Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1.6/POIR/2018 na wykonanie prac B+R w projekcie badawczym na stanowisku Starszy specjalista ds. machine learning / Senior Research Scientis.

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

13222

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym.
2. Termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.
3. Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego oraz skanu życiorysu na następujący adres poczty elektronicznej: anna.jozwik@synerise.com oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 do godz. 23:59:59.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.jozwik@synerise.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Jóźwik, telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku godz. 09.00-17.00 lub drogą elektroniczną

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 791 051 115

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie jest realizowane w trybie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020” w związku z zamiarem złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Zunifikowany system wielofunkcyjnego modelowania behawioralnego klientów na podstawie danych o interakcjach, przy użyciu hipergrafowych algorytmów sztucznej inteligencji” (zwanego dalej Projektem) w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego dalej NCBiR) nr 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka”, dofinansowanym w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zamówienie ma charakter warunkowy i będzie realizowane wyłącznie w przypadku zakwalifikowania Projektu do dofinansowania, podpisania przez Zamawiającego umowy z NCBiR oraz otrzymania dofinansowania we wnioskowanej kwocie na Projekt.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z zamiarem złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, celem zamówienia jest przeprowadzenie prac B+R, prowadzących do opracowania zunifikowanego systemu wielofunkcyjnego modelowania behawioralnego klientów na podstawie danych o interakcjach, przy użyciu hipergrafowych algorytmów sztucznej inteligencji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych w projekcie badawczym na stanowisku Starszy specjalista ds. machine learning / Senior Research Scientis.

Zakres zamówienia obejmuje czynny udział w wykonywaniu następujących prac w ramach umowy zlecenie w celu realizacji Projektu:
a. Prowadzenie prac nad opracowaniem algorytmów bazujących na machine learning, sztucznej inteligencji,
b. Budowa zaawansowanych modeli analitycznych,
c. Monitorowanie i dostosowywanie działających modeli do zmieniających się warunków,
d. Współpraca z zespołem programistycznym przy wdrażaniu tworzonych rozwiązań.

Z uwagi na konieczność ochrony know-how planowanego do realizacji projektu Synerise S.A., zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony oraz zostanie uzupełniony na zapytanie potencjalnego wykonawcy, po zobowiązaniu się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie 1 dnia od przesłanego zapytania.

Łączne prognozowane zaangażowanie wykonawcy w ramach umowy zlecenie nie przekroczy: 168h/ miesięcznie.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

01.06.2019 - 31.12.2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że:
a. posiada wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdolność do opracowania metodologii prac badawczych,
b. posiada min. 5 lat doświadczenia w pracy w obszarze analizy danych i badań z zakresu rozwoju sztucznej inteligencji,
c. posiada wykształcenie wyższe na poziomie min. doktora nauk technicznych - matematyczne lub informatyczne,
d. posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektów badawczo-rozwojowych,
e. jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich działań zawodowych, włącznie z niniejszym zamówieniem nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z formularzem ofertowym oraz dołączonego życiorysu.
3. Sposób oceny warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
2. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z zawartej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, nieprowadzących do zmiany charakteru umowy, z powodu:
• wystąpienia konieczności wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie
wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie
zawarcia umowy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych, mających wpływ na realizację Projektu.
3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z umowy względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym.
2. Termin ważności oferty powinien wynosić 30 dni.
3. Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego oraz skanu życiorysu na następujący adres poczty elektronicznej: anna.jozwik@synerise.com oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 do godz. 23:59:59.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Stawka netto (waga 100%).

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg
następującego wzoru:

Liczba punktów = (najniższa oferowana stawka netto / oferowana stawka
netto w badanej ofercie) x 100

Wybór oferty
1. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
3. Zamawiający podpisze z wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę warunkową, która będzie realizowana wyłącznie w przypadku zakwalifikowania Projektu do dofinansowania, podpisania przez Zamawiającego umowy z NCBiR oraz otrzymania dofinansowania we wnioskowanej kwocie na Projekt.
4. W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy warunkowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
5. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
5. prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SYNERISE Spółka Akcyjna

Adres

ul. Podole 60/3.30

30-394 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6793093292

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Liczba wyświetleń: 120