Strona główna
Logo unii europejskiej

10/2018/NCBR Ekspert ds. mechaniki/diagnostyki pojazdów samochodowych

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

13237

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być dostarczona na jeden z poniższych sposobów:
• osobiście do siedziby firmy
• za pośrednictwem poczty/kuriera
• za pośrednictwem poczty elektronicznej
w terminie nie późniejszym niż 14.12.2018 roku do godz. 00:00.

3. Na kompletną ofertę składa się:
a. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
b. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@prosperitaconsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wiekiera

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533381108

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stanowisko: Ekspert ds. mechaniki/diagnostyki pojazdów samochodowych

Opis stanowiska: Udział w pracach badawczych w zakresie całościowej koncepcji tworzonego rozwiązania oraz możliwych do przebadania parametrów pracy pojazdów samochodowych oraz wsparcie w ich klasyfikacji. Weryfikacja wyników osiąganych przez algorytmy w kontekście procesu uczenia się sztucznej inteligencji i prawidłowości wnioskowania w zakresie możliwości wystąpienia określonych typów awarii.
Szacunkowa liczba godzin w projekcie: 900

Szacowany termin wykonania zamówienia 01.04.2019 do 31.07.2021 (28 miesięcy)

Rozpoczęcia prac związane jest z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu badawczego, dlatego dopuszcza się późniejsze rozpoczęcie prac.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Eksperta ds. mechaniki/diagnostyki pojazdów samochodowychw projekcie dofinansowanym z działania 1.1.1. POIR „System Predykcji Awarii i Kontroli Ciągłości Działania Pojazdów Samochodowych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Eksperta ds. mechaniki/diagnostyki pojazdów samochodowychw projekcie dofinansowanym z działania 1.1.1. POIR „System Predykcji Awarii i Kontroli Ciągłości Działania Pojazdów Samochodowych”.

Stanowisko: Ekspert ds. mechaniki/diagnostyki pojazdów samochodowych

Opis stanowiska: Udział w pracach badawczych w zakresie całościowej koncepcji tworzonego rozwiązania oraz możliwych do przebadania parametrów pracy pojazdów samochodowych oraz wsparcie w ich klasyfikacji. Weryfikacja wyników osiąganych przez algorytmy w kontekście procesu uczenia się sztucznej inteligencji i prawidłowości wnioskowania w zakresie możliwości wystąpienia określonych typów awarii.
Szacunkowa liczba godzin w projekcie: 900

Szacowany termin wykonania zamówienia 01.04.2019 do 31.07.2021 (28 miesięcy)

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Szacowany termin wykonania zamówienia 01.04.2019 do 31.07.2021 (28 miesięcy)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do objęcia stanowiska

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Warunki zmiany umowy

Prace realizowane w ramach zamówienia stanowią integralną cześć projektu badawczego obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe a co za tym idzie charakteryzują się dużym stopniem niepewności.
Dlatego też zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wynikającej z przyczyn badawczych uzasadniającej wprowadzenia takich zmian. W szczególności możliwe będzie:
- wydłużenie okresu realizacji zlecenia – jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (C) waga: 100 pkt.

Ocenie będzie podlegała zadeklarowana w ramach oferty stawka godzinowa brutto (kwota brutto uwzględniająca wszystkie opłaty (ZUS, podatki) oprócz vat)

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny brutto najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.

Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto.
Podana szacunkowa liczba godzin w miesiącu jest zobowiązaniem Wykonawcy do zagwarantowania dostępności w podanym wymiarze czasu. Zamawiający wskazywał będzie w trakcie realizacji projektu wymaganą liczbę godzin do zrealizowania w danym miesiącu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać Oferenci, którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Prosperita Sp. z o.o.

Adres

Mickiewicza 21

40-085 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

533381108

NIP

6342740878

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 89