Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług montera

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

13230

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Intema Sp. z o.o., ul. Siennicka 25a, 80-758 Gdańsk,
w terminie do 14.12.2018 r, w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie ”Świadczenie usług montera, nr sprawy 01/12/2018/U/POIR”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej mailem na adres biuro@intema.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@intema.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irmina Tomaszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603618033

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług montera. Szczegóły dostępne są w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie dla prowadzonego projektu usług montera na podstawie umowy zlecenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług montera na podstawie umowy zlecenia.

Wymagania:
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
- minimum stopień inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika lub pokrewnym
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych
- umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i podstawowych elektronarzędzi
- mile widziana znajomość programu Autodesk Inventor lub SolidWorks
- doświadczenie na podobnym stanowisku

Rolą montera będzie montaż i testy budowanych mechanizmów, wykonywanie modeli do badań.

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Harmonogram realizacji zamówienia

Zaangażowanie wybranej osoby w niniejszy projekt to:
Etap 1: 72 roboczogodziny w miesiącu do 31.12.2018.
Etap 2: 160 roboczogodzin w miesiącu od 01.01.2019 do 31.03.2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagania:
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
- minimum stopień inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn, mechatronika lub pokrewnym
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych
- umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i podstawowych elektronarzędzi
- mile widziana znajomość programu Autodesk Inventor lub SolidWorks
- doświadczenie na podobnym stanowisku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z formularzem oferty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:
a. CV
b. Spis przynajmniej 3 przykładów wykonanych urządzeń związanych z automatyzacją procesów (wraz ze zdjęciem oraz krótką charakterystyką)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym – wybierze ofertę z najniższą ceną za całość zamówienia.

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P=(Cn x 100)/Cb

P – otrzymane punkty
Cn – łączna wartość brutto za całość zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – łączna wartość brutto za całość zamówienia badanej Oferty
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Intema Sp. z o.o.

Adres

ul. Siennicka 25a

80-758 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

603618033

NIP

5833210184

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18

Inne źródła finansowania

Tytuł projektu: "Stworzenie w pełni automatycznego urządzenia do przygotowywania próbek suchej kropli matrycy."

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mateusz Kożykowski, Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 2018-12-13
Cena: 158112,00 zł
Liczba wyświetleń: 70