Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/12/2018 dotyczące zatrudnienia pracownika na zlecenie na stanowisko specjalisty agrometeorologa

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13195

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2018 włącznie;
b) Ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym) na adres: bartosz.buszke@wasat.pl;
c) Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Bartosz Buszke, tel.: 600 253 700, e-mail: bartosz.buszke@wasat.pl.

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartosz.buszke@wasat.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Buszke

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600253700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko specjalisty agrometeorologa w formie umowy zlecenia w ramach projektu, którego rezultatem ma być opracowanie satelitarnego serwisu wspomagającego precyzyjne zabiegi agrotechniczne.

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku:
• udział w tworzeniu algorytmów obliczających i różnicujących przestrzennie dawki nawozów i innych rolniczych środków produkcji, uwzględniających specyfikę gatunków upraw i czynniki środowiskowe;
• udział w pracach związanych z modelowaniem danych teledetekcyjnych na potrzeby określania dawek środków produkcji w rolnictwie przy uwzględnieniu warunków pogodowych oraz innych czynników środowiskowych;
• udział w tworzeniu, opartych na danych teledetekcyjnych, algorytmów szacowania wielkość biomasy i prognozowania plonu;
• udział w walidacji i ocenie teledetekcyjnych danych zbieranych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych;
• uczestnictwo w ocenie skuteczności wypracowanych algorytmów różnicujących dawki środków produkcji na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zamawiający planuje złożenie w naborze nr POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18 wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego, którego rezultatem ma być opracowanie satelitarnego serwisu wspomagającego precyzyjne zabiegi agrotechniczne. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na realizację prac badawczych i zadań na stanowisku specjalisty agrometeorologa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko specjalisty agrometeorologa w formie umowy zlecenia w ramach projektu, którego rezultatem ma być opracowanie satelitarnego serwisu wspomagającego precyzyjne zabiegi agrotechniczne.

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku:
• udział w tworzeniu algorytmów obliczających i różnicujących przestrzennie dawki nawozów i innych rolniczych środków produkcji, uwzględniających specyfikę gatunków upraw i czynniki środowiskowe;
• udział w pracach związanych z modelowaniem danych teledetekcyjnych na potrzeby określania dawek środków produkcji w rolnictwie przy uwzględnieniu warunków pogodowych oraz innych czynników środowiskowych;
• udział w tworzeniu, opartych na danych teledetekcyjnych, algorytmów szacowania wielkość biomasy i prognozowania plonu;
• udział w walidacji i ocenie teledetekcyjnych danych zbieranych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych;
• uczestnictwo w ocenie skuteczności wypracowanych algorytmów różnicujących dawki środków produkcji na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.

Zaangażowanie na rzecz projektu: średnio 24 godziny miesięcznie.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia: od II kw. 2019 r. do III kw. 2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Kryterium oceny ofert:
Cena brutto (stawka brutto za godzinę) - waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa stawka oferty brutto za godzinę wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Stawka brutto za godzinę wskazana w badanej ofercie

b) Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium wskazanym w pkt. a).
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wasat Sp. z o.o.

Adres

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

NIP

7010150242

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18
Liczba wyświetleń: 77