Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji biologia/biochemika

Data publikacji: 08.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13253

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: FGG TECH INNOVATION NETWORK sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63; 00-116 Warszawa; adres do korespondencji : l. Rabindranatha Tagore 3/62 02-647 Warszawa
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie PDF lub JPG) na adres: e.leszczynska@avinwestor.com
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału przy podpisaniu umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.leszczynska@avinwestor.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Leszczyńska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji biologia/biochemika w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji biologa/biochemika
nr POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18 pn. „Opracowanie nowego leku w dziedzinie immunologii” (tytuł roboczy) w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zaangażowanie w zakresie zadań określonych w niniejszym przedmiocie zapytania realizowanych w oparciu o umowę zlecenie dla biologa/biochemika pn. „Opracowanie nowego leku w dziedzinie immunologii” (tytuł roboczy) w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Osoba zaangażowana na wskazanym wyżej stanowisku będzie bezpośrednio odpowiedzialna(-y) za przebieg całości projektu w tym szczególnie części medycznej projektu.
Główne zadania badawcze:
1. realizacja prac badawczych związanych z badaniami przedklinicznymi (poli)peptydów na modelach komórkowych i/lub zwierzętach.
2. planowanie i realizacja zadań związanych z badaniami biodostępności substancji czynnej
3. współpraca z jednostkami zewnętrznymi, szczególnie w zakresie realizacji badań toksykologicznych
4. udział w opracowaniu raportów cząstkowych z badań, raportu końcowego z badań oraz publikacji naukowych wyników badań.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotem Zamówienia będzie zawarcie umowy zlecenia na czas oznaczony 48 miesięcy, przy czym w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania. Rozpoczęcie umowy nastąpi po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie osoby legitymujące się następującą minimalną wiedzą i doświadczeniem:
1. Stopień lub tytuł naukowy, specjalizacja: biologia lub biochemia.
2. Znajomość tematyki badawczej odnoszącej się do wspierania farmakologicznego układu immunologicznego człowieka poparte doświadczeniem w badaniach.
3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone minimum 5 publikacjami w zakresie biologii człowieka, szczególnie układu immunologicznego, w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji naukowo-medycznej wyników badań naukowych.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia o posiadaniu wymaganego minimalnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania posiadania ww. minimalnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.
4. Zamówienie ma charakter warunkowy (zależne od przyznania dotacji na projekt)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu świadczenia usług. W takim przypadku łączna kwota za wykonane zlecenie będzie podlegała proporcjonalnej modyfikacji w oparciu o zaproponowaną cenę netto za miesiąc wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta, w tym data ważności oferty musi obowiązywać co najmniej do dnia 31.03.2019 r. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować formalnym odrzuceniem oferty.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
4. lista projektów finansowanych ze środków EFRR lub EFS w których oferent jest obecnie zaangażowany (do kiedy i wielkość etatu).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ofert za miesiąc wynagrodzenia
Cr - cena brutto w rozpatrywanej ofercie za miesiąc wynagrodzenia
100 – Waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

FGG TECH INNOVATION NETWORK sp. z o.o.

Adres

Adres l. Rabindranatha Tagore 3/62

02-647 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

7010375834

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Liczba wyświetleń: 32