Strona główna
Logo unii europejskiej

Zastępca Kierownika Projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu diagnostycznego opartego na sztucznej inteligencji skórnych odczynów alergicznych oraz obrazów zmian skórnych o cechach dysplastycznych różnicowanych w kierunku transformacji nowotworowej w oparciu o unikalną macierz algorytmiczną"

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13184

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: MILTON ESSEX SA, ul. J.P. Woronicza 31/348, 02-640 Warszawa.
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie PDF lub JPG) na adres: j.stepien@miltonessex.eu
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.stepien@miltonessex.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Stępień (PhD, Assist. Prof.)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika "Opracowanie i wdrożenie systemu diagnostycznego opartego na sztucznej inteligencji skórnych odczynów alergicznych oraz obrazów zmian skórnych o cechach dysplastycznych różnicowanych w kierunku transformacji nowotworowej w oparciu o unikalną macierz algorytmiczną" w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Projektu nr POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zaangażowanie w zakresie zadań określonych w niniejszym przedmiocie zapytania realizowanych w oparciu o umowę zlecenie dla Zastępcy Kierownika Projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu diagnostycznego opartego na sztucznej inteligencji skórnych odczynów alergicznych oraz obrazów zmian skórnych o cechach dysplastycznych różnicowanych w kierunku transformacji nowotworowej w oparciu o unikalną macierz algorytmiczną" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Osoba zaangażowana na wskazanym wyżej stanowisku będzie bezpośrednio odpowiedzialna(-y) za przebieg części medycznej projektu oraz będzie brał(-a) udział w pracach badawczych odnoszących się do walidacji pełnej wersji funkcjonalnej instrumentu medycznego.
Główne zadania badawcze:
1. nadzorowanie merytoryczne przygotowania dokumentacji badania in vivo z udziałem ochotników obejmującego testy typu Path Tests oraz Prick Tests, oraz badania in vitro poziomu IgE;
2. nadzorowanie merytoryczne przygotowania wniosku do komisji bioetycznej;
3. kontrola oceny wyników badań in vivo i in vitro i dokonanie walidacji porównawczej wyników testów in vivo w wariancie testów punktowych ("Prick Tests") i płatkowym ("Patch Tests") ocenianych metodą klasyczną (w skali punktowej) i nową metodą termowizyjną instrumentem SkinNext®II;
4. nadzór w imieniu Zleceniodawcy nad badaniami in vivo i in vitro;
5. nadzór nad opracowaniem dokumentacji badań in vivo i in vitro, w tym dokumentacji zgłoszeniowej;
6. nadzór nad procesem tworzenia raportu z badań i publikacją wyników badań klinicznych

Warunki umowy zlecenia
Zaangażowanie odpowiadające wielkości 3/4 etatu, tj. ok. 126 roboczogodzin miesięcznie. Umowa będzie obowiązywać przez okres realizacji badań przemysłowych. Jednakże, w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
Rozliczenie umowy zlecenia będzie następowało w odstępach miesięcznych, przy czym wypłacenie wynagrodzenia będzie dokonywane po podpisaniu protokołu odbioru prac i przedłożeniu prawidłowego rachunku do umowy zlecenia i/lub raportu z przeprowadzonych czynności, odpowiadającego wymaganiom sprawozdawczym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wypłata wynagrodzenia będzie możliwa jedynie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotem Zamówienia będzie zawarcie umowy zlecenia na czas oznaczony 18 miesięcy , przy czym w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania. Rozpoczęcie umowy nastąpi po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Prawo do wykonywania zawodu lekarza.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie osoby legitymujące się następującą minimalną wiedzą i doświadczeniem:
1. Lekarz medycyny specjalista: alergolog/immunolog/dermatolog/pulmonolog
2. Znajomość tematyki badawczej odnoszącej się do alergologii w zakresie diagnostyki alergii in vivo metodą prowokacyjnych testów skórnych i metodami in vitro, w tym metodami immunologicznymi dla oznaczeń IgE i metodą indukowanej transformacji blastycznej limfocytów.
3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych nad problematyką diagnostyki alergii, potwierdzone minimum10 publikacjami z dziedziny alergologii/immunologii/dermatologii/pulmonologii w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4. Doświadczenie w organizacji badań naukowych w obszarze alergologii.
5. Doświadczenie w zakresie opracowania dokumentacji naukowo-medycznej wyników badań naukowych.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia o posiadaniu wymaganego minimalnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania posiadania ww. minimalnej wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.

Warunki zmiany umowy

1. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu świadczenia usług. W takim przypadku łączna kwota za wykonane zlecenie będzie podlegała proporcjonalnej modyfikacji w oparciu o zaproponowaną cenę brutto za miesiąc wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta, w tym data ważności oferty musi obowiązywać co najmniej do dnia 31.03.2019 r. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować formalnym odrzuceniem oferty.
2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ofert za miesiąc wynagrodzenia
Cr - cena brutto w rozpatrywanej ofercie za miesiąc wynagrodzenia
100 – Waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MILTON ESSEX S.A.

Adres

Jana Pawła Woronicza 31/348

02-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213695448

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Liczba wyświetleń: 88