Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania nad algorytmami uczenia maszynowego w celu opracowania skutecznego systemu rekomendacji

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13125

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowanie zapisu dotyczącego wymagań Zamawiającego wobec Osób zdolnych do wykonania zamówienia, zmiany dokonano również w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu (Załącznik nr 2). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
- w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres: greraconnect@gmail.com
- w formie papierowej – osobiście, za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sulejkowska 60A, lok. 1401, 04-157 Warszawa.
3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta (o ile Oferent posiada) i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone po średnim kursie NBP z dnia wyboru ofert.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

greraconnect@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Berenika Marciniec

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych ze stworzeniem algorytmów uczenia maszynowego.
Zakres prac obejmuje:
1. Opracowanie listy zmiennych systemu rekomendacji dla potrzeb uczenia maszynowego
2. Opracowanie hybrydowego, kontekstowego systemu rekomendującego w wersji podstawowej (bootstrap) i rozszerzonej.
3. Opracowanie metryk pozwalających na ewaluację modelu poprzez dostosowanie istniejących metod ewaluacji systemów rekomendujących.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania algorytmów uczenia maszynowego związanych z systemem rekomendacji.

Przedmiot zamówienia

W ramach prac badawczo-rozwojowych planowane są do zrealizowania następujące działania:

1. Opracowanie listy zmiennych systemu rekomendacji dla potrzeb uczenia maszynowego

Celem działania jest przygotowanie listy kryteriów i ustrukturyzowanego zestawu przykładowych danych pozwalających możliwie wiernie odtworzyć przewidywane warunki pracy tworzonego systemu rekomendującego na potrzeby opracowania algorytmów uczenia maszynowego. Rzeczywiste dane, na których pracował będzie komercyjnie wdrożony system, powstają na bieżąco podczas jego działania, a dane o strukturze i właściwościach tożsamych z nimi nie są dostępne ze względu na innowacyjny charakter proponowanego produktu. Oczekujemy wykonania analizy źródeł danych oraz wybór najbardziej optymalnych (np. informacje dotyczące sieci społecznościowych). Działanie powinno obejmować ustalenie zakresu danych, które będą pobierane i przetwarzane oraz stworzenie projektu docelowego struktur danych (z uwzględnieniem danych oraz wniosków z fazy MVP aplikacji mobilnej).

2. Stworzenie podstawowego systemu rekomendacyjnego opartego o dane historyczne.

Celem działania jest stworzenie podstawowego systemu rekomendacyjnego w oparciu o pogłębione badanie stanu techniki, mającego na celu wskazanie architektur i narzędzi wykorzystywanych obecnie w badaniach i wdrożeniach. Wybór architektur i narzędzi powinien być oparty o ocenę zarówno pod względem możliwości przeprowadzenia dalszych prac badawczych nad opracowywaniem konkretnych algorytmów, jak i możliwości płynnego wdrożenia i funkcjonowania w środowisku produkcyjnym.

3. Stworzenie zaawansowanego systemu rekomendacyjnego

Celem działania jest opracowanie algorytmów w sposób ciągły automatycznie ulepszających jakość rekomendacji oraz wykorzystujących zależności przestrzenno-czasowe pomiędzy zdarzeniami w systemie w celu dostarczenia nowych funkcjonalności i dalszego poprawienia jakości doświadczenia użytkownika.
Proponowane podejście powinno być oparte o uczenie ze wzmocnieniem. Strategia rekomendacji będzie na bieżąco podlegała zmianom wykorzystując dane o interakcjach użytkowników z systemem.

4. Opracowanie metodologii ewaluacji systemu rekomendującego

Celem tego etapu jest opracowane metody ewaluacji systemu rekomendującego, które będą mogły być zastosowane zarówno podczas tworzenia podstawowego systemu (offline na zgromadzonych uprzednio danych) jak i podczas jego pracy (online, na danych dopływających na bieżąco do systemu) w celu ewaluacji rozszerzonego systemu rekomendującego. W realizacji etapu pod uwagę powinny być wzięte zarówno metryki obiektywne jak i subiektywne.

Szerszy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w załączniku Zapytanie Ofertowe 1/2018.

Więcej szczegółów potencjalny Oferent otrzyma po przesłaniu prośby i podpisaniu umowy o poufności.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 28 lutego 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Składający ofertę musi wykazać, że posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich czterech lat, licząc od dnia ogłoszenia zapytania, wykonał cztery lub więcej projektów B+R o łącznej wartości co najmniej 1 mln PLN obejmujące:
a. przynajmniej dwa projekty B+R dotyczące opracowania algorytmów uczenia maszynowego,
b. przynajmniej jeden projekt B+R dotyczący zastosowania metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w systemach informatycznych.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent przedstawi wykaz wykonanych projektów B+R w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania tego warunku z podaniem ich nazwy i/lub rodzaju oraz wartości netto, daty wykonania, nazwy zamawiającego (Załącznik nr 2)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Składający ofertę musi wykazać, że dysponuje odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamawianych prac B+R w składzie:
a. przynajmniej 3 pracowników posiadających doświadczenie w realizacji prac badawczych w zakresie uczenia maszynowego, z czego przynajmniej jedna osoba posiada tytuł doktora nauk technicznych, w tym:
b. przynajmniej 1 pracownik posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia czyli minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania lub realizacji prac B+R w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
c. przynajmniej 1 pracownik posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia algorytmów uczenia maszynowego.

Warunki zostaną uznane za spełnione na podstawie oświadczenia sporządzonego na wzorze załączonym do zapytania (Załącznik nr 2), po załączeniu kopii dokumentów potwierdzających prawidłowo wykonanych, wymaganych projektów i dysponowania wymaganą kadrą

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku Oferent zobowiązany jest do aktualizacji złożonej oferty, jeśli zmiana taka jest wymagana.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty. Oferenci, którzy nie złożą wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego zostaną wykluczeni z postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
9. Termin związania z ofertą wynosi minimum 30 dni.
10. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
11. Dodatkowe zapytania proszę kierować na adres e-mail: greraconnect@gmail.com
12. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania złożone nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d. Zawieszenia zleconych badań B+R przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
e. Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.
1.2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a. Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b. Rezygnacja z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług.
c. Konieczność zrealizowania zleconych prac/badań B+R przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy. Rozliczenie ewentualnych prac/badań zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem prac/badań objętych zamówieniem, a kosztorysem prac/badań zamiennych.
1.3. Inne zmiany:
a. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
b. W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji ogłaszającej konkurs, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a. Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• cena brutto w PLN – 100%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto w PLN”:
• Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone po średnim kursie NBP z dnia wyboru ofert.
• Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Dodatkowe zastrzeżenia:
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, wezwie Oferentów, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Grera Connect Sp. z o.o.

Adres

Bohdana Dobrzańskiego 1

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462684919

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18
Liczba wyświetleń: 86