Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ W CELU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI RETORTY PIECA DO AZOTOWANIA NA STANOWISKU SPAWALNICZYM.

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2019

Numer ogłoszenia

13238

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1)osobiście w siedzibie firmy: INTER-CASTOR
2)pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 66-600 Połupin, ul. Krośnieńska 5
3)pocztą elektroniczną na adres mailowy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@intercastor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Żdaniuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607835079

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nr 1 – DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY
Nr 2 - UKOSOWARKA DO BLACH
Nr 3 – ZWIJARKA DO BLACH 4-WALCOWA
Nr 4: WYCINARKA LASEROWA DO BLACH
Nr 5 – PRASA KRAWĘDZIOWA
Nr 6- ZAUTOMATYZOWANE STANOWISKO DO SPAWANIA
Nr 7 - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO PODŁĄCZENIA MASZYN
Prace niezbędne do wykonania i uruchomienia elementów zamówienia
Nr 8 - WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD MASZYNY
Prace niezbędne do wykonania i uruchomienia elementów zamówienia
Nr 9 - TRAWERSA ZE SSAWKAMI DO TRANSPORTU BLACH
Nr 10 - ŻURAW 6 m 2 T
Nr 11 - OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE 3D

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: krośnieński Miejscowość: Połupin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup MASZYN I URZĄDZEŃ W CELU DROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI RETORTY PIECA DO AZOTOWANIA NA STANOWISKU SPAWALNICZYM.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym nr 1.
Nr 1 – DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY
Defektoskop powinien posiadać poniższe właściwości:
- dwa niezależne markery (bramki),
- czas pracy baterii - min 20 godzin,
- komunikacja WiFi z komputerem,
- głowice skośne posiadają wkładki magnetyczne oraz zwilżające układy wodne,
- niezwykle trwałe obudowy głowic ze stali nierdzewnej lub mosiądzu,
- automatyczne oceny wielkości wad wg DAC i DGS (AVG, OWR),
- katalogi głowic, materiałów i nastawień defektoskopu,
- automatyczna podstawa czasu,
- łatwość obsługi,
- jasny ekran widoczny również w pełnym słońcu i pod dowolnym kątem.
Nr 2 - UKOSOWARKA DO BLACH
Ukosowarka powinna posiadać poniższe właściwości:
- ukosowanie blachy o grubości do 40 mm i wytrzymałości na rozciąganie Rm = 392 MPa ,
- prędkością ukosowania do 2,6 m/min,
- szerokość ukosowania do 12 mm,
-poziom hałasu nie powinien przekroczyć 70 dB,
-płynna regulacja kąta ukosowania,
-ukosowanie ścianek rur o średnicy od 100 mm,
Nr 3 – ZWIJARKA DO BLACH 4-WALCOWA
a. długość robocza min 3000 mm i nie więcej niż 4000 mm,
b. grubość gięcie właściwe do 10 mm, gięcie wstępne (podginanie) do 8mm
c. średnica walca górnego max 250 mm,
d. średnica walca dolnego max 230 mm,
e. średnica walca bocznego max 190 mm,
f. możliwość zwinięcia blachy (Re=235N/mm2) o grubości 8mm na średnicę wewnętrzną 750mm na pełnej długości roboczej
g. możliwość zwinięcia blachy (Re=235N/mm2) o grubości 4,5mm na średnicę wewnętrzną 275mm na pełnej długości roboczej
Nr 4: WYCINARKA LASEROWA DO BLACH
1. Wycinarka powinna być wyposażona w źródło laserowe typu Fiber o mocy 6 000 W charakteryzujący się następującymi właściwościami:
a. zakres przemieszczenia na głowicy tnące w pionie min 120 mm
b. prędkość pozycjonowania od 150 m/min,
2. Obszar pracy powinien zapewnić możliwość obróbki arkuszy blach o rozmiarach 2000x6000 mm, co odpowiadać powinno zakresom pracy osi X i Y maszyny.
3. Zakres przemieszczenia głowicy tnącej w pionie min 120 mm.
4. Dopuszczalne obciążenie palet roboczych min 2000 kg.
Nr 5 – PRASA KRAWĘDZIOWA
a. długość robocza stołu min 4000 mm,
b. nacisk maksymalny min 320 ton,
c. korpus maszyny zachowujący dużą sztywność,
d. kontrola odkształceń ramy za pomocą liniałów elektronicznych,
e. utwardzone tłoki cylindrów,
f. dokładność programowania pozycji stempla wynosi 0,01 mm ,
g. automatyczną kompensację ugięcia ram bocznych ,
Nr 6- ZAUTOMATYZOWANE STANOWISKO DO SPAWANIA
a. Przejezdny słupowy wysięgnik o zakresie roboczym 3x3 wraz z osprzętem do spawania metodą MIG/MAG :
- kolumna o zakresie roboczym w pionie i poziomie 3m
- mechanizm podnoszenia wysięgnika z silnikiem prądu zmiennego, sterowanym falownikiem
-prowadnice liniowe z łożyskami wzdłużnymi dla przesuwu pionowego i poziomego wózka z wysięgnikiem
- wyłączniki krańcowe ograniczające położenie górne/dolne ramienia
-układ zabezpieczający przed niekontrolowanym opadnięciem ramienia
-łańcuch kablowy w zakresie pionowego ruchu wysięgnika
-obrót kolumny na łożysku pierścieniowym
-mechaniczna, ręczna blokada obrotu kolumny
Nr 7 - TRAWERSA ZE SSAWKAMI DO TRANSPORTU BLACH
-udźwig-min 2000 kg,
-masa własna do 400 kg,
-max rozmiar podnoszonych blach -2000x6000mm,
- min rozmiar podnoszonych blach -1000x1000mm,
Nr 8 - ŻURAW 6 m 2 T
Żuraw powinna posiadać poniższe właściwości:
-udźwig-min 2000 kg,
-kąt obrotu 360°,
-max dopuszczalna prędkość wysięgnika do 16 m/min,
-wysokość całkowita do 4500 mm,
-elektryczny napęd obrotu ze sprzęgłem poślizgowym,
-prędkość podnoszenia do 4,5 m/min,
-wyłączniki krańcowe określające górna i dolne położenie haka,
-wyłącznik krańcowy jazdy wózka.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nr 1 - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO PODŁĄCZENIA MASZYN
Prace niezbędne do wykonania i uruchomienia elementów zamówienia
Nr 2 - WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD MASZYNY
Prace niezbędne do wykonania i uruchomienia elementów zamówienia
Nr 3 - OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE 3D
Oferta powinna zawierać:
a. Trzy kompletne stanowiska wspomagające projektowanie 3D, w skład których wejdą:
-licencje na oprogramowanie SolidWorks lub podobne-3 sztuki,
- trzy stanowiska komputerowe dedykowane do pracy z tym oprogramowaniem (2 stacjonarne i 1 mobilne).

