Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie narzędzia do wysokowydajnej obróbki śrutowniczej

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13166

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W opisie przedmiotu zamóienia
zapis:
"Dla wybranej hipotezy Podwykonawca opracuje dokumentację wykonawczą modelu eksperymentalnego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego."
zastapiono zapisem:
"Efektem badań ma być zdefiniowanie schematu kinematycznego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego, który posłuży do sporządzenia przez Zamawiającego: dokumentacji wykonawczej, budowy, montażu i uruchomienia modelu eksperymentalnego mechanizmu."

Miejsce i sposób składania ofert

- Ofertę należy złożyć na dokumentach opracowanych przez wykonawcę, które potwierdzą spełnienie przez wykonawcę wszystkich warunków udziału w postępowaniu (w tym zawierających stosowne oświadczenia) oraz będą zawierały:
i. nazwę Wykonawcy,
ii. cenę brutto oraz cenę netto;
iii. złoży oświadczenie w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (przykładowa treść tego oświadczenia w języku polskim została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania).
- Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu.
- W tytule wiadomości e-mail należy wskazać numer postępowania.
- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
a) Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty;
b) Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
- Adres e-mail, na który należy wysłać oferty szybinska.beata@sciteex.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szybinska.beata@sciteex.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Szybińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 281 513

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są badania naukowe dotyczące opracowania narzędzia do wysokowydajnej obróbki śrutowniczej
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie modelu symulacyjnego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego i przeprowadzenie badań przemysłowych, na podstawie których zostanie wybrany schemat kinematyczny mechanizmu oraz określone rozległości geometryczne i parametry kinematyczne jego członów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: rycki Miejscowość: Kłoczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie narzędzia do wysokowydajnej obróbki śrutowniczej oraz modelu symulacyjnego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego i przeprowadzenie badań przemysłowych, na podstawie których zostanie wybrany schemat kinematyczny mechanizmu oraz określone rozległości geometryczne i parametry kinematyczne jego członów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są badania naukowe dotyczące opracowania narzędzia do wysokowydajnej obróbki śrutowniczej.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie modelu symulacyjnego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego i przeprowadzenie badań przemysłowych, na podstawie których zostanie wybrany schemat kinematyczny mechanizmu oraz określone rozległości geometryczne i parametry kinematyczne jego członów.
Założenia: będą badane różne schematy kinematyczne mechanizmu, różne rozległości geometryczne przestrzeni roboczej, różne rozległości geometryczne członów mechanizmu kinematycznego, różne oddalenia sprzęgu mechanizmu od centralnego punktu wyrzutu ścierniwa przez narzędzie (różne jego wykonania) oraz różne obciążenia statyczne i dynamiczne noszone przez narzędzie i mechanizm podawania ścierniwa.
Wymagane prędkości liniowe, prędkości dobiegowe, przyspieszenia liniowe, powtarzalność i odchyłki pozycjonowania zostaną wydane przez Zamawiającego w postaci założeń projektowych.
W ramach zadania na modelu symulacyjnym mechanizmu kinematycznego zostaną przeprowadzone również badania dostępności wymienionych punktów zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni roboczej, wartości prędkości i przyspieszenia ruchu liniowego i kątowego punktów wstępujących, centralnych hipotetycznej masy oraz zstępujących poszczególnych członów mechanizmu wynikających z konieczności realizacji parametrów ruchu punktu TCP narzędzia określonych w wyzwaniach technologicznych. Badania symulacyjne obejmą także oddziaływanie statyczne i dynamiczne pracującego narzędzia oraz obciążenia wnoszone przez mechanizm podawania ścierniwa, na mechanizm jego ruchu.
Podwykonawca odpowiedzialny jest za analizę zachowań kinematycznych, kinetycznych oraz dobór aktuatorów silnikowych, w tym: serwosilników prądu przemiennego sterowanych falownikowo, przekładni i hamulców ruchu, sensorów położenia napędzanych członów oraz pozycjonerów ruchu regulowanych procesorowo.
Efektem badań ma być zdefiniowanie schematu kinematycznego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego, który posłuży do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, budowy, montażu i uruchomienia modelu eksperymentalnego mechanizmu przez Zamawiającego.
Podwykonawca opracuje modele symulacyjne mechanizmu ruchu narzędzia na podstawie przekazanych przez Zamawiającego minimum dwóch wersji kinematycznych mechanizmu oraz założeń co do typów narzędzia.
Przeprowadzenie badań, na podstawie których zostanie wybrany optymalny (zgodnie z założeniami kinematycznymi i kinetycznymi przekazanymi przez Zamawiającego) schemat kinematyczny mechanizmu oraz określone zostaną rozległości geometryczne i parametry kinematyczne jego członów. W wyniku badań modelu symulacyjnego zdefiniowane zostaną parametry krytyczne każdego wariantu.
Wspomagana komputerowo analiza zachowań kinematycznych i kinetycznych będzie uwzględniała wybrane w trakcie badań symulacyjnych warunki pracy mechanizmu, narzędzia i mechanizmu podawania ścierniwa.
Analiza ta pozwoli na wybór jednego modelu eksperymentalnego dla jednego wykonania narzędzia – np. maksymalnego obciążenia statycznego i dynamicznego wnoszonego przez pracujące narzędzie.
Efektem badań ma być zdefiniowanie schematu kinematycznego mechanizmu ruchu narzędzia śrutowniczego, który posłuży do sporządzenia przez Zamawiającego: dokumentacji wykonawczej, budowy, montażu i uruchomienia modelu eksperymentalnego mechanizmu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu przez okres 24 miesięcy od chwili rozpoczęcia realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że szacowany termin rozpoczęcia projektu to 1 stycznia 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie uznany za spełniony jeśli Wykonawca:
1) złoży stosowne oświadczenie,
2) przedstawi wykaz zasobów technicznych, które przeznaczy na realizację zamówienia;
3) Wykonawca przedstawi listę osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, w tym określi ich wykształcenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (zob. Rozdział 16 Zapytania ofertowego)

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.
- Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
2) Zamówienia uzupełniające - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
3) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta złożona na dokumentach opracowanych przez wykonawcę, które potwierdzą spełnienie przez wykonawcę wszystkich warunków udziału w postępowaniu (w tym zawierających stosowne oświadczenia) oraz która zawiera:
i. nazwę Wykonawcy,
ii. cenę brutto oraz cenę netto;
iii. oświadczenie w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (przykładowa treść tego oświadczenia w języku polskim została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania).
Wykonawca powinien:
- złożyć oświadczenie w zakresie dysponowania wiedzą, doświadczeniem, zasobami ludzkimi i możliwościami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania.
- przedstawić wykaz zasobów technicznych, które przeznaczy na realizację zamówienia.
- przedstawić listę osób, które będą zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, w tym określi ich wykształcenie.
Wykonawca ma złożyć też oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.
Kryterium: Cena brutto

Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:

Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
Maksymalna ilość punktów
Cena brutto
100%
100

Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto”

a. Zasady oceny

Kryterium – Cena brutto (C)

Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

C = (CB/CO ) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

1) Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
2) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z oferentami, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę przeznaczoną na realizację zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą albo unieważnienia postępowania.

Wykluczenia

Zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych

1) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga przedłożenia przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Sciteex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Sapieżyńska 10A

00-215 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

1180033012

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18
Liczba wyświetleń: 90