Strona główna
Logo unii europejskiej

Architekt systemu

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13169

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

3.1 Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej
1) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oferty.
2) Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: office@bdpolska.com
3) W tytule wiadomości e-mail należy wskazać numer postępowania.
4) W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi składającego ofertę o złożeniu oferty po terminie.
5) Składający ofertę przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
3.2. Otwarcie ofert nie jest jawne.
3.3. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzach, które stanowią załączniki do niniejszego Zapytania.
3.4. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) CV – życiorys zawodowy wykonawcy oraz
c) wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik 2).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@bdpolska.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Markiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601672496

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Architekt systemu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Miejscowość: Stanowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Architekt systemu w projekcie pn. “Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób”.

Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Architekt systemu.
Zakres obowiązków wykonawcy:
1) Przygotowanie projektu funkcjonalnego prototypu platformy: baza wiedzy, przetwarzanie języka naturalnego, wersje językowe, losowanie/tworzenie pacjentów, warstwa usług dodatkowych.
2) Projektowanie architektury środowiska laboratoryjnego służącego do prowadzenia badań naukowych, budowy i testowania algorytmów bazy wiedzy oraz przetwarzania języka naturalnego.
3) Udział w badaniach nad ontologiczną bazą wiedzy i przetwarzaniem języka naturalnego;
4) Bieżąca komunikacja z naukowcami, ekspertami medycznymi oraz informatykami odpowiedzialnymi za budowę prototypu systemu;
5) Wykonywanie prac badawczych polegających na łączeniu komponentów stanowiących wynik prac zespołów badawczych pracujących nad utworzeniem bazy wiedzy oraz przetwarzaniem języka naturalnego;
6) Ocena możliwości implementacji nowej wiedzy w projektowanych rozwiązaniach;
7) Weryfikacja hipotez badawczych. Zgłaszanie nowych potrzeb badawczych. Kreowanie nowych rozwiązań funkcjonalnych systemu.
8) Wspomaganie wymiany informacji badawczej;
9) Konsultacje wykonanych prac programistycznych. Przygotowanie założeń i testów do analizy efektywności i skalowalności systemu.
10) Bieżąca komunikacja z analitykami oraz programistami.
11) Wykonanie dokumentacji.
6.3. Wymiar zaangażowania czasowego: 480 roboczodni w całym projekcie (1 roboczodzień to 8 roboczogodzin).
6.4. Forma rozliczenia za świadczoną usługę to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu przez okres 24 miesięcy od chwili rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że szacowany termin rozpoczęcia projektu to 01/01/2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

10.1. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a. Posiadający co najmniej 5 lat doświadczeń projektowych w pracy z platformami Azur lub Microsoft SQL Server;
b. Posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w projektach doradczych i wdrażaniu technicznym;
c. Posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w pracach projektowych w zakresie architektury systemów bazodanowych, projektowania, wdrażania i/lub obsługi złożonych architektur aplikacji (tj. posiadających architektoniczny sens łączenia źródeł danych, wizualizacji danych, strukturalnych i niestrukturalnych danych itp.)
d. Doświadczenie techniczne w jednym lub więcej z następujących obszarów: architektura bazy danych, duże dane, uczenia się maszyn, inteligencja biznesowa, zarządzanie danymi, bazy danych No SQL, zaawansowane analizy, wyszukiwanie danych, ETL;
e. Posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze analizy danych, data science i uczeniu maszynowym potwierdzone publikacjami w tym obszarze lub zrealizowanymi projektami;
f. Posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z pracami w obszarze uczenia maszynowego, analizy danych lub sieci neuronowych.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

13.1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie najkorzystniejszej.
13.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.
13.3. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod warunkiem, że wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
13.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
13.5. Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
2) Zamówienia uzupełniające – możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
3) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
13.6. W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania dla projektu pn. „Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób”. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezawierania umowy z wykonawcą wybranym w przedmiotowym postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

11.1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena brutto za roboczogodzinę
11.2. Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena brutto za roboczogodzinę (cena obejmuje koszty pracodawcy) 100% 100
Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto za roboczogodzinę wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = łączna liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto za roboczogodzinę”
11.3. Zasady oceny
Kryterium 1 - Cena brutto za roboczogodzinę (C)
Kryterium „cena brutto za roboczogodzinę” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:
C = (CB/CO ) x 100
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto za roboczogodzinę”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
11.4 Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Konstruktorska 13

02-673 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213574408

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Inne źródła finansowania

BD Polska Sp. z o. o. jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Wirtualny pacjent” - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób.” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w konkursie 4/1.1.1/2018 „Szybka Ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
1. BD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, informuje, iż w ramach zapytania ofertowego z dnia 6 grudnia 2018 r. pn. „Architekt systemu”, nr Z07/12/2018, wpłynęła 1 oferta.
2. Podmioty biorące udział w postępowaniu.
W postępowaniu brał udział:
1. Marcin Żółtkowski
3. Rezultat postępowania.
W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty:
1. Marcina Żółtkowskiego
gdyż uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Liczba wyświetleń: 86