Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługi Kierownika B+R

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13176

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście, bądź pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się w Dziale I niniejszego zapytania.
2. Oferty przesłane pocztą elektroniczną należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2018 r., do godz. 23:59 w zaszyfrowanym pliku wraz z informacją, pod jakim numerem telefonu uzyskać hasło dostępu do pliku zawierającego ofertę.
3. Oferty złożone osobiście należy dostarczyć w godzinach pracy biura, tj. 8-16 (pn-pt) w zaklejonej kopercie wraz z informacją o następującej treści:
„Oferta – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 6.12.2018 r.
– usługi Kierownik B + R świadczone na rzecz Projektu
„Wytworzenie modeli predykcyjno-symulacyjnych w szacowaniu wartości nieruchomości”

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@ongeo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Bolibok

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 640 639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi Kierownika B+R w projekcie pt. "„Wytworzenie modeli predykcyjno-symulacyjnych w szacowaniu wartości nieruchomości”, polegające na:
 nadzór merytoryczny nad prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych;
 definiowanie i opracowywanie głównych założeń i kierunków prac badawczych;
 merytoryczna weryfikacja raportów badań przedstawianych przez personel B+R po każdym etapie zakończonych prac - podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących dalszych badań;
 składanie raportów na temat stanu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego projektem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi Kierownika B+R (Kierownik prac badawczo-rozwojowych) świadczonych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) na rzecz Projektu pt. „Wytworzenie modeli predykcyjno-symulacyjnych w szacowaniu wartości nieruchomości”, o dofinansowanie którego wnioskuje Zamawiający ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi Kierownika B+R w projekcie pt. "„Wytworzenie modeli predykcyjno-symulacyjnych w szacowaniu wartości nieruchomości”, polegające na:
 nadzór merytoryczny nad prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych;
 definiowanie i opracowywanie głównych założeń i kierunków prac badawczych;
 merytoryczna weryfikacja raportów badań przedstawianych przez personel B+R po każdym etapie zakończonych prac - podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących dalszych badań;
 składanie raportów na temat stanu realizacji badań do Kierownika Zarządzającego projektem.

Kod CPV

73300000-5

Nazwa kodu CPV

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze maksymalnie 1 etatu w okresie od 01.06.2019 r. do 31.07.2022 r. (Zamawiający przyjął 168 godzin jako średnią liczbę godzin w miesiącu – wymiar pełnego etatu). Zamawiający zastrzega sobie prawo zarówno do zmiany wymiaru czasu pracy przewidywanego do realizacji zamówienia, jak również do zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze i ocenie ofert Wykonawców spełniających warunki udziału
w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena usługi (C) – waga kryterium – 10% (maksymalna liczba punktów do zdobycia
w ramach tego kryterium – 10 pkt);
2) Doświadczenie (D) – waga kryterium – 80% (maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium – 80 pkt).
3) Wykształcenie (W) – waga kryterium – 10% (maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium – 10 pkt).

1) Kryterium – cena usługi (C)
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 10.
Wzór:
C = Cmin / Cb * 10
gdzie:
C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto.

2) Kryterium – doświadczenie (D)
Wzór:
D = D1 + D2
Na kryterium doświadczenie składa się doświadczenie opisane poniżej:
a) D1 – każdy rok doświadczenia w pracy z danymi przestrzennymi ponad wymagane
5 lat doświadczenia (maksymalnie 50 pkt; za każdy rok doświadczenia – 10 pkt) – waga kryterium – 50%;
b) D2 – udział w każdym kolejnym projekcie w charakterze koordynatora lub kierownika (maksymalnie 30 pkt; za każdy projekt – 10 pkt) – waga kryterium – 30%.

3) Kryterium – wykształcenie (W)
W ramach tego kryterium można zdobyć 10 pkt, za wykształcenie wyższe co najmniej
w stopniu doktora.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + D + W

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Cena Usługi
D – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Doświadczenie
W – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium Wykształcenie

2. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego
i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

OnGeo Sp. z o.o.

Adres

Wadowicka 8a

30-415 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 34 09 449

NIP

6793113238

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Maciej Borsa
Liczba wyświetleń: 83