Strona główna
Logo unii europejskiej

“Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących prowadzenie klubów sportowych w oparciu o uczenie maszynowe jako element systemu SzybkieSkładki.pl / EasyClubHub.com” „Szybka ścieżka” MŚP organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13174

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2018 do 23:59.
2. Ofertę należy przesłać na adres: Szybkieskładki Sp. z o.o., 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
3. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 9:00.
6. Otwarcie ofert jest niejawne.
7. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony dnia 14.12.2018 r o godz. 12:00. przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Ziętek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 75 9999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w następujących obszarach:
1. Przewidywanie krótkoterminowej spłacalności składek oraz długoterminowej customer lifetime value (CLV) w celu priorytetyzacji kontaktu z uczestnikami: przy bardzo ograniczonych zasobach ludzkich dostępnych w organizacjach pozarządowych i klubach sportowych możliwe jest skontaktowanie się z małym odsetkiem uczestników.
2. Automatyzacja cyfrowej tekstowej komunikacji (SMS, email, media społecznościowe) z uczestnikami.
3. Segmentacja klientów końcowych pod względem ich wzorców zachowania: dzięki czemu możliwe będzie autonomiczne działanie systemu, dostosowane do każdego segmentu klientów osobno.
4. Behawioralny system przypominania o zaległościach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją Projektu pt.:
“Opracowanie nowoczesnych metod wprowadzania i przetwarzania danych, automatyzujących prowadzenie klubów sportowych w oparciu o uczenie maszynowe jako element systemu SzybkieSkładki.pl / EasyClubHub.com” zapraszamy Państwa do udziału w warunkowym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy realizującego usługi B+R w ramach w/w projektu.

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem Konkursu 4/1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” MŚP organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w następujących obszarach:
1. Przewidywanie krótkoterminowej spłacalności składek oraz długoterminowej customer lifetime value (CLV) w celu priorytetyzacji kontaktu z uczestnikami: przy bardzo ograniczonych zasobach ludzkich dostępnych w organizacjach pozarządowych i klubach sportowych możliwe jest skontaktowanie się z małym odsetkiem uczestników.
2. Automatyzacja cyfrowej tekstowej komunikacji (SMS, email, media społecznościowe) z uczestnikami.
3. Segmentacja klientów końcowych pod względem ich wzorców zachowania: dzięki czemu możliwe będzie autonomiczne działanie systemu, dostosowane do każdego segmentu klientów osobno.
4. Behawioralny system przypominania o zaległościach.
W szczególności na zagadnienia technologiczne oraz prace przewidziane w każdym z obszarów składają się:
Zad. 3.2. Opracowanie metod segmentacji klientów końcowych opartych o uczenie bez nadzoru: eksploracyjna analiza danych z Zad. 3.1. w oparciu o metody redukcji wymiarowości i klasteringu. Segmentacje będą wykorzystywane w Zad. 3.3., 3.4. i 3.5., gdzie grupa (klaster) uczestnika będzie używana jako predyktor lub podstawa wyboru użytego modelu.
Zad. 3.3. Opracowanie metod przewidywania spłacalności składek przez indywidualnych członków oraz ich CLV. Predykcje będą służyły do priorytetyzacji uczestników pod kątem potencjalnej wartości kontaktu w stosunku do jego kosztu, np. Identyfikowania uczestników, dla których konieczne jest podjęcie działania w celu przypomnienia o zaległych składkach, a jednocześnie prawdopodobieństwo reakcji na przypomnienie jest wysokie. W swoim projekcie pilotażowym Logical Glue opracował metodę kategoryzacji dłużników opartą o sztuczne sieci neuronowe na pięć klas spłacalności (względem priorytetu), co jest następnie używane do określania kolejności podejmowanych czynności i wyboru dłużników. Logical Glue raportuje 18% wzrost odzysku wierzytelności, ale korzyść z takich rozwiązań w kontekście niniejszego projektu, gdzie ilość zasobów dostępnych do obsługi procesu nadzorowania i egzekwowania składek jest o wiele bardziej ograniczona, jest potencjalnie o wiele większa. Podobne rozwiązanie do metody Logical Glue, oparte o metody uczenia maszynowego z nadzorem (sztuczne sieci neuronowe lub metody łączone: lasy regresyjne, gradient boosting itd.) będzie opracowane w tym zadaniu.
Zad. 3.4. Zdefiniowanie modelu behawioralnego pozwalającego na podejmowanie optymalnych decyzji (czynności) w kontakcie z uczestnikami wybranymi w wyniku priorytetyzacji. Model będzie sugerować najlepszą czynność dla danego użytkownika: brak działania, kontakt, kanał kontaktowy, godzina kontaktu, treść kontaktu itd. Model będzie działać w oparciu o dyskretnoakcyjne metody uczenia ze wzmocnieniem (RL) oprate o procesy decyzyjne Markowa (MDP), takie jak Q-learning lub SARSA. Metody RL uczone są poprzez działanie, więc model będzie zaimplementowany w Zad. 3.5. i optymalizowany poprzez ocenę skuteczności sugerowanych działań w praktyce.
Zad. 3.6. Implementacja narzędzia automatyzującego kontakt z uczestnikiem na podstawie decyzji modelu zdefiniowanego w Zad. 3.4. Narzędzie będzie generować spersonalizowaną, stochastyczną treść cyfrowej wiadomości email (stochastyczne modele regułowe takie jak PCFG) oraz analizować odpowiedzi, co wymaga implementacji named entity recognition (NER) oraz automatic intent recognition (AIR). Wyniki NER i AIR, wraz z innymi metrykami (długość wypowiedzi, słowa kluczowe, sentyment wypowiedzi itd.) będą zasilać zbiór wewnętrznych danych na temat uczestników.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 30.06.2020, przy czym:
1. Podane powyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie, szczególnie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska rekomendacji do dofinansowania wniosku o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia.
2. Zamawiający usługi po każdym z etapów dokona protokolarnego odbioru rezultatów usługi.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego w przypadku, gdy pomimo dochowania należytej staranności przy szacowaniu czasu i zakresu badań okaże się, że wyniki badań dają rezultaty, które skutkują wydłużeniem terminu prowadzenia badań, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć na podstawie dostępnego stanu wiedzy w dniu złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie tj. maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych od momentu zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomić na piśmie Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niewykonanej części przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek w przypadku:
o Nieprawdziwości lub niepełności któregokolwiek z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy,
o nieprawidłowej bądź niekompletnej realizacji przedmiotu umowy,
o opóźnienia w realizacji zadań opisanych w harmonogramie realizacji projektu o 14 dni roboczych,
o naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania dotyczącego zachowania klauzuli poufności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:
● Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo- rozwojowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz dysponują niezbędnymi zasobami merytorycznymi, technicznymi i badawczymi do wykonania niniejszej usługi, tj.: Oferent gwarantuje sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.
● Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
● W przypadku, w którym wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo- akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
● Wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
● Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym tj. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/ „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentacji i oświadczeniach złożonych przez Oferenta. Oferenci, którzy nie spełnią ww. warunków udziału zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub obszarach pokrewnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent będzie dysponował zespołem badawczym składającym się z co najmniej 2 osób, posiadających doświadczenie w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub obszarach pokrewnych, w szczególności w zakresie: analityki danych i uczenia maszynowego, optymalizacji kombinatorycznej i całkowitoliczbowej, systemów big data i przetwarzania sygnałów, przy czym co najmniej jedna z nich powinna mieć tytuł naukowy doktor nauk technicznych.

