Strona główna
Logo unii europejskiej

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego”

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2018

Numer ogłoszenia

13213

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można składać:
drogą mailową na adres: star.projekt.innowacje@gmail.com, do dnia 17 grudnia do godz. 12:00, w tytule wpisując: Oferta na realizację zamówienia dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego”. Wśród przesłanych dokumentów musi znaleźć się skan podpisanego formularza oferty i oświadczeń przez osoby do tego uprawnione. Liczy się data otrzymania dokumentów na skrzynkę mailową Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
6. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez potencjalnego Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
10. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
11. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze.
12. Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.star-projekt.com/). Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny brutto złożonej oferty.
13. Oferta zostaje odrzucona w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane. Wszystkie strony oferty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail podany w p. 6.
2. Oferta musi zawierać:
a. Pieczątkę firmową;
b. Datę sporządzenia oferty;
c. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
d. Osobę do kontaktu w sprawie oferty;
e. Cenę netto za całość zamówienia, ceny poszczególnych elementów składowych oferty oraz parametry wynikające z przyjętych kryteriów (jeśli dotyczy);
f. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym;
g. Czytelny podpis oferenta (każda strona).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

star.projekt.innowacje@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Guzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

728322303

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego, przeznaczonego do wylęgu drobiu w gospodarstwach indywidualnych nie nastawionych na masową produkcję drobiu (na potrzeby własne gospodarstwa).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego, przeznaczonego do wylęgu drobiu w gospodarstwach indywidualnych nie nastawionych na masową produkcję drobiu (na potrzeby własne gospodarstwa). Inkubator oprócz podstawowych funkcji, takich jak pomiar i regulacja temperatury oraz wewnętrzny obieg powietrza, będzie się wyróżniał następującymi funkcjami:
• Pomiar wilgotności i regulacja wilgotności zintegrowana z funkcją ogrzewania
• Oddzielenie komory inkubacyjnej od bezpośredniego wpływu elementu grzejnego - Wymuszony wewnętrzny obieg powietrza kanałami rozprowadzającymi
• Zautomatyzowane wietrzenie komory inkubacyjnej
• Zautomatyzowane obracanie jaj (+-40 stopni)
• Alarmy temperatury i wilgotności (za niska, za wysoka)
• Programowany cykl inkubacji - licznik dni, informacje o terminach prześwietlania jaj.
Spośród powyższych cech należy podkreślić cechy unikalne, niedostępne w innych urządzeniach na rynku (spoza segmentu urządzeń przemysłowych przeznaczonych dla ferm drobiu):
1. Redundancja czujników pomiarowych - awaria jednego z czujników nie wpływa na możliwość dokończenia procesu inkubacji.
2. Zautomatyzowane wietrzenie komory inkubacyjnej - symuluje naturalne warunki inkubacji
3. Zintegrowana regulacja wilgotności - większość urządzeń na rynku do regulacji wilgotności, o ile posiada taką funkcjonalność, potrzebuje zewnętrznego urządzenia.
4. Czujnik poziomu wody w układzie nawilżania - pozwala oszacować czas na jaki wystarczy zapas wody oraz generować alarm w przypadku jej bardzo niskiego stanu.
Zidentyfikowanie tych wymagań oraz sprawdzenie ich spełnienia jest jednym z elementów zakresu.

Przedsięwzięcie obejmie następujące etapy:
1. Opracowanie projektu zautomatyzowanego inkubatora do jaj ptactwa drobiowego, przeznaczonego do wylęgu drobiu w gospodarstwach indywidualnych nie nastawionych na masową produkcję drobiu (na potrzeby własne gospodarstwa).;
2. Wykonanie prototypu urządzenia przeznaczonego do testów laboratoryjnych zgodnych z 6 poziomem gotowości technologicznej według nomenklatury zgodnej z regulacjami EU (wczesny prototyp weryfikowany w warunkach laboratoryjnych);
3. Weryfikacja poprawności działania prototypu i wprowadzenie poprawek i modyfikacji do projektu na podstawie zaobserwowanych błędów i braków;
4. Termin realizacji zamówienia: do 28 luty 2019 roku (dostarczenie ostatecznej wersji dokumentacji projektowanego rozwiązania).

Opracowanie powstałe na koniec każdego etapu pracy będzie podlegało akceptacji Zamawiającego. Szczegółowe informację dotyczące zamówienia zostały określone w załączniku nr 4.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji opisanych prac badawczo-rozwojowych to 28 lutego 2019 roku. Data ta wyznacza termin przekazania Zamawiającemu wyników przeprowadzonych prac B+R zrealizowanych przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawcami mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące
w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, do których zaliczamy m.in.:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e. Polską Akademię Umiejętności,
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania
i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).
Weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Przedstawienia oferty gwarantującej kompleksową realizację zamówienia stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
3. Posiadania odpowiedniego potencjału badawczego, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
4. Posiadania odpowiednich warunków technicznych, ekonomicznych i finansowych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawca z udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Posiada odpowiedni potencjał badawczy, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Potencjał techniczny

Posiada odpowiednie warunki techniczne umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiada odpowiednią, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiada odpowiednie warunki ekonomiczne i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w ramach postępowania ofertowego zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, również skutkuje wykluczeniem Wykonawca z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia.
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 4 – Szczegółowa Specyfikacja Zakresu Zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium:
cena brutto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100% .
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
- Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) według następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
W/w kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

STAR-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

728322303

NIP

5542947388

Numer naboru

RPKP.01.02.01-IZ.00-04-001/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kolegium Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Data wpłynięcia: 17.12.2018 r. (godzina 10:43), cena netto: 100 000,00 zł. cena brutto: 123 000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 110