-kanalizacyjną oraz 2 suwnice natorowe o udźwigu 10t.
2. Rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne PM1.
Proces montażu końcowego i malowania w rozbudowanej hali PM1 ( rozbudowa o ok.430m2+ adaptacja istniejącej hali o pow. ok.310m2). Rozbudowa hali produkcyjnej PM1 nie obejmuje powierzchni socjalnych, administracyjnych, biurowych oraz magazynowych (w zakresie wyrobów gotowych). Hala wykonana z płyty warstwowej na konstrukcji stalowo-żelbetowej obudowana płytami warstwowymi. W hali zamontowane zostaną planowane do zakupu w projekcie 2 suwnice natorowe o udźwigu 5 t, stanowisko malarskie, spawalnicze do spawania manualnego obudów szaf sterowniczych i elektronicznych oraz wykrawarka młoteczkowa CNC. Ponadto dla zachowania ciągłości produkcji niezbędna jest budowa dróg, placów transportu technologicznego oraz zadaszenia placu międzyoperacyjnego. Transport elementów pomiędzy halami wymaga zbudowania dróg transportu technologicznego i zadaszenia powierzchni ok.830m2. Rozmiar hali uwzględnia niezbędną ilość miejsca do obsługi nowej technologii. Budynek wyposażony zostanie w instalacje: elektryczne, wentylacji mechanicznej, ogrzewania i wodno-kanalizacyjną oraz 2 suwnice natorowe o udźwigu 5t. Wymiary hali zapewnią prowadzenie działalności związanej z montażem.
Ogólne dane budynków:
1. Hala Produkcyjna P1
- Powierzchnia zabudowy: 1703,28 m²
- Powierzchnia użytkowa: 1653,36 m²
- Kubatura: 14477,88 m3
- Kategoria zagrożenia ludzi: PM
- Wysokość budynku:10,17 m
2. Rozbudowa hali magazynowej PM1:
- Powierzchnia zabudowy: 431,54 m²
- Powierzchnia użytkowa: 422,21 m²m²
- Kubatura: 3452,32 m3
- Kategoria zagrożenia ludzi:PM
- Wysokość budynku: 8,55 m

Wyciąg z projektu budowlanego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ze względu na ograniczenia techniczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (ograniczenie wielkości załączników do zapytania ofertowego) niemożliwe jest dołączenie w całości skanu projektu budowlanego. Udostępnienie pełnej dokumentacji budowlanej w wersji papierowej lub elektronicznej będzie możliwe po podpisaniu umowy o poufności i przesłaniu skanu na adres Zamawiającego. Chęć otrzymania pełnej dokumentacji budowlanej prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 18 4417056 oraz mailowo: biuro@grand200.pl
Umowa o poufności stanowi załącznik nr 8

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę hali produkcyjnej P1 oraz rozbudowę istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne PM1.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych – w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy.
2) zakończenie robót – do dnia 30.06.2019r., potwierdzone końcowym protokołem odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
i) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
j) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
l) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
m) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
n) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
o) w przypadku braku dostępności materiałów budowlanych lub wydłużonym czasie oczekiwania, ze względu na sytuację rynkową.

Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 robót budowlanych z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 i o wartości minimum 5 mln zł netto. Warunek zostanie uznany za spełniony po przedstawieniu referencji, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane prawidłowo, należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną, lub protokołów odbioru wraz z wykazem zrealizowanych usług, przedstawionym na wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca wykaże, że dysponuje:
Kierownikiem robót, posiadającym praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającym aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający uzna uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za równoważne, w szczególności, gdy zostały one wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiednie, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00zł. Warunek zostanie spełniony po przedstawieniu informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, którego część stanowi wykaz zrealizowanych usług i wykaz osób do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, Załącznik nr 5, będący kartą gwarancyjną, Załącznik nr 6 Wykaz robót oraz dokument potwierdzający zdolność finansową.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


Symbol
Kryterium oceny
Waga punktowa (0-100) pkt.
1
C
Wartość zamówienia netto (w PLN)
60 pkt
2
T
Okres gwarancji przedmiotu zamówienia
40 pkt

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Wartość zamówienia netto (w PLN) - 60%,
Okres gwarancji przedmiotu zamówienia – 40%, przy czym wymagany minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.


Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

(C min : C n) x 100 x 60%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium gwarancji będzie wyliczane według wzoru:

T = za od 36 do 47 miesięcy gwarancji oferent uzyska 0 pkt,
T = za od 48 do 59 miesięcy gwarancji oferent uzyska 20 pkt
T = za 60 i więcej miesięcy gwarancji oferent uzyska 40 pkt


Ad. 3) Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + T

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia,
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: okres gwarancji

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 1, 33-322 Korzenna, NIP: 734 000 09 42. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 1 niniejszej oferty.
1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 1/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
2. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
3. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GRAND Andrzej Grygiel

Adres

33-322 Korzenna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

+48 18 441 70 56

Fax

+48 18 5344900

NIP

7340000942

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Handlowa MIKULEC Andrzej Mikulec
Biała Niżna 504
33-330 Grybów
oferta z dnia 28.12.2018r.
cena: 5 480 000,00zł
Liczba wyświetleń: 564