Potencjał techniczny

Oferent dysponuje adekwatną aparaturą naukowo-badawczą pozwalającą na wykonanie zadań badawczych określonych powyżej w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania w treści oferty posiadanych zasobów technicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn.
Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu przygotowania oferty, wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z oferentów ma obowiązek traktować informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne.
Zamawiający informuje, że w zawartej Umowie z Wykonawcą zostaną obligatoryjnie uwzględnione zapisy dotyczące kar umownych związanych z terminową realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia oferenta oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty na adres wskazany w pkt V.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzymać zaproszenie do negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. Przedmiotem negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji usług określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy na wykonanie prac.
Zamawiający zastrzega, iż w okresie obowiązywania umowy docelowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego, dokumentów związanych z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi na realizację prac objętych ofertą. Powyższe dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania.
Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu jest uzależniona od współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
o Obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia.
o Możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Wykonawcą zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalno - prawnych warunków Umowy, Zamawiający - z uwagi na niespełnienie warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia Umowy z Wykonawcą w każdym czasie.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy docelowej lub innym wskazanym w niniejszej umowie terminie. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem.
Kwestia praw do wyników prac B+R powstałych w rezultacie projektu zostanie uregulowana w umowie z Wykonawcą, na mocy której Zamawiającemu będzie przysługiwać całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta składana przez Wykonawcę na realizację prac szczegółowo opisanych w pkt I musi składać się ze wszystkich części Formularza Ofertowego i powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
● nazwę i adres Wykonawcy, numer REGON oraz NIP,
● kompletne dane kontaktowe oferenta,
● datę sporządzenia oferty,
● cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie działań,
● opis zasobów kadrowych i technicznych niezbędnych dla realizacji powierzonych prac B+R w projekcie,
● oświadczenie Wykonawcy wymagane przy spełnieniu warunków zamówienia opisanych w pkt III.

Brak którejkolwiek z powyższych informacji może spowodować odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia przez Wykonawcę do Formularza Ofertowego innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena – kryterium rozpytywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofert. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 100 pkt. Liczba zdobytych punktów względem ww. kryteriów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C= najniższaofertowacenanetto* 100 / cenanettoofertyrozpatrywanej


Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, przy czym:
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenia.
Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa.
Wybrany zostanie Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy zgodnie z listą rankingową otrzymał najwięcej punktów.
Z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami zostanie podpisana umowa warunkowa na świadczenie usług w uzgodnionym przez strony terminie. Podpisana z Wykonawcą umowa będzie miała charakter warunkowy i będzie podstawą do zawarcia umowy docelowej oraz zlecania usług będących przedmiotem zapytania ofertowego, zgodnie ze złożoną ofertą, jednakże nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr 4/1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” MŚP organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020 „Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W przypadku stwierdzenia niedostępności wyżej wymienionego Wykonawcy/Wykonawców, realizacja usług zostanie zlecone kolejnemu Wykonawcy, który jest zgodnie z listą rankingową Wykonawcą rezerwowym.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu. Wnioskodawca wyklucza z postępowania Oferentów, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcą czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegającej w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Szybkie Składki Sp. z o.o.

Adres

Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

609 75 9999

NIP

5252744665

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Liczba wyświetleń: 103