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia): 30.09.2019 godz. 12.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a. lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówienia (listy referencyjne, protokoły odbiorów, co najmniej 3 realizacje).
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a. lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówienia (listy referencyjne, protokoły odbiorów, co najmniej 3 realizacje).
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a. lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówienia (listy referencyjne, protokoły odbiorów, co najmniej 3 realizacje).
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a. lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówienia (listy referencyjne, protokoły odbiorów, co najmniej 3 realizacje).
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a. lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówienia (listy referencyjne, protokoły odbiorów, co najmniej 3 realizacje).
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Akceptacja warunków płatności:
- zaliczka 30%
- dostawa urządzenia (maszyny) 60%
- uruchomienie i podpisanie protokołu odbioru 10%

Dodatkowe warunki

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Jeżeli oferta zostanie przygotowana w języku innym niż polski, oferent/dostawca winien przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego (w tym możliwość zmiany maksymalnego terminu realizacji zamówienia, zmiana terminu płatności), w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
4) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej gdy jego oferta zostanie w wybrana.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
3. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN(podana w PLN lub walucie obcej*) będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
x 100 x
Cr
C min — cena minimalna w zbiorze
C r — cena oferty rozpatrywanej
A n — liczba punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja na maszynę będą przyznawane wg następującej formuły:
Gwarancja poniżej 12 miesięcy —0 pkt.
Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 23 miesięcy włącznie — 5 pkt.
Gwarancja powyżej 23 miesięcy — 10 pkt.

Punkty z oceny kryterium a) — b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
W przypadku, gdy rozpatrywane oferty otrzymają taką samą liczbę punktów (jako sumę punktów ze wszystkich kryteriów), zastosowanie będzie miało kryterium rozstrzygające. Wybrana zostanie oferta korzystniejsza pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, tj. mniejsze zużycie energii.

Zamawiający upubliczni wynik postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PPUH Inter Castor sp. z o.o.

Adres

ul. Krośnieńska 5

66-600 Połupin

lubuskie , krośnieński

Numer telefonu

0048683835112

Fax

0048683835512

NIP

9260000823

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N43/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

w dniu 09.01.2019r. o godz. 09:00 dokonał otwarcia oraz oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono:

Oferta firmy RYWAL-RHC Sp. z o.o., 04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180, NIP: 951-19-98-317, która wpłynęła 07.01.2019r. godz. 11:03 – e-mail,


spełniła wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została poddana ocenie wg kryteriów wyboru oferty;

W związku z powyższym, ocenie poddano oferty na urządzenia, dostarczone przez powyższą firmę.

W wyniku oceny, ofercie złożonej przez firmę- RYWAL-RHC Sp. z o.o., 04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180, NIP: 951-19-98-317

1. Cena łączna:

C = 4.979.685,00 PLN/ 4.979.685,00 PLN * 90pkt =
90pkt;

2. Gwarancja:

G = 12 m-cy/12m-cy* 5 pkt = 5 pkt
Ze względu na zróżnicowany okres gwarancji został przyjęty najniższy okres gwarancji za który firma otrzymuje 5 pkt

3. Łączna liczba punktów:
P = (C*90%) + (G*10%) = 90+5=95pkt

Mając na uwadze podstawowe kryteria oceny oraz poprawność formalną oferty, Zespół zdecydował o wyborze RYWAL-RHC Sp. z o.o., 04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180, NIP: 951-19-98-317 na dostawcę urządzeń wymienionych w zapytaniu ofertowym.

W związku z powyższym postępowanie ofertowe na zakup „Maszyn i urządzeń w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji retorty pieca do azotowania na stanowisku spawalniczym”

Postępowanie ofertowe rozstrzygnięte.
Liczba wyświetleń: 453