Strona główna
Logo unii europejskiej

Kierownik B+R

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13181

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

3.1 Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1) Złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oferty. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: szybinska.beata@sciteex.com
2) W tytule wiadomości e-mail należy wskazać numer postępowania.
3) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi składającego ofertę o złożeniu oferty po terminie.
4) Składający ofertę przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
3.2. Otwarcie ofert nie jest jawne.
3.4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzach, które stanowią załączniki do niniejszego Zapytania.
3.5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) CV – życiorys zawodowy wykonawcy oraz
c) wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik 2).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szybinska.beata@sciteex.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Sybińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 281 513

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierwonika B+R;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Kłoczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku „Kierownik B+R” w projekcie pn. „BlastRoIDX - wysokowydajna obróbka śrutownicza elementów wielkogabarytowych”.

Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierwonika B+R;

Zakres obowiązków wykonawcy:
1) Zarządzanie prowadzonymi badaniami naukowymi i rozwojowymi w ramach realizowanego projektu;
2) Współtworzenie i weryfikacja planowanych badań prowadzonych przez członków zespołu i pilnowanie realizacji harmonogramu projektu;
3) Planowanie strategiczne realizacji projektu i zarządzanie planami badawczymi;
4) Weryfikowanie pod kątem merytorycznym raportów z wyników badań zespołu projektowego;
5) Prowadzenie działań w zakresie publikowania wyników prac projektu w postaci publikacji naukowych i wybranych konferencjach naukowych;
6) Regularne raportowanie bieżącego poziomu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego.
7) Wykonywanie innych zadań wspierających terminową realizację projektu.
6.3. Wymiar zaangażowania czasowego: 96 godziny miesięcznie.
6.4. Forma rozliczenia za świadczoną usługę to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu przez okres 24 miesięcy od chwili rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że szacowany termin rozpoczęcia projektu to
1 lipca 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) Posiadający stopień naukowy, co najmniej doktora w zakresie nauk technicznych w zakresie Budowa Maszyn, lub Automatyka i Robotyka lub Mechatronika.
b) Posiadający wiedzę i doświadczenie naukowe w obszarze nauk technicznych, w zakresie budowy i eksploatacji maszyn;
c) Posiadający udokumentowany dorobek naukowy w powyższych dziedzinach poparty publikacjami branżowymi – co najmniej 5 publikacji naukowych.
d) Posiadający doświadczeniem w kierowaniu projektami badawczo-naukowymi – co najmniej jeden projekt.

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie najkorzystniejszej.
13.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.
13.3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
13.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
13.5. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
2) Zamówienia uzupełniające – możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
3) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
13.6. W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla projektu pn. „BlastRoIDX - wysokowydajna obróbka śrutownicza elementów wielkogabarytowych”, Zamawiający zastrzega sobie prawo niezawierania umowy z wykonawcą wybranym w przedmiotowym postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

11.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena brutto za miesiąc
11.2. Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena brutto za miesiąc 100% 100
Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto za miesiąc wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = łączna liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto za miesiąc”
11.3. Zasady oceny
Kryterium 1 - Cena brutto za miesiąc (C)
Kryterium „cena brutto za miesiąc” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:
C = (CB/CO ) x 100
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto za miesiąc”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
11.4 Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Sciteex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Sapieżyńska 10A

00-215 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

1180033012

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Inne źródła finansowania

Sciteex Sp. z o.o. jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „BlastRoIDX - wysokowydajna obróbka śrutownicza elementów wielkogabarytowych” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Liczba wyświetleń: 78