Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy w celu opracowania i dostarczenia filamentu w określonej specyfikacji

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13186

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:
UBOT Michał Melon
Ul. Pustynna 11b
30-440 Kraków
NIP 8361840990
Regon 362918743
lub w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: biuro@ubot3d.pl

1. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
2. Procedura nie przewiduje odwołania.
3. Po otrzymaniu ofert zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
4. Oferent musi złożyć ofertę na całość przedmiotu zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia. Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie konieczne koszty do wykonania zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, opisanego przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku podania kwoty oferty w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny ofert przelicza te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień ostatecznego terminu składania ofert wyznaczonego przez zamawiającego.
7. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu wywołanym zapytaniem ofertowym.
9. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 180 dni licząc od dnia upływu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.
12. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
14. Brak stawiennictwa wykonawcy w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem przypadków usprawiedliwionych może zostać potraktowany jako odstąpienie od zawarcia umowy, powodując tym samym ostateczne odrzucenie oferty wykonawcy.
15. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
16. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i w związku z tym nie będzie rościł prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie z tego tytułu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ubot3d.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Filip Ludwikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 202 355

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie i dostarczenie materiału (filamentu) o podanej specyfikacji (po 100 kg próbka dla każdej średnicy):

Średnica filamentu: 4-6 mm
Gęstość: 1,24 g/cm
Temperatura druku: 220°C
Temperatura ugięcia pod naciskiem 0,45 MPa: 54,5°C (metoda badania ASTM D648)
Naprężenia rozciągające 110 MPa (metoda badania ASTM D882)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Firma Ubot Michał Melon ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 4 konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r. ubiegając się o jego współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedmiotowej usługi dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.

Celem zamówienia jest realizacji części badań przemysłowych w projekcie badawczo-rozwojowym mającym na celu opracowanie nowej drukarki 3D w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej, szybkiej, przemysłowej drukarki 3D opartej o autorską technologię druku FPD (Fast Plastic Deposit)”.

Przedmiot zamówienia

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie i dostarczenie materiału (filamentu) o podanej specyfikacji (po 100 kg próbka dla każdej średnicy):

Średnica filamentu: 4-6 mm
Gęstość: 1,24 g/cm
Temperatura druku: 220°C
Temperatura ugięcia pod naciskiem 0,45 MPa: 54,5°C (metoda badania ASTM D648)
Naprężenia rozciągające 110 MPa (metoda badania ASTM D882)

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia to 01.09.2019-30.11.2019 r. Termin ten może ulec zmianie. Wykonawca w treści oferty może zadeklarować krótszy termin wykonania zamówienia, przy czym musi być on podany w pełnych miesiącach. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem przyznania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania na realizację projektu wskazanego w opisie celu realizacji zamówienia. Planowany termin realizacji prac badawczych objętych zapytaniem to okres od 01.09.2019-30.11.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 3 realizacje polegające na wytworzeniu na zamówienie filamentów o tolerancji co najmniej +/-0,05mm

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy (w treści oferty) według zasady TAK/NIE (spełnia/nie spełnia). Wykonawcy nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku przez Wykonawcę.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia zawartego w złożonej ofercie według zasady TAK/NIE (spełnia/nie spełnia) oraz listy najważniejszych zasobów technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z ich specyfikacją. Wykonawcy nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent posiada co najmniej 2 pracowników dysponujących wykształceniem technicznym i doświadczeniem w opracowywaniu co najmniej 3 filamentów w różnych specyfikacjach w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy (w treści oferty) oraz CV pracowników dołączonych do oferty w formie załącznika według zasady TAK/NIE (spełnia/nie spełnia). Wykonawcy nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

W wyniku postępowania ofertowego z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa warunkowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,
3) w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, istnieje możliwość realizacji zamówienia z odstępstwami od złożonej oferty pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:
• przedmiotowe zmiany nie wpłyną negatywnie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia i ostateczne parametry dostarczonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, które pozostaną nie niższe niż wskazane w ofercie,
• uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w zakresie sposobu realizacji i/lub przedmiotu zamówienia po uprzednim złożeniu do Zamawiającego wniosku w tym zakresie również w formie pisemnej, zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Zmiany stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT).
5) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
6) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
7) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
8) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
10) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań,
11) Powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy,
12) Ustanowienie zabezpieczenia lub zmiana postanowień dotyczących kar umownych,
13) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
14) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenia dot.:
1. braku powiązań
2. spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu
3. terminowego wykonania przedmiotu oferty

Dokumenty:
1. oferta złożona na formularzu ofertowym
2. Lista osób wchodzących w skład zespołu delegowanego do wykonania zamówienia wraz z opisem ich wykształcenia i doświadczenia potwierdzającego opracowanie co najmniej 3 filamentów w różnych specyfikacjach w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty.
3. Lista najważniejszych zasobów technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z ich specyfikacją.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert w postępowaniu odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki udziału Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawianych kryteriów ofert:

Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
Kryterium punktowe: całkowita cena netto
Maksymalna liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
W = (Cmin/Cn) x 100

Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.

W przypadku nie wskazania informacji w ofercie umożliwiających ocenę kryterium, oferent otrzymuje 0 pkt. za dane kryterium. W przypadku spłynięcia jednej oferty cena nie będzie przeprowadzana.

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem merytorycznym i formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zostanie złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Na podstawie oświadczenia o braku powiązań w treści oferty. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

2. Do składania ofert zapraszamy włącznie Wykonawców, który nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
b) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
c) Nie złożyli oświadczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ubot Michał Melon

Adres

Ul. Joachima Lelewela 6/a

96-100 Skierniewice

łódzkie , Skierniewice

Numer telefonu

604 202 355

NIP

8361840990

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Finnotech sp. z o.o. Kolista 25, 40-486 Katowice
Oferta netto: 30 057 PLN
Oferta brutto: 36 970,11 PLN
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2018 r.
Liczba wyświetleń: 95