Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Wirtualny Pacjent

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13172

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: office@bdpolska.com
2. W tytule wiadomości e-mail należy wskazać nr postępowania tj. Z10/12/2018
3. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
III. Ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 13.12.2018 r. do godz. 23:59

IV. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@bdpolska.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Markiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 672 496

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór wykonawcy usługi pn. Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Wirtualny Pacjent

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Stanowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy usługi pn. Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Wirtualny Pacjent

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Wirtualny Pacjent
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym oraz Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu przez okres 24 miesięcy od chwili rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że szacowany termin rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) Wykonawca dysponuje wiedzą, doświadczeniem, zasobami ludzkimi i możliwościami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania:

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi wykaz zasobów technicznych, które przeznaczy na realizację zamówienia.
b) Wykonawca przedstawi listę potencjału osobowego umożliwiającego realizację przedmiotu zamówienia:
Warunek ten będzie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi listę potencjału osobowego umożliwiającego realizację przedmiotu zamówienia, w tym:
1) minimum 6 specjalistów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz dwóch stopień dr hab. lub profesora nauk medycznych
2) co najmniej 5 specjalistów powinno posiadać specjalizacje medyczne związane z rolą w projekcie;
3) osoby określone w pkt 1 oraz 2 muszą posiadać doświadczenie w dydaktyce studentów medycyny, umożliwiające realizację zadania (w tym zakresie Wykonawca złoży stosowne oświadczenie)
4) osoby określone w pkt 1 oraz 2 muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim (w tym zakresie Wykonawca złoży stosowne oświadczenie);
5) osoby określone w pkt 1 oraz 2 muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim w języku angielskim (w tym zakresie Wykonawca złoży stosowne oświadczenie),

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

c) Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie najkorzystniejszej.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
2) Zamówienia uzupełniające - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
3) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.

Kryterium: Cena brutto

Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena brutto 100% 100

Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto”

a. Zasady oceny

Kryterium – Cena brutto (C)

Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:

C = (CB/CO ) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z oferentami, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą albo unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga przedłożenia przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w celu uniknięcia konfliktu interesów, udzielenie zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo jest możliwe jedynie za zgodą Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. Instytucja Zarządzająca dopuszcza zawarcie umowy przez beneficjenta (Zamawiającego) z podmiotem powiązanym bez przeprowadzenia postępowania ofertowego w projektach POIR wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po spełnieniu poniższych warunków:
● wydatki wykonawcy powiązanego są kwalifikowane bez marży. Powyższy wymóg nie narusza innych właściwych przepisów;
● beneficjent (Zamawiający) oraz podmiot powiązany zgadzają się na kontrolę każdej instytucji upoważnionej do przeprowadzenia kontroli w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w zakresie prawidłowości wyliczenia i poniesienia oraz rozliczenia kosztu kwalifikowanego w projekcie;
● wykonawca będący podmiotem powiązanym - obok beneficjenta (Zamawiającego) - ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (odpowiednie oznakowanie materiałów, urządzeń itp.);
● wykonawca będący podmiotem powiązanym ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej prac wykonanych w projekcie, przez taki sam okres jak beneficjent (Zamawiający), celem umożliwienia instytucjom kontrolnym weryfikacji, czy jego koszty sfinansowane w projekcie nie zawierały marży;
● wykonawca będący podmiotem powiązanym ma obowiązek stosować co najmniej tak rygorystyczne, jak beneficjent (Zamawiający) zasady dotyczące zarządzania konfliktem interesów;
● wykonawca będący podmiotem powiązanym ma obowiązek prowadzić wszelkie działania prawne i organizacyjne zapewniające ochronę tajemnic prawnie chronionych dotyczących procesu badawczo-rozwojowego, jak i wyników prac B+R.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Konstruktorska 13

02-673 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213574408

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Inne źródła finansowania

BD Polska Sp. z o. o. jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w konkursie 4/1.1.1/2018 „Szybka Ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r.

Numer ogłoszenia Z10/12/2018

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

1. BD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, informuje, iż w ramach zapytania ofertowego z dnia 6 grudnia 2018 r. pn. „Wykonanie badań naukowych w ramach projektu Wirtualny Pacjent”, nr Z10/12/2018, wpłynęła 1 oferta.

2. Podmioty biorące udział w postępowaniu.

W postępowaniu brali udział:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice


3. Rezultat postępowania.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice

gdyż uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Liczba wyświetleń: 120