Strona główna
Logo unii europejskiej

Synteza API wg zleceń Zamawiającego w projekcie. „Opracowanie nowego leku w dziedzinie immunologii” (tytuł roboczy)

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13202

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

odpowiedzi na pytania oferenta.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: FGG TECH INNOVATION NETWORK sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63; 00-116 Warszawa; adres do korespondencji : l. Rabindranatha Tagore 3/62 02-647 Warszawa
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie PDF lub JPG) na adres: e.leszczynska@avinwestor.pl
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału przy podpisaniu umowy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.leszczynska@avinwestor.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Leszczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690530838

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na wytworzenie substancji czynnej do badań przedklinicznych i klinicznych zgodnie z GMP w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na syntezę związku )API) do badań przedklinicznych i klinicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Opracowanie ścieżki produkcji
2. izolacja i oczyszczanie związku czynnego (API) w ilości niezbędnej do przeprowadzania badań przedklinicznych.
Specyfikacja substancji czynnej oraz przewidywane dawki są udostępnione w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu deklaracji o zachowaniu poufności.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

pkt. 1 - 9 miesięcy
pkt. 2 - w szarżach wg zamówień - 3 miesiące od zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w przygotowaniu substancji czynnych (API) do badań klinicznych
Znajomość procedur GMP, poparta praktyką (minimum 2 opracowania)

Potencjał techniczny

Laboratorium/ zakład produkcyjny w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów GMP.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotycz

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.
4. zamówienie ma charakter warunkowy (tj po przyznaniu dofinansowania)

Warunki zmiany umowy

1. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości substancji czynnej lub zmiany harmonogramu dostaw. W takim przypadku łączna kwota za wykonane zlecenie będzie podlegała proporcjonalnej modyfikacji w oparciu o zaproponowaną cenę netto za miesiąc wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta, w tym data ważności oferty musi obowiązywać co najmniej do dnia 14.03.2019 r. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować formalnym odrzuceniem oferty.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert liczona jako cena za przygotowanie procesu syntezy + cena za dawkę x 150 szt.
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie za przygotowanie procesu syntezy + cena za dawkę x 150 szt.
100 – Waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

FGG TECH INNOVATION NETWORK sp. z o.o.

Adres

Adres l. Rabindranatha Tagore 3/62

02-647 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

7010375834

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Liczba wyświetleń: 79